22 miljoner kr till forskningsprojekt om strategier för ett hållbart klimat och biologisk mångfald

9 oktober 2023

David Langlet

David Langlet är en av de forskare som ingår i det av Naturvårdsverket finansierade forskningsprojektet.

Naturvårdsverket beviljade nyligen totalt 21 996 806 kronor till projektet ”Att navigera i det politiska landskapet: barriärer och synergier i strategier för klimat och biologisk mångfald”. Miljörättsprofessorn vid Juridiska fakulteten David Langlet är en av forskarna i projektet.

Beskrivning av projektet

Samhället påverkas i ökande grad av två delvis sammankopplade miljökriser: klimatförändringen och den omfattande förlusten av arter och biologisk mångfald. Det råder ingen brist på offentliga strategier som syftar till att främja hållbar utveckling i allmänhet och målen för klimat och biologisk mångfald i synnerhet. Tvärtom finns det gott om strategier för en hållbar samhällsomvandling som spänner över den lokala, nationella och globala nivån. Trots det är viktiga miljömål ännu inte uppnådda. Nuvarande strategier för klimat och biologisk mångfald står inför en rad barriärer som hindrar en effektiv implementering och måluppfyllelse. Till dessa hör dålig matchning mellan övergripande politiska målsättningar och de konkreta styrmedel som sätts in för att uppnå målen; olika typer av implementeringsmisslyckanden när mål slussas mellan myndigheter, administrativa nivåer och enskilda tjänstemän; målkonflikter mellan olika miljöstrategier som ibland till och med motverkar varandra; konflikter med strategier inom andra politikområden, eller med olika samhällsaktörers (exempelvis företag, organisationer och enskilda hushåll och individer) agendor och åtgärder. Tillsammans utgör dessa barriärer viktiga orsaker till en missad måluppfyllelse och svaga resultat.

Syftet med programmet är att öka vår kunskap om dessa barriärer och ge rekommendationer om hur samtida och framtida klimat- och biologiskmångfaldsstrategier kan förbättras för att undvika kontroverser och målkonflikter och istället öka synergier mellan olika strategier. För att uppnå det bygger programmet på expertis från en rad samhällsvetenskapliga discipliner, använder en mångsidig uppsättning metoder, samt en genomgående tät interaktion med relevanta intressenter på lokal, regional, nationell och global nivå.

Programmet kommer att ge dem som arbetar för att omvandla nationella och internationella strategier till politisk praktik och konkreta åtgärder, vägledning om hur målen för klimat och biologisk mångfald kan förenas i policybeslut och effektivt uppnås samt vilka institutionella, politiska och organisatoriska förändringar som behövs för att övervinna de hinder som finns just nu mot att kunna genomföra dessa förändringar.Utlysning: Program inom Hållbar klimatomställning och klimatanpassning 2022

Anslagsgivare: Naturvårdsverket (Miljöforskningsanslaget)

Projekttitel: Att navigera i det politiska landskapet: barriärer och synergier i strategier för klimat och biologisk mångfald

Huvudsökande: Simon Matti, professor vid Avdelningen för samhällsvetenskap, Luleå Tekniska Universitet.

Övriga medverkande forskare:

David Langlet, professor vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet
Christine Holmström Lind, Universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet
Sverker Jagers, Professor, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet
Mikael Karlsson, Universitetslektor vid Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet
Daniel Lindvall, forskare vid Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet
Judith Lundberg-Felten, lektor vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi, Sveriges lantbruksuniversitet.
Naghmeh Nasiritousi, forskare vid Utrikespolitiska institutet