Uppgifter för samtliga organ och funktioner inom utbildningen

Uppgifter

Att inom fakulteten ansvara för utbildningsfrågor och att för fakultetens räkning representera utbildningen gentemot studenter, lärare, yrkeslivet, skolan, andra universitet och högskolor, massmedia, externa organisationer samt internt inom fakulteten och universitetet. Detta sker enligt följande:

Strategisk planering utgående från

 • lokal, nationell och internationell utveckling inom ansvarsområdet
 • behov i arbetslivet och samhället
 • forskningens utveckling
 • studenternas efterfrågan på utbildning

Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling genom att

 • säkerställa att verksamhetens mål uppfylls och att beslutade handlingsplaner genomförs
 • ta initiativ till och följa upp utvärderingar och utredningar samt vid behov agera för utveckling
 • samarbeta med studentorganisationer och verka för starkt studentinflytande
 • verka för samverkan över områdesgränserna
 • stärka kvalitetsmedvetandet

Saklig och relevant information till

 • studenter i aktuella utbildningar
 • gymnasister och andra potentiella sökande
 • lärare och annan berörd personal
 • organ och funktioner inom utbildningsorganisationen och övriga fakulteten
 • externa intressenter


Samtliga organ och funktioner inom utbildningsorganisationen ska genomföra övriga uppdrag och uppgifter som åläggs dem. Samtliga organ och funktioner inom utbildningsorganisationen har administrativt stöd av fakultetskansliet.