General Study Syllabys for Bioinformatics

Bioinformatics
Swedish title: Bioinformatik

TNBIIN00
Responsible department: Department of cell- and molecular biology

Subject specific parts (*) in Swedish adopted by the Faculty Board (the Doctoral Education Board) on 2008-07-02. Revision on 2016-11-09.

Faculty-common parts approved by the Faculty Board of Science and Technology on 2022-04-26. Revision on 2023-02-07.

The faculty-common parts go into force on 1 July 2022. The Faculty-common parts also apply to those who started their doctoral education prior to 1 July 2022, except if this would have a negative impact on the conditions for doctoral students.

Ämnesbeskrivning *

Bioinformatik är ett tvärvetenskapligt ämne där datavetenskapliga, matematiska, statistiska och reglertekniska metoder och teorier används för att modellera komplexa biologiska system. Bioinformatiken täcker ett brett forskningsområde; från hypotesdrivna datorbaserade undersökningar av biologiska problem med hjälp av experimentella eller simulerade data där huvudmålet är upptäckt och utveckling av ny biologisk kunskap, till utveckling av algoritmer och
teorier, modelleringsmetoder och statistiska tekniker för att lösa teoretiska och praktiska problem i samband av hantering och analys av biologiska data. Bioinformatiken möjliggör utveckling av datarik forskning inom livsvetenskaperna samt stimulerar till nyutveckling inom datavetenskap, matematik, beräkningsvetenskap och andra stödjande discipliner.

Aim and objectives of the education

Overall aim and objectives of the education

Doctoral education shall develop the knowledge and skills needed to be able to conduct research independently (Higher Education Act, 1992:1434). The Higher Education Ordinance’s System of Qualifications (Appendix 2, 1993:100) sets out the requirements to be met for a doctoral and licentiate degree, respectively (see individual study plan template).

Ämnesspecifika mål *

Utgående från den grundläggande utbildningen inom ämnesområdet skall studier på forskarnivå ge kompetens som ligger vid forskningens frontlinjer inom ämnesområdet. Utbildningen skall även ge kunskaper inom minst ett tillämpningsområde för bioinformatik.

Under utbildningen ska doktoranden genom aktivt deltagande i forskningen, kurser och utförande av avhandlingsarbete under handledning uppnå en betydande teoretisk ämneskompetens samt omfattande praktisk kompetens i ämnet.

Den som erhållit doktorsexamen skall kunna självständigt planera och genomföra forskningsprojekt inom ämnet bioinformatik. Förutom i den akademiska miljön skall doktorn kunna svara för forsknings- och utvecklingsarbete inom t.ex. hälsovården och näringsliv. Dessutom ska utbildningen leda till att doktoranden aktivt deltar i den vetenskapliga diskussionen. Doktoranden skall även kunna presentera sina mål och resultat i muntlig och skriftlig form för olika målgrupper på engelska samt, när det gäller svensktalande doktorander, på svenska.

Den som erhållit licentiatexamen skall ha erfarenhet av självständigt forskningsarbete och ha nått den ämnesmässiga och metodologiska kompetens som erfordras för aktivt deltagande i forskningsprojekt inom den valda inriktningen, samt vara kapabel att kritiskt förhålla sig till den vetenskapliga utvecklingen inom ämnet. Doktoranden skall även kunna presentera sina mål och resultat imuntlig och skriftlig form för olika målgrupper på engelska samt, när det gäller svensktalande doktorander, på svenska.

Entry requirement

General entry requirements

General entry requirements for doctoral education are regulated in the Higher Education Ordinance as follows:

An applicant shall be considered as meeting the general entry requirements if they have

 • completed a degree at the advanced level (Master’s level), or
 • completed course requirements of at least 240 credits, of which at least 60 credits are at the advanced level (Master’s level), or
 • acquired substantially equivalent knowledge in some other way in Sweden or abroad.

The University may permit an exemption from the general entry requirements for an individual applicant, if there are special grounds (Chapter 7, § 39 of the Higher Education Ordinance).

