Programrådens uppgifter

Varje program har ett programråd som leds av programansvarig. Lärar- och yrkeslivsrepresentanter utses av områdesnämnden/fakultetsnämnden på förslag från T i samråd med programansvarig, prodekan för utbildning och berörda ämneskoordinatorer. För masterprogam för vilka institution ansvarar utses lärar- och yrkeslivsrepresentanter dock av respektive institutionsstyrelse. Studentrepresentanter utses av berörd studentkår.

Programrådets huvudsakliga uppgifter är att stärka programmets kvalitet och främja dess utveckling, samt att fungera som ett rådgivande organ för programansvarig vad gäller dennes uppgifter.

Förslag som rör utbildningsplan, studieplan och nya kursplaner för programmet ska behandlas av programrådet. Det ska framgå av protokollet huruvida programrådet tillstyrker förslaget eller inte. Programrådet beslutar om revision av kursplaner för programspecifika kurser och tillstyrker revision av programgemensamma kurser.

Utbildningsledare och normalt även berörda studievägledare och schemaläggare deltar i sammanträdena eller delar av dessa. Dagordning utformas av programansvarig i samråd med ansvarig utbildningsledare.