Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

Massexperiment 2018

Massexperimentet är ett exempel på medborgarforskning – citizen science – ett snabbt växande fenomen där icke-forskare medverkar i forskning genom samarbete med professionella forskare. Detta är ett spännande sätt att få förståelse för forskning generellt bland allmänheten men samtidigt höja medvetenheten/kunskapen inom ett visst stoffområde för en bestämd målgrupp. Dessutom kan massexperiment ge direkt stöd till forskningen genom att kunna fånga in stora mängder med data på kort tid. 

Vad söker vi?


Till 2018 års massexperiment söker vi ett forskningsområde som skulle kunna använda sig av medborgarforskning, eller citizen science, tillsammans med skolelever. Bland inkomna förslag tittar vi efter;

 • Genomförbarhet
  Passar uppdraget för skolelever att genomföra? Tar det lagom lång tid  och insats att genomföra, kräver det specialutrustning eller inte, och ger insamlingen tillräcklig data av bra kvalitet?

 • Attraktivitet för skolorna
  Känns uppdraget relevant för elevernas vardag, och går det att hitta en koppling till skolans läroplan? Detta är inte något som forskaren behöver formulera själv, utan detta hjälper vi till med!

 • Synlighet
  Massexperientet är en möjlighet till ökad synlighet för både Uppsala universitet och forskaren, så en fråga i urvalet är hur intressant experimentet skulle vara för media att plocka upp?
   
 • Tidsaspekten
  Projektet förbereds under ht 2017 och vt 2018, och ska sedan utföras på plats i skolorna under ht 2018. Stämmer denna tidsplan med forskningens tidsplan?
   

Stöd och samverkan

Massexperimentet är ett samarbete mellan forskaren, som bidrar med idé, dataanalys och slutsatser, och kansliet för teknik och naturvetenskap. Kansliet kommer att hjälpa till med att formulera den ursprungliga idén till ett konkret uppdrag för skolorna att genomföra, och föra ut detta till skolorna. Vi står för det praktiska arbetet med att annonsera, samla in anmälningar, sprida information och samla in data från skolorna.

Tidsram

Projektet löper över ett drygt år, med start i september 2017 och avslutning under senhösten 2018 när forskaren sammanställer och analyserar resultaten. Tidsramen under perioden ser i grova drag ut på följande sätt:

September 2017
Forskare lämnar in idéer

Oktober-december 2017
En av idéerna väljs ut och kanslier och forskaren jobbar vidare med idén till ett upplägg för massexperimentet

Jan-maj 2018
Massexperimentet förbereds och finslipas och information till skolorna går ut
Intresserade skolor anmäler sig till projektet

Aug-okt 2018
Skolorna utför uppdraget och materialet samlas in

Nov 2018-jan 2019
Forskaren sammanställer materialet, analyserar och drar slutsatser
Projektet avslutas!

Anmälan

Skicka in dina idéer till oss senast sista september.