Nämnden för antagning av excellenta lärare

Uppgifter

  • utarbeta förslag till kriterier och riktlinjer för antagning av excellenta lärare inom vetenskaps­området för teknik och naturvetenskap (riktlinjer fast­ställs av områdes­nämnden),
  • utarbeta instruktioner till sökande om utformning av sökandes peda­gogiska portfölj,
  • fastställa handläggningsordning för nämndens ärenden,
  • utse sakkunniga för antagning av excellenta lärare;
  • besluta om antagning av excellent lärare.

Sammansättning

Ordförande utses av områdesnämnden på förslag från prodekan för utbildning, en lärare från varje sektion utses av områdes­nämnden (vid fyllnadsval, av arbetsutskottet) på förslag från sektionsdekanerna. En majoritet av ledamöterna bör själva vara utnämnda till excellenta lärare. Tre studentrepresentanter (varav lämpligen två från grundnivå eller avancerad nivå och en doktorand) ingår i nämnden.

Nämnden för antagning av excellenta lärare utser vice ordförande inom sig.

Ledamöter

Fritjof Fagerlund, institutionen för geovetenskaper, ordförande
Jannika Andersson Chronholm (fysik), vice ordförande
Francoise Raffalli-Mathieu (kemi)
Jan Andersson (biologi)
Stefan Pålsson (matematik-datavetenskap)
Thomas Grabs (geovetenskap)
Kjell Staffas (teknikvetenskap)
Vakant (doktorandrepresentant) 
Katja Gille (studentrepresentant) 
Özgur Coban (studentrepresentant)

(Utsedda för 2021-01-01 - 2023-12-31, studenter och doktorand utsedda för lå 2022-2023).

Excellenta lärare

Antagna vid fakulteten ht 2022

  • Seidon Alsaody
  • Lars-Henrik Eriksson
  • Jessica Lindblom
  • Maria Selmer

Alla antagna

Senast uppdaterad: 2022-09-30