Stipendiekommittén

Uppgifter

  • Bedöma ansökningar om stipendier och besluta om/föreslå stipendier enligt gällande statuter.

Sammansättning

Ordförande utses av områdesnämnden på förslag från prodekan för samverkan, en lärare från varje sektion utses av områdes­nämnden (vid fyllnadsval, av arbetsutskottet) på förslag från sektionsdekanerna. Två student­representanter (varav lämpligen en doktorand) ingår i stipendiekommittén.

Stipendiekommittén utser vice ordförande inom sig.

Mandatperioden är treårig fr.o.m. 2021-01-01.

Ledamöter

Jonas Fransson, institutionen för fysik och astronomi, ordförande
Marit Andersson (Kemi)
Roland Mathieu (Teknik)
Daniel Primetzhofer (Fysik)
Anna Sakovich (Matematik-datavetenskap)
Christian Zdanowicz (Geovetenskap)
Brita Svensson (Biologi)
Karla Münzner (doktorandrepresentant)
Simon Sterner (studentrepresentant)

Mandatperiod 2017-09-16–2020-12-31. Student och doktorand utsedda för lå 2020-2021.