Samverkansberedningen

Uppgifter

  • beredning av samverkansärenden inför beslut i områdes­nämnden,
  • principer för fakultetens lärarrekrytering,
  • kvalitet och utvärdering, lokal- och infrastrukturfrågor, nationella och internat­ionella samverkanssatsningar,
  • samverkan med utbildningsberedningen och forskningsberedningen i övergripande frågor.

Sammansättning

Prodekan för samverkan är ordförande i samverkansbered­ningen. En ledamot utses av (och från) UU Innovation. En ledamot utses av vardera utbildningsberedningen och forsknings­beredningen. En ledamot från vardera institutionen för informations­teknologi, matematiska institu­tionen, fysiska sektionen, tekniska sektionen, kemiska sektionen, biologiska sektionen och geo­veten­skapliga sektionen utses av sektionsdekanerna. Ytterligare två externa ledamöter utses av områdes­nämnden på förslag från pro­dekan för samverkan. Två studentrepresentanter (varav lämpligen en doktorand) ingår i samverkansberedningen.

Samverkans­beredningen utser vice ordförande inom sig. Samverkansberedningen föreslår två leda­möter av olika kön till utskottet för lika villkor. Arbetsutskottet beslutar därefter om vem av dessa som blir ledamot i utskottet för lika villkor, tillika samverkansberedningens ledamot med särskilt ansvar för att lika villkor beaktas i beredningens arbete. Personal vid områdeskansliet utgör samverkansberedningens kanslistöd.

Mandat­perioden är treårig fr.o.m. 2021-01-01.

Ledamöter

Marcus Lindahl, ordförande
Ida-Maria Sintorn, (IT)
Jordi-Lluís Figueras (Matematik) 
Carla Puglia (Fysik)
Steffi Burchardt (Geovetenskap - tjänstledig)
Lina Mtwana Nordlund (adjungerad Geovetenskap)
Klas Hjort (Teknik)
Máté Erdélyi (Kemi)
Joëlle Rüegg (Biologi) 
Greger Thornell, utsedd av utbildningsberedningen
Ernesto Gutierrez, utsedd av UU-innovation, samverkansledare 
Christian Dahlman, extern ledamot, Uppsala kommun
Vakant, extern ledamot
Jana Grütter, doktorandrepresentant
Fredrik Jonasson, studentrepresentant
(Utsedda för 2017-09-16 - 2020-12-31, studenter utsedda för läsåret 2020/2021)

Kontakt: sekreterare Johanna Lundmark