Vi antar framtidens utmaningar

Vi flyttar gränserna för vår forskning långt utanför solsystemets räckvidd och in i de minsta tänkbara partiklarna. Från att utforska miljön i rymden till att förstå organismers inre kemi och ekosystem. Våra forskare bryter ny mark inom åtskilliga områden varje dag.​

Möt våra forskare

Samarbeta och samverka med oss

Är du forskare och önskar finna samarbete hittar du länkar till våra ämnesområden här intill. Vi arbetar aktivt med samverkan med omvärlden och har flera goda pågående samarbeten med olika aktörer. Se hur du inom näringsliv och samhälle kan samverka med oss.

Vi jobbar också med att väcka intresse och nyfikenhet för teknik och naturvetenskap genom aktiviteter för skolan och aktiviteter för allmänheten.

Forskningsmiljöer i världsklass

Över 50 forskargrupper inom teknik och naturvetenskap vid Uppsala universitet bedöms hålla världsledande nivå. Dessa återfinns inom fakultetens samtliga institutioner och ämnen. Nedan listas våra större tvärgående profilområden och samverkan med andra parter.

Fakulteten har utsett koordinatorer för gränsöverskridande styrkeområden inom energi, material och bioinformatik.

Centrumbildningar är ett sätt att samla och stärka forskningsområden utanför de klassiska ämnena, där samverkan mellan forskare från flera forskningsområden blir möjlig.

Strategiska forskningsområden är utsedda av regeringen och syftar till att bygga upp forskningsmiljöer av världsklass på ett antal områden som är viktiga för det svenska samhället eller den svenska industrin. 

Vinnova och Energimyndigheten finansierar ett antal nationella kompetenscentrum där universitet, högskolor, forskningsinstitut, företag och offentliga aktörer i nära samarbete bedriver forskning inom områden som är viktiga för Sveriges konkurrenskraft. Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten är involverade i flera av dessa.

Vi är involverade i ett antal strategiska innovationsprogram, både nationella och internationella. Vi ingår också i strategiska samarbeten och nätverk och är delaktiga i flera tekniska plattformar.

Våra forskare har tillgång till omfattande infrastrukturer som vetenskapsområdet finansierar.

Våra Nobelpristagare och mest inflytelserika forskare

Nobelprismedalj. Foto.

Fyra Nobelpris – två i fysik och två i kemi – har tilldelats forskare från Uppsala universitet inom vetenskapsområdet teknik och naturvetenskap.

Manne Siegbahn, professor i fysik, introducerade modern kärnfysik i Sverige. Han tilldelades Nobelpriset i fysik 1924 för sina insatser inom röntgenspektroskopi.

The Svedberg, professor i fysikalisk kemi, fick Nobelpriset i kemi 1926. Han konstruerade den första ultracentrifugen för bestämning av olika makromolekylers storlek och form, en separationsmetod som betytt mycket för biokemi och molekylärbiologi.

Arne Tiselius, Uppsalas första professor i biokemi, fick Nobelpriset i kemi 1948. Den metod han tog fram – elektrofores av proteiner – spelade en viktig roll för att grundlägga Uppsalas ledande ställning inom biokemiska separationsmetoder.

Kai Siegbahn, professor i fysik (och son till Manne Siegbahn), fick Nobelpriset i fysik 1981. Hans insatser inom högupplösande elektronspektroskopi gav en betydelsefull analysmetod för att studera effekter av kemisk bindning.

Carl von Linné, Olof Rudbeck och Anders Celsius är några av våra historiskt mest kända forskare. Läs mer om naturvetenskapsmän i 1700-talets Uppsala.

Celsius-Linnéföreläsningar

Varje år arrangerar teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Celsius-Linnéföreläsningar där forskare av världsklass bjuds in. 

Utbildning på forskarnivå

Forskarutbildningen ger dig kompetens att självständigt bedriva forskning, djup förståelse av ämnesområdet samt skicklighet i att förmedla kunskap och skapa förutsättningar för andras lärande. Som doktorand är du en av framtidens nyckelpersoner. Du bidrar till universitetets forskning och är en betydelsefull representant för Uppsala universitet. Var med oss och anta framtidens utmaningar!

Läs mer om utbildning på forskarnivå inom teknik och naturvetenskap

En doktorskrans. Illustration.

Våra campusområden

Uppsala universitet strävar efter att skapa optimala miljöer för tvärvetenskaplig samverkan. Kreativa mötesplatser har byggts upp vid ett flertal forsknings- och utbildningscentrum med olika inriktningar.

Via bilderna nedan når du campusområdenas webbplatser och här finns en kort presentation av områdena

Senast uppdaterad: 2023-02-17