Centrum för naturkatastroflära firar 10-årsjubileum i år

8 januari 2020

Den 8 januari firar Centrum för naturkatastroflära (CNDS) sitt 10-årsjubileum. En serie evenemang är planerade under 2020 för att fira tillfället. CNDS är en strategisk forskningsmijö för tvärvetenskaplig forskning om sambandet mellan socio-teknisk sårbarhet och naturolyckor. Centret involverar forskare från Uppsala universitet, Försvarshögskolan och Karlstads universitet.

CNDS initierades 2010 av seniora forskare med samordning av professor emeritus Sven Halldin, Uppsala universitet. Under det senaste decenniet har CNDS haft över 30 doktorander som utexaminerats från centret, som för närvarande har 28 aktiva forskare tidigt i karriären (doktorander och postdoktorer).

Centret har också bidragit till den internationella läroplanen för katastrofriskreducering genom sin internationella sommarforskarskola för doktorander. Genom konferensen Forum för naturolyckor och katastrofer, som hålls vartannat år, har centret hållit en öppen dialog med praktiker inom ämnesområdet.

Bortsett från att bidra till forskningsfältet inom naturolycks- och katastrofvetenskap genom flera forskningspublikationer, har centret också framgångsrikt erhållit externa forskningsbidrag för att fortsätta främja forskningsfältet inom katastrofriskreducering.

Centrets vision är att fortsätta sitt arbete för att förstå kopplade människa-natursystem och återkopplingsmekanismer mellan naturolyckor och socio-teknisk sårbarhet, samt främja katastrofriskreducering och bidra till att förbättra samhällets förmåga att förebygga och hantera naturolyckor i nationella och internationella sammanhang.

Johanna Mård