TUR

TUR -Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd - ger stöd och ledning för fakultetens pedagogiska utvecklingsarbete.

TUR - fakultetens pedagogiska råd

TUR, Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd, ger stöd och ledning för fakultetens pedagogiska utvecklingsarbete. TUR verkar för att studenter, lärare och pedagogiska ledare på alla nivåer ska arbeta tillsammans i en reflekterad och vetenskapligt förankrad praktik. En ökad kunskap om universitetspedagogik och ämnesdidaktisk borgar för välgrundade beslut. och leder till genomtänkt förnyelse av undervisning och examination, kurser och program.

TUR ansvarar för fakultetens fortbildning av universitetslärare genom kurser i ämnesdidaktik, ingenjörsdidaktik och kommunikation samt genom seminarier, verkstäder och konferenser (TUK). TUR ger vidare stöd i form av olika nätverk, bland annat för pedagogiska ledare, excellenta lärare, för lärare med särskilt intresse för etik, kommunikation eller auskultation samt för dem som driver pedagogisk utveckling med stöd av Tekniska-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska förnyelsefond, TUFF. TUR genomför vissa undersökningar bland studenter och lärare som behövs för fortsatt pedagogisk utveckling. TUR ger också ett anpassat stöd åt pedagogiska ledare och lärare, utbildningsprogram och institutioner i deras utvecklingsarbete.

TUR:s uppdrag är också att ge stöd i arbetet med utveckling av prioriterade områden i relation till Uppsala universitets pedagogiska program och fakultetens pedagogiska handlingsplan. Vidare arbetear TUR strategiskt för attt främja dialog om utbildningsuteckling på lokal, nationell och internationell nivå. 

Sammansättning

Rådet består av lärarrepresentanter utsedda av fakultetsnämnden samt studeranderepresentanter utsedda av berörd studentkår. Rådet har en representant i tekniska utbildningsnämnden, en i naturvetenskapliga utbildningsnämnden och en i utbildningsberedningen.. 

Ledamöter 2018

Maja Elmgren - Institutionen för kemi - Ångström
Felix Ho - Institutionen för kemi - Ångström
Björn Victor - Institutionen för informationsteknologi
Stefan Pålsson - Institutionen för informationsteknologi
Jannika Andersson Chronholm -  Institutionen för fysik och astronomi
Åsa Kassman -  Institutionen för teknikvetenskaper
Thomas Lennerfors - Institutionen för teknikvetenskaper
Malin Östman - Institutionen för geovetenskaper
Katarina Andreasen - Institutionen för biologisk grundutbildning
Brita Svensson - Institutionen för ekologi och genetik
Nicusor Timneanu - Institutionen för fysik och astronomi
Hannes Thorell (stud) - studiebevakare med arbetslivsansvar
Maja Markiewicz (stud) - studiebevakare med utbildningsansvar (teknik)
(Utsedda för 2018-01-01—2018-12-31, studentrepresentanter utsedda för 2018)