Docenturnämnden

Uppgifter

  • utarbeta förslag till kriterier och riktlinjer för antagning av docent inom vetenskaps­området för teknik och naturvetenskap (riktlinjer fastställs av områdesnämnden),
  • fastställa handläggningsordning för docenturnämndens ärenden,
  • besluta om antagning av docent.

Sammansättning

Ordförande utses av områdesnämnden på förslag från prodekan för forskning, en professor från varje sektion utses av områdes­nämnden (vid fyllnadsval, av arbetsutskottet) på förslag från sektionsdekanerna. Två studentrepresentanter (varav lämpligen en doktorand) ingår i docentur­nämnden.

Docenturnämnden utser vice ordförande inom sig.

Mandatperioden är treårig fr.o.m. 2021-01-01.

Ledamöter

Kristofer Gamstedt, ordförande
Monika Schmitz (biologi), vice ordförande
Adolf Gogoll (kemi)
Carolina Wählby (matematik-datavetenskap)
Hemin Koyi (geovetenskap)
Stephan Pomp (fysik)
Tomas Edvinsson (teknik)
Anna Frost (doktorandrepresentant)
Vakant (doktorandrepresentant, suppleant)
Vakant (studentrepresentant)
Simon Bjelkendal Sterner (studentrepresentant, suppleant)

Mandatperiod 2017-09-19–2020-12-31. Student- och doktorandrepresentanter utses för ett läsår i taget.