Forskningsberedningen

Uppgifter

  • beredning av forskningsärenden inför beslut i områdes­nämnden,
  • beredning inför beslut i områdesnämnden om verksamhetsplanering för forskning, resurs­fördelning och dimensionering,
  • beredning, nomineringar och prioriteringar av ansökningar om forsknings­bidrag, priser etc.,
  • principer för fakultetens lärarrekrytering,
  • kvalitet och utvärdering, lokal- och infrastrukturfrågor, nationella och internat­ionella forskningssatsningar,
  • utse en ledamot i samverkansberedningen,
  • samverkan med utbildningsberedningen och samverkansberedningen i övergripande frågor.

Sammansättning

Prodekan för forskning är ordförande i forskningsberedningen. Ordföranden i FUN är ledamot. En lärarledamot från vardera institutionen för informationsteknologi, matematiska insti­tutionen, fysiska sektionen, tekniska sektionen, kemiska sektionen, biologiska sektionen och geo­vetenskapliga sektio­nen utses av sektionsdekanerna. Tre studentrepresen­tanter (varav lämpligen två doktorander) ingår i forskningsberedningen.

Forskningsberedningen utser vice ordförande inom sig. Forskningsberedningen föreslår två leda­möter av olika kön till utskottet för lika villkor. Arbetsutskottet beslutar därefter om vem av dessa som blir ledamot i utskottet för lika villkor, tillika forskningsberedningens ledamot med särskilt ansvar för att lika villkor beaktas i beredningens arbete. Personal vid områdeskansliet utgör forsknings­beredningens kanslistöd.

Mandat­perioden är treårig fr.o.m. 2021-01-01.

Ledamöter

Anna Qvarnström, ordförande
Jörgen Olsson (forskarutbnämnden, teknik) 
Gunilla Kreiss (datavetenskap)
Kaj Nyström (matematik)
Paul Barklem (fysik)
Peter Svedlindh (teknik)
Ulf Jansson (kemi)
Stefan Knight (biologi)
Veijo Pohjola (geovetenskap)
Viktor Djurberg (doktorandrepresentant)
Vakant (doktorandrepresentant)
Max Mesch (studentrepresentant)

(Utsedda för 2017-09-16—2020-12-31,
studenter utsedda för lå 2020—2021)