Naturvetenskapliga utbildningsnämnden

Uppgifter

 • ta initiativ till och bidra till utformningen av övergripande visioner och planer samt implemen­tera områdes­nämndens beslut för den långsiktiga utvecklingen av utbildnings­program och fristående kurser,
 • följa upp olika aspekter av kvalitet i utbildningen och i de enskilda programmen, besluta om kvalitetsförbättrande åtgärder och rutiner, samt rapportera till områdes­nämnden,
 • ta initiativ i frågor som rör förnyelse av undervisning och examina­tion, genomströmning och studieresultat, samt studentrekrytering och marknads­föring,
 • ta initiativ i övergripande frågor som rör nationella och internatio­nella utbildnings­samarbeten,
 • strukturera och förnya utbildningarna med hänsyn till internationali­sering, forskning samt samhällets och yrkeslivets behov,
 • formulera och revidera mål för respektive utbildningar samt följa upp målen,
 • följa och stödja utbildningsprogramansvarigas och programråds arbete och vid behov besluta om uppdrag för dessa,
 • bereda förslag till nya utbildningsprogram,
 • inrätta nya kurser,
 • vid behov besluta om revidering av utbildningsplaner, studieplaner och kursplaner för program samt för fri­stående kurser inom respektive utbildningsnämnd (områdesnämnden fastställer utbildnings­plan och studieplan för nyinrättade pro­gram),
 • utse examinatorer,
 • samarbeta med övriga utbildningsnämnder.

Sammansättning

Ordinarie ledamöter: Ordförande (N), sju lärare, två yrkeslivsrepresentanter, fem studenter. Suppleanter: Tre lärare och tre studenter.

 • lärarledamöters institutions- och ämnestillhörighet ska tillgodose bredd och representativitet för respektive nämnds utbildningsansvar, 
 • lärarledamot får inte vara studierektor, utbildningsprogramansvarig eller ämnes­koordinator,
 • minst en lärarledamot bör vara utnämnd till excellent lärare,
 • normalt genomförs tre protokollförda sammanträden per termin,
 • fakultetens utbildningsledare och en representant för TUR (med yttrande­rätt) deltar i samman­träden.

Lärar- och yrkeslivs­representanter utses av områdesnämnden (vid fyllnadsval, av arbetsutskottet) på förslag från N efter samråd med prodekan för utbildning. Respektive nämnd utser vice ordförande inom sig.

Mandatperioden är treårig fr.o.m. 2022-01-01.

Ledamöter

Susanne Mirbt, ordf. utsedd av elektorsförsamlingen (inst. för fysik)
Ulrike Heiter (inst. för fysik och astronomi)
Anna Sakovich (matematiska inst.)
Thomas Kalscheuer (inst. för geovetenskaper)
Sebastian Sobek (inst. för ekologi och genetik)
Lars-Henrik Eriksson (inst. för informationsteknologi)
Doreen Dobritzsch (inst.för kemi - BMC)
Brita Svensson (TUR-representant)
Olle Bergh (yrkeslivsrepresentant, Uppsala kommun, utbildningsförvaltningen)
Vakant (yrkeslivsrepresentant)
Colin Andersson (studentrepresentant)
Simon Bjelkendal Sterner (studentrepresentant)
Ivar Sjögren Bennemo (studentrepresentant)
Pelle Ingvast (studentrepresentant)
Casper Fredriksson De Rond (studentrepresentant)

suppleanter:
Ola Eriksson (inst. för geovetenskaper)
Rolf Larsson (matematiska institutionen)
Ingrid Ahnesjö (inst. för ekologi och genetik)
Fredrik Jonasson  (studentrepresentant)
Richard Robertsson (studentrepresentant)
Carl Wallskog (studentrepresentant)

(Ledamöter utsedda för 2019-01-01—2021-12-31, ordförande utsedd för 2020-07-01—2023-06-30, studenter utsedda för läsår 2020/2021)

Programråd

Varje program, har ett programråd som leds av programansvarig.

Programrådets huvudsakliga uppgifter är att stärka programmets kvalitet och främja dess utveckling, samt att fungera som ett rådgivande organ för programansvarig vad gäller dennes uppgifter.
Programrådens uppgifter

Programråd