Fakultetsnämndens arbetsutskott

Uppgifter

  • avgöra ärenden enligt områdesnämndens delegation.
  • bereda ärenden för områdesnämndens sammanträden.

Sammansättning

Vicerektor, ställföreträdande vicerektor, prodekan för utbildning, prodekan för forsk­ning och prodekan för samverkan samt två student­repre­sentanter med närvaro- och yttrande­rätt. Ärenden avgörs i närvaro av områdeskansliets handläggare. Fackliga representanter har närvaro- och yttranderätt efter anmälan.

Vid arbetsutskottets möten fattar vicerektor beslut efter hörande av utskottets ledamöter. Besluten i utskottet ska fattas i kollegial och förtroendefull anda där konsensus ska eftersträvas. Eventuell av­vikande mening från ledamot antecknas i mötesnoteringarna.

I vissa fall har områdesnämnden genom delegation överfört beslutanderätten till befattningshavare eller organ som inte är direkt underställd nämnden. Om avsett beslut inte kan fattas på denna nivå ska ärendet lyftas till närmast överliggande nivå för beslut, och inte direkt till områdesnämnden. Vid oklarheter om beslutsprocedur sker en avdömning i arbetsutskottet.

Arbetsutskottet sammanträder under terminstid en gång i veckan.