In order for a person who has completed course requirements of at least 240 credits (under the second item above) to be considered eligible at Uppsala University, the 60 credits at advanced level must include a degree project of at least 15 credits (AFUU § 2, UFV 2022/729).

Särskild behörighet *

För utbildning på forskarnivå i bioinformatik gäller att den som antas skall ha godkänt resultat på kurser inom relevanta områden omfattande minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå. Däri ingår att vara väl förtrogen med teorin inom den aktuella inriktningen genom kurser på avancerad nivå samt att ha genomfört ett examensarbete med relevant inriktning. Särskild behörighet har även den som utomlandet förvärvat motsvarande kunskaper.

Advertisement, selection and admission

Information and advertisement

Admission shall be made on a competitive basis following open advertisement of a doctoral place, with the exception of that which is specified in Chapter 7, § 37 of the Higher Education Ordinance. The advertisement shall be made available locally and on the University’s website (www.uu.se) at least three weeks before the application deadline and should be given appropriate national and international dissemination.

Selection

Selection among the applicants shall be carried out with consideration given to their ability to successfully conduct their studies.  The assessment criteria for selection are:

 • knowledge and skills relevant to the thesis work and the subject/specialisation
 • assessed ability to work independently, for example
  • ability to formulate and address scientific problems
  • written and oral communication skills
  • ability to carry out independent critical analysis 
 • other experience relevant to doctoral studies, e.g. professional experience.

The assessment criteria may be demonstrated, for example, by supporting documents, an interview or a skills test.

In addition, an assessment is made of the applicant’s general competence and personal qualities, as well as their ability to collaborate. If a number of applicants are judged as being equal, preference shall be given to applicants from the underrepresented legal gender among the doctoral students in the subject/specialisation.

The mere fact that an applicant is deemed to be able to be awarded credits for prior studies or professional experience for the purpose of doctoral studies shall not give an applicant preference over other applicants during selection (Chapter 7, § 41 of the Higher Education Ordinance).

Admission

A doctoral student is admitted to a doctoral programme in a doctoral subject/specialisation. Admission of a doctoral student with full-time employment in their doctoral studentship at Uppsala University is decided by the head of the relevant department, except in cases specified in the Faculty’s guidelines for doctoral education (TEKNAT 2021/301). Admissions with other forms of funding are decided by the Faculty Board’s Working Committee after preparation in the Doctoral Education Board.

Structure and content of doctoral education

Doctoral education consists of courses and research work, and can take various forms, as specified in the individual study plan.

The research project must be well-defined and the level of ambition must be set taking into account both the degree objectives of the programme and the net study time (maximum 48 months for a doctoral degree or maximum 24 months for a licentiate degree).

Fordringar för doktorsexamen *

För doktorsexamen fordras dels godkända prov på de kurser som ingår i den för varje doktorand fastställda individuella studieplanen, dels godkänt disputationsprov. Utbildningen, som leder till doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng (fyra års heltidsstudier), varav avhandlingsdelen omfattar minst 120 högskolepoäng och kursdelen omfattar minst 40 högskolepoäng.

Fordringar för licentiatexamen *

En etapp i utbildningen på forskarnivå om minst 120 högskolepoäng (två års heltidsstudier), kan avslutas med licentiatexamen. För denna fordras att doktoranden dels har blivit godkänd vid de prov som ingår i etappen, dels har fått en vetenskaplig uppsats som motsvarar studier om minst 60 högskolepoäng godkänd. Kursdelen omfattar minst 20 högskolepoäng.

Supervision

The head of department is responsible for ensuring that sufficient time is allotted for the department’s doctoral students to receive the necessary supervision. A doctoral student has the right to request a change of supervisor (Chapter 6, § 28 of the Higher Education Ordinance).

Individual study plan

The principal supervisor, in consultation with the professor responsible for doctoral studies (FUAP), is responsible for drawing up an initial individual study plan prior to admission. The head of department approves the study plan in connection with admission. The individual study plan shall contain a timetable for the doctoral studies, specification of how supervision is organised, and a description of the undertakings of the doctoral student and the department during the period of studies. The individual study plan also specifies the courses included in the doctoral student’s education.

