Ämneslärarrådet

 uppgifter

  • tillstyrka utbildnings-/studieplaner,
  • diskutera kursutvärderingar,
  • granska kursplaneändringar,
  • diskutera kvalitetshöjande åtgärder relevanta för ämneslärarutbildningen.

sammansättning

En lärarrepresentant samt en studievägledare från vardera biologi, datavetenskap, fysik, kemi och matematik; studievägledare för ämneslärare vid fakulteten för utbildningsvetenskaper, en studievägledare från enheten för studentservice. Två studentrepresentanter ingår i  ämneslärarrådet. Utbildningsledare från fakulteten för utbildningsvetenskaper deltar vid behov.
Ordföranden i ämneslärarrådet bjuds in till samordningskommittén för naturvetenskapliga utbildningar på grundnivå. Lärarrepresentanter utses av prodekan för utbildning på förslag från respektive ämneskoordinator. 

Ämneslärarrådet utser inom sig ordförande bland de fem lärarrepresentanterna.

Mandatperioden är treårig fr.o.m. 2021-01-01.

Ledamöter

Lärarrepresentanter

Ronny Alexandersson (biologi), ordförande
Anders Thapper (kemi)
Bor Gregorcic (fysik)
Veronica Crispin Quinonez (matematik)
Mats Daniels (datavetenskap)

Studievägledare

Sofia Thorselius (biologi)
Helena Morales Johansson (kemi)
Rabab Elkarib (fysik)
Clara Gauffin (matematik)
Anders Kronberg (datavetenskap)
Calle Håkansson (VFU)
Melinda Alfredéen (enheten för studentservice)
Linnea Christiansson (fakulteten för utbildningsvetenskaper)​
Vakant (fakulteten för utbildningsvetenskaper)​

Studentrepresentanter

Hanna Wedin
Oscar Edsjö

Senast uppdaterad: 2022-05-24