Docentföreläsning: Hur är vi besläktade? Enkla modeller över vårt genetiska ursprung

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet , 4101 och på Zoom
  • Föreläsare: Doktor Raazesh Sainudiin
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: Raazesh Sainudiin
  • Docentföreläsning

Matematiska institutionen inbjuder härmed alla intresserade till docenturföreläsning i ämnet Matematik. Föreläsare: Doktor Raazesh Sainudiin. Titel: Hur är vi besläktade? Enkla modeller över vårt genetiska ursprung

Plats: Ångström, 4101, även Zoom (mötes-ID: 8038027092)

Ordförande: professor Erik Ekström

Docenturnämndens representant: professor Di Yuan

Sammanfattning: Har du någon gång funderat över hur fragment av DNA-sekvenser inom individer i en population är besläktade? Vi har alla föräldrar, mor- och farföräldrar, och så vidare bakåt i tiden Om vi skulle spåra individuella DNA-fragment inom oss bakåt i tiden skulle till slut DNA-fragmenten inom olika individer kunna spåras tillbaka till en gemensam förfader, även om individerna som lever nu inte är till exempel syskon eller kusiner.. Hur kan vi förstå denna process; att vara genetiskt besläktade för att vi delar gemensamma förfäder?

Denna föreläsning kommer att introducera en av de kanske enklaste matematiska modellerna för hur en ideal population evolverar framåt i tiden genom reproduktion i varje generation. Vi  vänder sedan på perspektivet och går bakåt i tiden för att förstå vårt gemensamma arv. Med hjälp av denna modell kan vi svara på enkla frågor, som till exempel hur lång tid tar det att nå den sista gemensamma förfadern för ett litet slumpmässigt urval av individer från en stor population?  Jag avslutar med att kort diskutera hur denna modell är relevant för pågående forskning inom matematisk teori för populationsgenetik.   

Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansökt om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik. Föreläsningen varar 40-45 minuter med efterföljande diskussion och kommer att ges på engelska.

Välkomna!