Nämnden för antagning av excellenta lärare

Uppgifter

 • utarbeta förslag till kriterier och riktlinjer för antagning av excellenta lärare inom vetenskaps­området för teknik och naturvetenskap (riktlinjer fast­ställs av områdes­nämnden),
 • utarbeta instruktioner till sökande om utformning av sökandes peda­gogiska portfölj,
 • fastställa handläggningsordning för nämndens ärenden,
 • utse sakkunniga för antagning av excellenta lärare;
 • besluta om antagning av excellent lärare.

Sammansättning

Ordförande utses av områdesnämnden på förslag från prodekan för utbildning, en lärare från varje sektion utses av områdes­nämnden (vid fyllnadsval, av arbetsutskottet) på förslag från sektionsdekanerna. En majoritet av ledamöterna bör själva vara utnämnda till excellenta lärare. Tre studentrepresentanter (varav lämpligen två från grundnivå eller avancerad nivå och en doktorand) ingår i nämnden.

Nämnden för antagning av excellenta lärare utser vice ordförande inom sig.

Mandatperioden är treårig fr.o.m. 2021-01-01.

Ledamöter

Lars-Åke Nordén, ordförande
Maja Elmgren (Kemi), vice ordförande
Gabriella Andersson (Fysik)
Anna Brunberg (Biologi)
Veronica Crispin (Matematik-datavetenskap)
Fritjof Fagerlund (Geovetenskap)
Håkan Kullvén  (Teknikvetenskap)
Vakant (doktorandrepresentant) 
Elizaveta Yakovleva (studentrepresentant) 
Oscar Widenfalk (studentrepresentant)
(Utsedda för 2018-01-01—2020-12-31, studenter och doktorand utsedda för lå 2020-2021).

Excellenta lärare

Antagna på fakulteten läsåret 2019/2020

 • Anders Arweström Jansson
 • Ken Mattsson
 • Jan Andersson
 • Anna Eckerdal
 • Erik Zackrisson
 • Francoise Raffalli Mathieu

Alla antagna