Lika villkor

Ta tillvara mångfalden

En miljö som är tillåtande och attraktiv för alla studenter och anställda leder till att fler perspektiv kommer till uttryck och att ingen kompetens går förlorad.

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten anser att strävan efter lika villkor är en kvalitetsfråga för organisationen. Därför ska alla anställda och studenter bemötas med respekt och ges möjlighet att arbeta och bedriva studier på lika villkor oavsett:

  • kön
  • könsidentitet eller könsuttryck
  • etnisk tillhörighet,
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • sexuell läggning
  • ålder

(De sju diskrimineringsgrunderna enligt diskrimineringslagen)

Utskottet för lika villkor

Fakultetens utskott för lika villkor har det övergripande ansvaret för arbetet med lika villkors-frågor. Det huvudsakliga arbetet sker dock vid fakultetens institutioner. Varje institution har ett lika villkors-ombud och en lika villkors-grupp. 

Fakultetens har också två lika villkorssamordnare med inriktning på lika villkor för studenter med funktionsvariation och/eller andra särskilda behov

Jämställdhet

Tre kvinnliga studenter vid toppen av en trappa. Foto.

På fakultetens utbildningar är könsfördelningen* relativt jämn med 39 % kvinnor bland studenterna och 36 % bland doktoranderna.  Andelen kvinnor bland universitetslektorerna är dock bara 27 % och bland professorerna 24 %. Fakultetens utskott för lika villkor lägger därför stor vikt vid att försöka öka andelen kvinnor som stannar kvar inom universitetet. Genom att stödja de kvinnor som idag arbetar inom fakulteten hoppas utskottet uppnå detta. En av åtgärderna i åtgärdsplanen är därför ett mentorsprogram för unga forskare i början av sin akademiska karriär.
* Siffrorna gäller 2020

Medveten forskarhandledning

För att öka mångfalden bland lektorer och professorer är det viktigt med en inkluderande och stödjande forskarutbildning. En medveten forskarutbildning som ger samma förutsättningar för alla är därför ett av målen i fakultetens plan för lika villkor.

Som en del i åtgärderna för att nå detta mål har fakulteten ett samarbete med det internationella projektet FESTA - Female Empowerment in Science and Technology Academia (länk till webbplatsen resge.eu). Nedan hittar du länkar till en presentation och två av FESTAS rapporter som fakulteten varit involverade i och som rör:

Senast uppdaterad: 2022-01-19