Organisation

Se överskådlig bild av organisationen nedan med länkar till mer information.

Fakultetsnämnden är fakultetens beslutande organ och ansvarar för övergripande frågor som rör utbildning, forskning och samverkan. Fakultetens vice-rektor är ordförande i fakultetsnämnden och står tillsammans med arbetsutskottet för den operativa ledningen. Fakultetens nämnder, beredningar, och utskott beslutar om övergripande frågor inom sina specialområden och bereder ärenden till fakultetsnämnden. Till sin hjälp har de fakultetskansliet som sköter det gemensamma administrativa arbetet.

Institutionerna ansvarar för utbildning och forskning inom sitt ämnesområde. De leds av en prefekt och en institutionsstyrelse. Inom fakulteten finns även andra organisatoriska enheter för bredare samarbeten mellan fakulteter, lärosäten, näringsliv och samhälle.

Senast uppdaterad: 2022-03-21