Formalia för rapport skriven på SLU

Mall

Använd gärna mallen för studentarbeten som finns under rubrik Studentarbete på SLU-bibliotekets sida med Dokumentmallar för texten. Instruktion finns längre ned på sidan. Men det går även bra att använda annan mall, t ex finns det ju olika rubriknivåer samt innehållsförteckning i Word.

Abstract och svensk sammanfattning

Rapporten inleds med ett engelskt abstract och gärna en svensk sammanfattning, även om det i kursplanen endast står ”projektets resultat redovisas skriftligt på svenska med en sammanfattning på engelska, alternativt på engelska med en sammanfattning på svenska ”. På SLU-bibliotekets sidor om uppsatsens olika delar kan du läsa om vad ett abstract bör innehålla.

Innehållsförteckning och sidnumrering

Innehållsförteckningen läggs efter abstract och eventuell sammanfattning. Låt sidnumreringen börja på den sida som följer efter själva innehållsförteckningen. Centrera gärna sidnumreringen eftersom några blanksidor kan komma att läggas in inför publicering. Rapporten görs i ordning för dubbelsidig utskrift.

Titta gärna på instruktionsfilmer som visar hur man infogar en innehållsförteckning i Word och hur man börjar sidnumreringen på en specifik sida.

Informationssökning, referenshantering mm

Läs på SLU-bibliotekets Dags för uppsats-sidor.

Referera

Läs om referenshantering. Använd gärna Harvardsystemet.  

Filstorlek

Rapportens filstorlek bör inte överskrida 5 MB.

När rapporten är helt klar

När rapporten är plagiatgranskad och godkänd av examinator skickar du texten som pdf-fil, i A4-format, till Gertrud.Nordlander@slu.se. Gertrud gör iordning framsidan och den s k titelsidan enligt institutionen för energi och tekniks riktlinjer och fogar samman dessa med texten. Skicka följande till Gertrud.Nordlander@slu.se:

  • Namn på handledare
  • Titel på arbetet på svenska och engelska, godkända av examinator
     

Nyckelord och ämneskategorier

Skriv 5-7 nyckelord (keywords) på det språk rapporten är skriven. Ord från arbetets titel bör undvikas eftersom sökning redan sker på titelns ord. På SLU-bibliotekets sida om Uppsatsens olika delar finns tips om hur man skriver nyckelord. Nyckelorden kommer att finnas med på titelsidan i rapporten.

Klassificera ditt arbete i max tre av ämneskategorierna i listan på http://stud.epsilon.slu.se/view/subjects/. Ämneskategorierna ska beskriva dokumentets innehåll. De matas in i samband med inrapporteringen i Epsilon och används för att söka ut rapporter inom olika områden. De står inte med i själva rapporten.

Skicka nyckelord och ämneskategorier till Gertrud.Nordlander@slu.se.

Bild på framsidan

Eventuell bild för framsidan skickas högupplöst i jpeg-format till Gertrud.Nordlander@slu.se. Ange vilket år bilden togs och av vem. Skriv en bildtext om det är relevant.

Publicering

Gertrud kommer att deponera den godkända rapporten i Epsilon (SLU:s digitala arkiv för avhandlingar, studentarbeten mm). Efter någon dag eller inom en vecka, när bibliotekarien godkänt, finns rapporten att söka ut i Epsilon.