Didaktiska kurser

TUR erbjuder avgiftsfria fortbildningskurser för medarbetare med grundläggande pedagogisk utbildning och/eller gedigen erfarenhet av undervisning.

Aktuella kurser är:

Andra kortare kurser arrangeras löpande. I TUR:s kalendarium hittar du aktuell information.

Ämnesdidaktisk kurs

Kursen tar sin utgångspunkt från ämnesdidaktiska modeller och forskningsresultat kring undervisning och lärande inom teknik, naturvetenskap, datavetenskap och matematik. Kursen inleds med introduktion till ämnesdidaktik som grund för fördjupning inom olika områden och praktiskt arbete. Under kursen varvas teorigenomgångar, praktiska övningar och diskussioner. Innehållet kommer delvis att anpassas efter deltagarnas bakgrunder och intressen. Kursen avslutas med ett individuellt projekt, kopplat till det egna ämnet och deltagarens undervisningsverksamhet.
Kursens omfattning: Två veckor.
Mer information om kursen  
Kontaktperson: Stefan Pålsson


Ingenjörsdidaktisk kurs

Kursen behandlar hur vi som lärare kan arbeta för att våra ingenjörsstudenter skall utveckla de kunskaper och färdigheter som de behöver för att få en bra start i yrkeslivet och bli fortsatt konkurrenskraftiga. Hur ska vi stödja utveckling av yrkesrelaterade färdigheter och göra utbildningarna mer yrkeslivsanknutna? Hur kan vi blir effektivare på att möta krav i examensordningen och från tidigare utvärderingar? En del av detta kan innebär att vi ska använda nya undervisnings- och examinationsmetoder så att våra studenter blir bättre rustade att möta framtidens krav?
Kursens omfattning: Två veckor.
Kontaktperson: Björn Victor

Didaktisk fördjupningskurs

Inom denna kurs ges möjlighet till fördjupning inom något didaktiskt område. Tidigare kurser har fokuserat på Kvalitativ forskningsmetodik, aktuell ämnesdidaktisk forskning och Scholarship of Teaching and Learning (länk till Wikipedia). 
Kontaktperson: Maja Elmgren 

Etik i teknik- och naturvetenskaplig utbildning

På kursen diskuteras etikens grunder och etik i specifika ämnesområden inom teknik- och naturvetenskap. Dessutom förväntas deltagarna implementera ett undervisningsmoment i sina egna kurser, för vilket stöd och träning ges. Kursen tar sin utgångspunkt ur etisk teori samt forskningslitteratur inom ämnesområdet etik, samt närliggande områden. Kursen behandlar sedan etik i olika ämnesområden inom teknik- och naturvetenskap diskuteras. I en avslutande del utvecklar, testkör och genomför deltagarna undervisningsmoment i etik. Efter genomförandet diskuteras erfarenheter och reflektioner.
Kursens omfattning: Två veckor.
Mer information om kursen
Kontaktperson: Maja Elmgren och Björn Victor

Handledarkurs för muntliga presentationsövningar

Kursen introducerar en modell för positiv återkoppling och diskuterar handledarens roll i muntlig kommunikationsträning. Kursen syftar till att ge en ökad förmåga att specifikt och konkret återkoppla på muntliga presentationer.
Kursens omfattning: Två dagar.
Kontaktperson: Katarina Andreasen

Handledarkurs för skriftliga presentationsövningar

Kursens syfte är att ge ökad medvetenhet om skrivprocessen samt ökad förmåga att ge specifik och konkret återkoppling på studenttexter.
Kursens omfattning: Två dagar.
Kontaktperson: Katarina Andreasen

Last modified: 2021-05-31