Samverkansberedningen

Uppgifter

  • beredning av samverkansärenden inför beslut i områdes­nämnden,
  • principer för fakultetens lärarrekrytering,
  • kvalitet och utvärdering, lokal- och infrastrukturfrågor, nationella och internat­ionella samverkanssatsningar,
  • samverkan med utbildningsberedningen och forskningsberedningen i övergripande frågor.

Sammansättning

Prodekan för samverkan är ordförande i samverkansbered­ningen. En ledamot utses av (och från) UU Innovation. En ledamot utses av vardera utbildningsberedningen och forsknings­beredningen. En ledamot från vardera institutionen för informations­teknologi, matematiska institu­tionen, fysiska sektionen, tekniska sektionen, kemiska sektionen, biologiska sektionen och geo­veten­skapliga sektionen utses av sektionsdekanerna. Ytterligare två externa ledamöter utses av områdes­nämnden på förslag från pro­dekan för samverkan. Två studentrepresentanter (varav lämpligen en doktorand) ingår i samverkansberedningen.

Samverkans­beredningen utser vice ordförande inom sig. Samverkansberedningen föreslår två leda­möter av olika kön till utskottet för lika villkor. Arbetsutskottet beslutar därefter om vem av dessa som blir ledamot i utskottet för lika villkor, tillika samverkansberedningens ledamot med särskilt ansvar för att lika villkor beaktas i beredningens arbete. Personal vid områdeskansliet utgör samverkansberedningens kanslistöd.

Mandat­perioden är treårig fr.o.m. 2021-01-01.

Ledamöter

Marcus Lindahl, ordförande
Ida-Maria Sintorn, (IT)
Jordi-Lluís Figueras (matematik) 
Jonas Fransson (fysik)
Lina Mtwana Nordlund (geovetenskap)
Karin Thomas (teknik)
Daniel Globisch (kemi)
Vakant, beredningens lika villkorsrepresentant
Göran Arnqvist (biologi) 
Felix Ho  (utbildningsberedningen)
Peter Svedlindh (forskningsberedningen)
Cecilia Nilsson (UU-samverkan)
Erik Asplund (extern ledamot, Region Uppsala)
Vakant (extern ledamot)
Vakant (doktorandrepresentant)
Filip Bodlund Trosten (studentrepresentant)

(Utsedda för 2021-01-01 - 2023-12-31, studenter utsedda för läsåret 2023/2024)

Kontakt: sekreterare Johanna Lundmark

Senast uppdaterad: 2023-08-25