Forskarutbildningsnämnden, FUN

Uppgifter

 • bereda ärenden inför beslut i områdesnämnden,
 • fastställa ämnes-/inriktningsstudieplaner på delegation från områdesnämnden,
 • besluta om tillgodoräknande av obligatorisk kurs i forskningsetik,
 • fastställa utbud av gemensamma forskarutbildningskurser och ge ut en nätbaserad kurskatalog,
 • följa upp arbetet med individuella studieplaner och genomströmning,
 • ansvara för övergripande kvalitetsarbete,
 • ansvara för information till forskarutbildningsansvariga professorer,
 • tillse att fakultetens handledare erbjuds/genomgår utbildning,
 • samarbeta med institutionernas studierektorer för utbildning på forskarnivå,
 • samarbeta med NUN och TUN,
 • samarbeta med andra fakulteter och högskolor.

Sammansättning

Ordförande (F), en lärare från varje sektion utses av områdes­nämnden (vid fyllnadsval, av arbetsutskottet) på förslag från sektions­dekan­erna. Två studentrepresentanter (lämpligen doktorand­er) ingår i FUN.

Forskarutbildningsnämnden utser vice ordförande inom sig.

Mandatperioden för lärarledamöter är treårig fr.o.m. 2021-01-01.

Ledamöter

Jörgen Olsson, ordförande
Stephan Wagner (matematik-datavetenskap)
Göran Ericsson (fysik)
Joakim Widén (teknik)
Ann Magnuson (kemi)
Anders Virtanen (biologi)
Lars Holmer (geovetenskap)
Corrado Comparotto (doktorandrepresentant)
Vakant (doktorandrepresentant)

(Ledamöter utsedda för 2021-01-01—2023-12-31, ordförande utsedd för 2020-07-01—2023-06-30, doktorander utsedda för läsår 2021—2022)

Senast uppdaterad: 2021-08-18