Fakultetsnämnden/områdesnämnden

Uppgifter

​Områdesnämndens uppgift är att inom vetenskapsområdet (UFV 2017/95, 7 kap.):

 1. ha det övergripande ansvaret för verksamheten inom ramen för konsistoriets och rektors anvisningar,
 2. besluta om vetenskapsområdets arbetsordning,
 3. besluta om uppläggning och genomförande samt systematiskt säkra, utveckla och följa upp kvalitet i utbildningen, 
 4. besluta om organisation av och kvalitet i forskningen,
 5. besluta om inrättande och avveckling av forskarutbildningsämnen,
 6. lämna förslag eller yttrande till rektor om inrättande och avvecklande av huvudområden och utbildnings­program,
 7. årligen lämna underlag till rektor inför konsistoriets beslut om fördel­ning av resurser mellan vetenskapsområdena,
 8. årligen upprätta verksamhetsplan för vetenskapsområdet samt besluta om uppdrag och för­delning av resurser mellan ingående institutioner m.m.,
 9. lämna underlag till universitetets årsredovisning och årligt budgetunder­lag till regeringen,
 10. lämna underlag till rektor för universitetets långsiktiga planering av lokalförsörjningen,
 11. årligen lämna förslag eller yttrande till rektor om plan för kompetens­försörjning,
 12. besluta om anställningsprofil för professor efter samråd med rektor,
 13. besluta om att inleda rekrytering av professor,
 14. lämna förslag till rektor att kalla till anställning som professor,
 15. besluta om att inleda rekrytering av universitetslektor och biträdande universitetslektor,
 16. besluta om byte av ämnesområde för universitetslektor, biträdande universitetslektor och forskarassistent,
 17. besluta om att en anställning som forskarassistent övergår i en anställ­ning som biträdande universitetslektor,
 18. följa upp studenternas studievillkor och studiemiljö samt vid behov föreslå eller vidta åt­gärder som förbättrar dessa,
 19. lämna årliga uppdrag för bruksbiblioteksverksamheten,
 20. i de fall en ny institution ska inrättas genomföra val till institutions­styrelse.

Områdesnämnden får delegera sina uppgifter till befattningshavare med veten­skaplig kompetens eller till organ där majoriteten är ledamöter med vetenskaplig kompetens om inte annat är särskilt föreskrivet. Ovanstående punkt 1−2, 6−13 och 16−19 får inte delegeras vidare.

Sammansättning

Rektor har beslutat (UFV 2022/420) att områdes­nämnden för vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap fr.o.m. 2023-07-01 ska bestå av 15 ledamöter varav 3 studenter. Av studentrepresen­tanterna bör en vara doktorand.

Ordförande (vicerektor) och vice ordförande (ställföreträdande vice­rektor) utses av rektor. Nio lärar­ledamöter och en extern ledamot i områdes­nämnden utses av elek­tors­församlingen, se avsnitt II. Ledamöter som utses av studenterna utses enligt bestämmelser i studentkårsförord­ningen (2009:769).

Studenterna får utse högst två gruppsup­pleanter med närvaro- och yttranderätt. Representanter för personal­organisationerna har när­varo- och yttranderätt.

Ordförande i anställningsberedningen adjungeras till områdesnämnden för de ärenden som rör lärar­anställning eller befordringsärenden.

Mandattiden för lärarledamöter och extern ledamot är treårig fr.o.m. 2023-07-01. Mandatperioden för ordförande och vice ordförande är tre år och får förnyas, dock högst två gånger om högst tre år i taget (UU arbetsordning 7 kap. 6 §).

Områdesnämnden sammanträder minst tre gånger per termin.

Ledamöter

Charlotte Platzer Björkman - vicerektor, dekan (ordförande)
Staffan Svärd - ställföreträdande vicerektor, prodekan
David Black-Schaffer - prodekan för forskning
Lisa Freyhult - prodekan för utbildning
Marcus Lindahl - prodekan för samverkan
Lina von Sydow - sektionsdekan matematik-datavetenskap
Maxim Zabzine - sektionsdekan fysik
Klas Hjort - sektionsdekan teknik
Peter Lindblad - sektionsdekan kemi
Mattias Jakobsson - sektionsdekan biologi
Anna Rutgersson - sektionsdekan geovetenskaper
Jens Mattsson (jens.mattsson@foi.se) - extern ledamot (FOI)
Jacob Lundblad - doktorandrepresentant
Filip Bodlund Trostén (utb-f@utn.se) - studentrepresentant 
Astrid Magnusson (soc@utn.se) - studentrepresentant
Tim Nedergård (ordf@utn.se) - gruppsuppleant för studenter
Max Johansson Saarijärvi (utb-n@utn.se) - gruppsuppleant för studenter
Mahbubur Rahman - facklig företrädare (SACO) med närvaro- och yttranderätt
Nils-Einar Eriksson - facklig företrädare (TCO) med närvaro och yttranderätt 

(Utsedda för 2023-07-01—2026-06-30, studenter och doktorander utses för ett läsår i taget)

Protokoll
Senast uppdaterad: 2023-11-14