Anställningsberedningen

Uppgifter

​Enligt universitetets anställningsordning (UFV 2010/1842) ska områdes­nämnden för handläggning av ärenden rörande anställning som professor samt läraranställning för vilken doktorsexamen är ett krav inrätta en eller flera rekryteringsgrupper. Vetenskapsområdet har inrättat en anställnings­beredning med uppgift att handlägga:

  • ärenden rörande anställning som professor samt läraranställning för vilken doktorsexamen är ett krav,
  • ansökningar om befordran från biträdande universitets­lektor till universitets­lektor, befordran från universitetsadjunkt till universitetslektor samt befordran till professor,
  • ansökningar om att anställas som universitetslektor istället för universitets­adjunkt samt att anställas som professor istället för universitetslektor

Ordförande i beredningen adjungeras till områdesnämnden för de ärenden som rör lärar­anställning eller befordringsärenden. Delegationer i anställnings- och befordringsärenden framgår av bilaga 1.

Sammansättning

Presidium bestående av ordförande, förste vice ordförande (med särskilt ansvar för att lika villkor beaktas i de ärenden som handläggs) och andre vice ordförande (med särskilt ansvar för bedömning av pedagogisk skicklighet). Presidiet utses av arbetsutskottet på förslag från elektors­församlingen.

Två student­represen­tanter (varav lämpligen en doktorand), med varsin suppleant, ingår i anställnings­bered­ning­en. Arbets­utskot­tet får utse en eller flera gruppsuppleanter, med närvaro- och yttranderätt, till presi­diet.

Minst en ledamot i presidiet ska vara man och minst en ska vara kvinna. Andre vice ordförande bör vara excellent lärare, ämnes­didaktiker eller pedagogiskt skicklig lärare. Förste vice ordförande är ledamot i utskottet för lika villkor.

I varje enskilt ärende utses av arbetsutskottet två ämnesrepresentanter (varav en föredragande) som ledamöter på förslag från berörd sektions­dekan. Minst en ämnesrepresentant ska vara man och minst en ska vara kvinna om det inte finns särskilda skäl. Sektionsdekanen ska ange särskilda skäl skriftligen i beslutsunderlaget till områdesnämndens arbetsutskott.

Mandat­perioden för ordförande är treårig fr.o.m. 2021-01-01. Mandatperioden för förste respektive andre vice ordförande är treårig fr.o.m. 2020-01-01. Suppleant/-er till presidiet utses för ett år i taget.

Ledamöter

Anders Arweström Jansson, ordförande
Ingemar Kaj, förste vice ordförande med särskilt ansvar för likabehandlingsfrågor
Marika Edoff, andre vice ordförande med särskilt ansvar för bedömning av pedagogisk skicklighet
Neele Schmidt (doktorandrepresentant)
Vakant (doktorandrepresentant, suppleant)
Max Johansson Saarijärvi (studentrepresentant)
Vakant (studentrepresentant, suppleant)

Ordförande är utsedd för perioden 2020-07-01–2023-12-31, vice ordföranden och gruppsuppleanten är utsedda för perioden 2023-01-01–2025-12-31, och studenter och doktorander för lå 2022-2023.

Senast uppdaterad: 2023-02-01