vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten tillika vetenskapsområdet utgör cirka en tredjedel av Uppsala universitet och är en av Sveriges mest kompletta fakulteter. Information och korta fakta om fakulteten

Kvalitet på alla nivåer

Fakulteten är känd för sitt kvalitetsarbete på alla nivåer. I kvalitetssäkringssystemet spelar våra studenter en stor roll, exempelvis finns studenterna representerade i alla fakultetens beslutsmässiga organ, likaså externa representanter från näringsliv och samhälle. För att stärka universitetet genom en bred analys av hur väl dess forskningsmiljöer fungerar, har en forskningsutvärdering - KoF17 - med särskild tonvikt på de förutsättningar och processer som bidrar till forskningskvalitet och förnyelse genomförts under 2016-2017.

Universitets systematiska kvalitetsarbete av utbildning omfattar såväl kvalitetssäkring som kvalitetsutveckling. Alla utbildning ska utvärderas under sexårscykeln 2017-2022. Fakultetens modell för utbildningsutvärderingar på grundnivå och avancerad nivå, samt modell för utbildningsutvärderingar på forskarnivå har sin utgångspunkt i Riktlinjer för Uppsala universitets modell för utbildningsutvärderingar. En vägledning för utbildningsutvärderingar på forskarnivå finns som stöd till utvärderingsenhet och bedömargrupper.

Tidsplanen för utbildningsutvärderingar 2017-2022 finns här.

Utbildning av högsta kvalitet utvecklas av engagerade lärare som reflekterar över pedagogikens betydelse, söker förbättringar och är villiga att pröva nya metoder. För att uppnå utbildning av högsta kvalitet pågår ett omfattande arbete kring pedagogisk utveckling.

Lika villkor är både en fråga om rättvisa och kvalitet. Utöver villkorsplaner för både anställda och studenter har vi åtgärder för att få in och lyfta upp underrepresenterade grupper.

Illustration av kvalitetssäkringsarbete. Verksamhet, Resultat, Analys och Strategier som leder till ständiga förbättringar.

Våra campusområden

Uppsala universitet strävar efter att skapa optimala miljöer för tvärvetenskaplig samverkan. Kreativa mötesplatser har byggts upp vid ett flertal forsknings- och utbildningscentrum med olika inriktningar. Få en kort presentation av våra campusområden eller gå direkt in på deras webbplatser via länkarna i bilderna nedan.

Teknik och naturvetenskap vid Uppsala universitet

Uppsala universitet uppvisar en unik bredd av ämnesområden inom teknik och natur-vetenskap. Här bedrivs forskning och utbildning inom ett brett spektrum av biologi,  datavetenskap, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och teknik. Vetenskapsområdets framgångsrika forskning och utbildning bidrar till att universitetet kontinuerligt rankas bland de 100 främsta i världen.

En avgörande framgångsfaktor är många samarbeten med företag, omgivande samhälle och andra universitet. Utbyte inom och över ämnesgränserna, tillsammans med en kultur av akademisk frihet, skapar en kreativ miljö som bäddar för forsknings- och utbildningsframgångar.

Korta fakta 

Totalt 1 914 anställda (37% kvinnor)
varav 206 professorer 
2,45 miljard i årlig omsättning
14 000 studenter
6 002 studenter (omräknat till helårsttudenter)
9 civilingenjörsprogram
6 högskoleingenjörsprogram
8 naturvetenskapliga kandidatprogram
1 tekniskt kandidatprogram
2 magisterprogram
16 masterprogram
ca 588 forskarstuderande (med en aktivitet på minst 80%)
158 doktorsexamina
825 mkr/år i fakultetsanslag för forskning
1 018 mkr/år i externfinansierad forskning
ca 2 230 publikationer i internationella tidskrifter/år

(siffrorna gäller 2020)

Senast uppdaterad: 2021-06-02