Bioinformatik

Life Science har genomgått en enorm förändring under de senaste åren. Biologi och medicin har blivit informationsvetenskap och det har skapats nya områden inom jämförande biologi. 

Bioinformatik utmärker sig eftersom det tillhandahåller verktyg för att effektivt analysera vilka roller proteiner och gener har, för att se mönster och processer för biologisk mångfald och naturliga ekosystem, men även för att generera hypoteser för ny forskning. Därför har bioinformatik blivit allt viktigare och stödjer alla grenar av biovetenskap, med tonvikt på biologi och medicin, och är även av industriell betydelse för utveckling av nya läkemedel, nutrition, jordbruk, skogsbruk och vattenbruk. Många bioinformatiska metoder har tidigt haft som mål att upptäcka mönster och göra förutsägelser – nu kallat maskininlärning och artificiell intelligens. 

Bioinformatik har länge varit ett framkantskoncept inom ett flertal av Uppsala universitets forskningsområden. Många starka miljöer inom biologi, medicin, kemi och farmaci profilerar sig genom framåtsträvande bioinfomatisk metodik. Universitetet är också värd för ett antal forskningsinfrastrukturer inom computing och life science där stöd till bioinformatik står för den huvudsakliga aktiviteten.

Program, projekt och initiativ

NBIS 

Uppsala universitet är värd för NBIS (på engelska) (National Bioinformatics Infrastructure Sweden) som också utgör SciLifeLab Bioinformatics Platform. NBIS har idag över 100 anställda på alla stora universitet i Sverige. NBIS är också den svenska noden i den europeiska infrastrukturen för biologisk information.

ELIXIR

ELIXIR (på engelska) förenar Europas ledande life science-organisationer för att hantera och skydda den ökande mängden data som genereras av offentligt finansierad forskning. 

SciLifeLab Datacenter

Uppsala universitet är värd för SciLifeLab Data Center, en nationell resurs av unik teknologi och expertis tillgänglig för forskare inom områden som biomedicin, ekologi och evolution. SciLifeLab är också en arena för samarbeten med industri, sjukvård, offentliga forskningsorganisationer och internationella partners. 

Beräkningsresurser för bioinformatik

  • SNIC, Den svenska nationella infrastrukturen för datorberäkningar är en nationell forskningsinfrastruktur som tillhandahåller storskaliga högpresterande datorresurser, lagringskapacitet och avancerat användarstöd tillgängliga för svensk forskning. 
  • UPPMAX, Uppsala Multidisciplinary Centre for Advanced Computational Science, är Uppsala universitets resurs av högpresterande datorer, storskalig lagring och kunskap om högpresterande datorer. 
Senast uppdaterad: 2022-04-11