Exjobbspresentation - Louise Nordlander Svensson

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet sal 80101
  • Föreläsare: Louise Nordlander Svensson
  • Kontaktperson: Louise Nordlander Svensson
  • Seminarium

Korttidsreglering inom Mälarenergis vattenkraftinnehav – Effektbidrag och miljömässiga konsekvenser i valda scenarion

Detta examensarbete har utförts i samarbete med Mälarenergi och deras vattenkraftavdelning. Projektet har syftat till att utreda möjligheterna till korttidsreglering inom Mälarenergis vattenkraftinnehav, samt att analysera vilka miljömässiga och ekologiska konsekvenser som skulle fås vid reglering. Målet var att kunna säga huruvida det finns potential inom Mälarenergis vattenkraftinnehav att optimera driften mot effektreglering.

Tre olika scenarion togs fram för att illustrera hur korttidsreglering skulle kunna ske i Kolbäcksån sett till flöden, vattennivåförändringar och regleringstider. Framtagning och analys av regleringsscenariona visade att både sekundär frekvensreglering och dygnsreglering genom produktionsplanering är genomförbart med den antagna naturliga tillrinningen. Vid korttidsreglering enligt de framtagna scenariona kan miljövärden påverkas av varierande flöden och vattennivåer, men påverkan mildras bland annat tack vare att ingen nolltappning tillämpas.

Om du vill höra mer om detta, varmt välkommen på min presentation den 7 december!


Handledare: Johan Lind, Mälarenergi
Ämnesgranskare: Karin Thomas, Uppsala universitet
Examinator: Petra Jönsson, Uppsala universitet
Opponenter: Anna Tikhonova, Johannes Örnkloo