Exjobbspresentation Joakim Stålnacke

  • Datum: –11.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Sal 2004
  • Kontaktperson: Joakim Stålnacke
  • Seminarium

Prognostisering av fjärrvärmekunders effektförbrukning

I sitt arbete med distributionsoptimering på fjärrvärmenätet använder Stockholm Exergi nätmodeller i mjukvaran Termis. Dessa modeller saknar idag en metod för individuell prognostisering av kunders effektförbrukning vilket innebär odetaljerade simuleringsresultat för vissa användningsområden. En metod för kundspecifik prognostisering som kan implementeras i Termis har tagits fram och utvärderats.

Metoden baserats på effektsignaturer, temperaturberoende modeller som idag används för att beskriva kunders effektförbrukning. Tidsserier som beskriver tidsvariationen i signaturernas parametrar har tagits fram, för att förbättra modellernas prediktionskvalitet på ett sätt som gjort implementering av metoden i Termis möjlig. För att underlätta implementeringen har kunderna också kategoriserats på matematisk väg utifrån sina förbrukningsmönster. Kategoriseringen har även använts för att utvärdera den byggnadsbaserade kategorisering som används idag. Slutligen har modellerna och de nya kundkategorierna implementerats i simuleringsmodellerna i Termis.

Vill du veta hur metoden togs fram och vilka resultat som kom ut på andra sidan är du välkommen att lyssna på min presentation!

Handledare: Catharina Solén & Johan Dalgren, Stockholm Exergi
Ämnesgranskare: Mikael Höök, Uppsala universitet
Examinator: Petra Jönsson, Uppsala universitet
Opponent: Viktoria Andersson