Tekniska utbildningsnämnden (TUN)

UpPgifter

  • utforma övergripande visioner och strategier samt implementera områdesnämndens/fakultetsnämndens beslut för den långsiktiga utvecklingen av utbildningsprogram och fristående kurser
  • strukturera och förnya utbildningarna med hänsyn till pågående internationalisering, forskning samt samhällets och yrkeslivets behov
  • ta strategiska initiativ i frågor som rör nationella och internationella utbildningssamarbeten
  • ta strategiska initiativ i frågor som rör förnyelse av undervisning och examination, genomströmning och studieresultat, samt rekrytering och marknadsföring
  • följa upp olika aspekter av kvalitet i utbildningen och de enskilda programmen, besluta om kvalitetsförbättrande åtgärder och rutiner, samt rapportera till områdesnämnden/fakultetsnämnden
  • formulera och revidera mål för respektive utbildningar samt följa upp målen
  • följa och stödja programansvarigas och programråds arbete och vid behov besluta om uppdrag för dessa
  • årligen fastställa utbildningsplaner och nya kursplaner för samtliga program och fristående kurser inom respektive utbildningsnämnd
  • utse examinatorer på förslag från kursansvarig institution
  • samarbeta med övriga utbildningsnämnder

Gemensamma uppgifter inom utbildningen

Sammansättning

Ordförande (T) utses av elektorsförsamlingen. Lärar- och yrkeslivsrepresentanter utses av områdesnämnden/fakultetsnämnden på förslag av T i samråd med prodekan för utbildning. Studentrepresentanter utses av berörd studentkår. Nämnden utser vice ordförande inom sig.

Ledamöter

Greger Thornell, ordf., (inst. för teknikvetenskaper)
Johan Chau Söderström(inst. för fysik och astronomi)
Jan Andersson (inst. för cell- och molekylärbiologi)
Sandra Eriksson (inst. teknikvetenskaper)
Hans Karlsson (inst. för kemi - Ångström)
Åsa Cajander (inst. för informationsteknologi)
Roger Herbert (inst. för geovetenskaper)
Katarina Hedman, (extern ledamot, AstraZeneca)
Anna Andersson (extern ledamot, ABB)
Pelle Rangsten (Extern ledamot, Ascilion AB)
William Eulau (studentrepresentant)
Hampus Westman (studentrepresentant)
Andreas Åberg (studentrepresentant)
Julia Blanksvärd (studentrepresentant)
Jennifer Suuronen (studentrepresentant)

suppleanter:
Magnus Jacobsson (matematiska institutionen)
Erik Lewin (inst. för kemi - Ångström)
Vakant (lärarrepresentant)
Egil Schultz (studentrepresentant)
Carin Hayer (studentrepresentant)
Torun Moberg (studentrepresentant)

(Ledamöter utsedda för 2019-01-01—2021-12-31, ordförande utsedd för 2017-07-01—2020-06-31, studenter utsedda för lå 2019—2020)

Programråd

Varje program, har ett programråd som leds av programansvarig.

Programrådets huvudsakliga uppgifter är att stärka programmets kvalitet och främja dess utveckling, samt att fungera som ett rådgivande organ för programansvarig vad gäller dennes uppgifter.
Programrådens uppgifter

Programråd