Lika villkor

Ta till vara mångfalden

En miljö som är tillåtande och attraktiv för alla studenter och anställda leder till att fler perspektiv kommer till uttryck och att ingen kompetens går förlorad.

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten anser att strävan efter lika villkor är en kvalitetsfråga för organisationen. Därför ska alla anställda och studenter bemötas med respekt och ges möjlighet att arbeta och bedriva studier på lika villkor oavsett:

  • kön
  • könsidentitet eller könsuttryck
  • etnisk tillhörighet,
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • sexuell läggning
  • ålder

(De sju diskrimineringsgrunderna enligt diskrimineringslagen)

Utskottet för lika villkor

Fakultetens utskott för lika villkor har det övergripande ansvaret för arbetet med lika villkors-frågor. Det huvudsakliga arbetet sker dock vid fakultetens institutioner. Varje institution har ett jämställdhets/lika villkors-ombud och en arbetsgrupp. Fakultetens målsättningar och planerade åtgärder beskrivs i Åtgärdsplan för Lika villkorsarbete.

Fakultetens har också en likabehandlingsvägledare för studenter med behov av särskilt stöd. 

Jämställdhet

Tre kvinnliga studenter vid toppen av en trappa. Foto.

På fakultetens utbildningar är könsfördelningen relativt jämn med 39 % kvinnor bland studenterna och 36 % bland doktoranderna.  Andelen kvinnor av universitetslektorerna är dock bara 27 % och av professorerna endast 16 %. Fakultetens utskott för lika villkor kommer därför att under den kommande treårsperioden lägga stor vikt vid att försöka öka andelen kvinnor som stannar kvar inom universitetet. Genom att stödja de kvinnor som idag arbetar inom fakulteten hoppas utskottet uppnå detta. En av åtgärderna i lika villkors-planen är därför ett mentorsprogram för kvinnor i början av sin akademiska karriär.

Medveten forskarhandledning

För att öka mångfalden bland lektorer och professorer är det viktigt med en inkluderande och stödjande forskarutbildning. En medveten forskarutbildning som ger samma förutsättningar för alla är därför ett av målen i fakultetens plan för lika villkor.

Som en del i åtgärderna för att nå detta mål har fakulteten ett samarbete med det internationella projektet FESTA - Female Empowerment in Science and Technology Academia (länk till webbplatsen resge.eu). Nedan hittar du länkar till en presentation och två av FESTAS rapporter som fakulteten varit involverade i och som rör:

Senast uppdaterad: 2021-01-27