Docenturnämnden

Uppgifter

  • utarbeta förslag till kriterier och riktlinjer för antagning av docent inom vetenskaps­området för teknik och naturvetenskap (riktlinjer fastställs av områdesnämnden),
  • fastställa handläggningsordning för docenturnämndens ärenden,
  • besluta om antagning av docent.      

Sammansättning

Ordförande utses av områdesnämnden på förslag från prodekan för forskning, en professor från varje sektion utses av områdes­nämnden (vid fyllnadsval, av arbetsutskottet) på förslag från sektionsdekanerna. Två studentrepresentanter (varav lämpligen en doktorand) ingår i docentur­nämnden.

Docenturnämnden utser vice ordförande inom sig.

Ledamöter

Kristofer Gamstedt, ordförande
Monika Schmitz (biologi), vice ordförande
Vakant (kemi)
Di Yuan (matematik-datavetenskap)
Alireza Malehmir (geovetenskap)
Stephan Pomp (fysik)
Jan Isberg (teknik)
Vakant (doktorandrepresentant)
Vakant (doktorandrepresentant, suppleant)
Erik Edlund (studentrepresentant)
Max Johansson Saarijärvi (studentrepresentant, suppleant)

Mandatperiod 2021-01-01 - 2023-12-31. Student- och doktorandrepresentanter utses för ett läsår i taget.

Senast uppdaterad: 2023-03-15