The individual study plan must be revised at least annually in collaboration between the doctoral student and their supervisor. The revision involves following up on the doctoral student’s progress in relation to the degree objectives and previous plan, as well as planning for further studies. The FUAP approves the revised study plan.

Follow up *

Courses

Faculty-common courses

A course in research ethics, with a minimum of 2 credits and content equivalent to the courses provided by the Faculty, shall be included for the licentiate and doctoral degrees. An introductory course to doctoral studies and a course in scientific writing are also recommended.

Doctoral students who teach should undergo teacher training for higher education. This is specified in the individual study plan, and can either be a credit-bearing course element or take place within the framework of the doctoral student’s departmental service.

Teacher training for higher education, lasting 5 weeks, is equivalent to 7.5 credits at the Faculty, and may be included in the doctoral programme.

Basic Swedish language training for doctoral students who do not have Swedish as their first language may be a credit-bearing course element or take place within the framework of the doctoral student’s departmental service.

Ämnesspecifika kurser *

Kurserna ska ge djupare och bredare insikter i ämnet som komplement till den specialistkompetens som vinns i forskningsarbetet.

Kursdelen kan bestå av vetenskapliga kurser, metodkurser, litteraturstudier, seminarier, introduktionsuppsats, pedagogisk kurs, exkursioner samt deltagande i internationella workshops och symposier. Kombinationen av dessa anpassas för varje doktorand beroende på dennes bakgrund och forskningens inriktning och fastställs i den individuella studieplanen.

Förutom kurser vid Uppsala universitet uppmuntras doktoranderna följa kurser vid andra universitet (inklusive internet-baserade kurser) inom och utom landet.

I vissa fall kan kurser i den grundläggande utbildningen ingå, förutsatt att dessa ej finns bland dem som givit behörighet till utbildningen.

Kursutbudet revideras fortlöpande. Beroende på den valda forskningsinriktningen och doktorandens bakgrund är det väsentligt att kursdelen kompletterar den tidigare utbildningen på följande sätt. För doktorander som har inhämtat större kompetens inom data, matematik, statistik en icke obetydlig del av kurserna i den individuella studieplanen hämtas från det livsvetenskapliga området. För doktorander som har sin huvudsakliga kompetens inom livsvetenskaper hämtas en icke obetydlig del av kurser från det datavetenskapliga området.

Course examiner

Course examiner

For doctoral courses, the teacher responsible for the course normally serves as the examiner. The head of department appoints an examiner for a doctoral course. The task of the examiner is only to determine grades on examinations. The principal supervisor, in consultation with the FUAP and other supervisors, decides which courses and to what extent (number of credits) the doctoral student is allowed to be credited for in their doctoral studies, and this is documented in the individual study plan.

Credit transfer

It is up to the principal supervisor, in consultation with the FUAP and other supervisors, to decide which examinations (courses or other elements carried out during the study period of the doctoral education) the doctoral student will be allowed to count towards their doctoral studies and to what extent (number of credits). This shall be documented in the individual study plan. The task of the examiner is only to determine grades on examinations.

An assessment must be made as to whether credits can be awarded for prior studies or professional or vocational experience (that have been completed prior to admission to doctoral education) (Chapter 6, § 8 of the Higher Education Ordinance). At the Faculty, the FUAP is responsible for the assessment.

Thesis, doctoral defence and licentiate seminar

Thesis

The research work shall result in a scientific thesis that must be defended at a public doctoral defence. The research task may be carried out individually or in collaboration with others within or outside the department. However, the doctoral student must be trained to conduct independent research.

The doctoral thesis can be designed either as a monograph, i.e. a unified, coherent scientific work, or as a compilation thesis, i.e. a compilation of scientific papers with a summary of these. The thesis work must be equivalent to at least 120 credits (Chapter 6, §§ 4–5 of the Higher Education Ordinance, and Appendix 2, System of Qualifications). Theses within the Faculty shall include a popular science summary that is in Swedish and at least two pages long.

