Programrådens uppgifter

Varje utbildningsprogram ska ha ett programråd som leds av en utbildningsprogramansvarig. Programrådets huvudsakliga uppgifter är att stärka programmets kvalitet och främja dess utveckling, samt att fungera som ett rådgivande organ för program­ansvarig vad gäller dennas uppgifter.

Förslag som rör utbildningsplan, studieplan och nya kursplaner för programmet ska behandlas av programrådet. Det ska framgå av protokollet huruvida program­rådet tillstyrker programansvarigs förslag eller inte. Programrådet beslutar om revision av kursplaner för programspecifika kurser och tillstyrker revision av programgemensamma kurser.

Gemensamt för programråden:

  • utbildningsprogramansvarig är ordförande i programrådet,
  • lärarledamot ska inte samtidigt vara studierektor, ämneskoordinator eller programansvarig för annat utbildningsprogram,
  • programråden kan själva besluta om adjungering av ytterligare leda­möter,
  • programråden har protokollförda sammanträden två till tre gånger per termin,
  • dagordning utformas av programansvarig i samråd med ansvarig utbild­nings­ledare,
  • berörda utbildningsledare och studievägledare deltar i samman­trädena,
  • vid behov kallas ämneskoordinatorer och schema­läggare.

Lärar­ledamöters institutions- och ämnestillhörighet ska tillgodose bredd och representativitet i program­rådet för respektive programs ämnesinnehåll.

Biträdande utbildningsprogramansvarig, om sådan är utsedd, deltar med närvaro- och yttranderätt.

Mandatperioden för lärar­leda­möter och yrkeslivsrepresentanter i programråden är treårig fr.o.m. 2022-01-01. Fyllnadsval av ledamöter är delegerat till arbetsutskottet.

Senast uppdaterad: 2021-01-28