The doctoral thesis must either meet the requirements for publication in an international scientific journal with independent quality review, or be a summary of scientific papers with equivalent quality requirements. If the doctoral student has co-authored a paper with another person, this may be taken into account only to the extent that the individual effort can be distinguished. This should be done through a description of the doctoral student’s contribution in the papers on which a compilation thesis is based. If parts of the work have previously been published by the doctoral student in a licentiate thesis, this shall be made clear.

The licentiate thesis is smaller in scope, but is subject to the same quality requirements for constituent papers as apply for the doctoral thesis.

In consultation with the FUAP and other supervisors, the principal supervisor shall assess when the thesis work has progressed to the point that a date for doctoral defence or licentiate seminar can be set. 

Doctoral defence

The forms of defence and the grading of doctoral theses are regulated in the Higher Education Ordinance, the Faculty’s Guidelines for doctoral education (TEKNAT 2021/301) and Admission and grading regulations for doctoral studies at Uppsala University (UFV 2022/729).

The doctoral thesis shall be defended orally in a public doctoral defence. An examining committee appointed by the Faculty decides on the grade for the doctoral thesis.

Licentiate seminar

The Faculty’s guidelines for doctoral education (TEKNAT 2021/301) summarise the rules for the licentiate seminar.

The grade for a licentiate thesis shall be determined by the FUAP, or another professor delegated this duty, in consultation with the principal supervisor and the external reviewer. The principal or assistant supervisor for the doctoral student may not serve as examiner.

Examen *

Följande examensbenämningar är fastställda för Bioinformatik:

Filosofie licentiat- och doktorsexamen
Teknologie licentiat- och doktorsexamen

Den engelska översättningen för båda examina är Degree of Doctor/Licentiat of Philosophy.

I examensbeviset anges såväl ämne som inriktning. Examensbenämning (teknologie respektive filosofie licentiat- och doktorsexamen) ska avgöras av innehållet i utbildningen på forskarnivå och inte av doktorandens examen från behörighetsgivande utbildning. I det fall en doktorand vill ändra sin examensbenämning till annan än den för forskarutbildningsämnet fastställda krävs dispens av fakultetsnämnden (arbetsutskottet). Anhållan om byte av examensbenämning ska ske senast i samband med utseende av opponent och betygsnämnd eller inlämning av avhandling till tryckning, vilketdera av dessa som först inträffar.

Bevis om doktors- och licentiatexamen utfärdas efter ansökan i Ladok.

Regulatory framework and responsibilities for doctoral education

Doctoral education is regulated in the Higher Education Act (1992:1434) and the Higher Education Ordinance (1993:100). These are supplemented by the following local regulations: Guidelines for doctoral studies at Uppsala University (UFV 2022/728), Admission and grading regulations for doctoral studies and study programmes at Uppsala University (UFV 2022/729) and Guidelines for doctoral (third cycle) education at the Faculty of Science and Technology (TEKNAT 2021/301).

Responsibility for doctoral education ultimately rests with the University Board and the Vice-Chancellor (Chapter 2, §§ 2–3 of the Higher Education Ordinance). Through delegation, the Disciplinary Domain Board or Faculty Board has overarching responsibility and supervisory responsibility, but the day-to-day responsibility is exercised by the department in which the doctoral student is registered. Key functions in doctoral education are the head of department, professor responsible for doctoral studies (FUAP), director of doctoral studies, and the supervisor. See the Faculty’s Rules of Procedure (TEKNAT 2019/177) for a description of roles and responsibilities.

Övrigt *

Forskningen i bioinformatik bedrivs nästan alltid i samarbete i stora grupper och ofta i internationella projekt som kännetecknas av globalt informationsflöde på engelska. Det förutses att doktoranden har förmåga att delta i virtuella möten, kan tillgodogöra sig resultat och ge egna bidrag i denna miljö.

Last modified: 2023-02-17