Tekniska utbildningsnämnden (TUN)

UpPgifter

 • ta initiativ till och bidra till utformningen av övergripande visioner och planer samt implemen­tera områdes­nämndens beslut för den långsiktiga utvecklingen av utbildnings­program och fristående kurser,
 • följa upp olika aspekter av kvalitet i utbildningen och i de enskilda programmen, besluta om kvalitetsförbättrande åtgärder och rutiner, samt rapportera till områdes­nämnden,
 • ta initiativ i frågor som rör förnyelse av undervisning och examina­tion, genomströmning och studieresultat, samt studentrekrytering och marknads­föring,
 • ta initiativ i övergripande frågor som rör nationella och internatio­nella utbildnings­samarbeten,
 • strukturera och förnya utbildningarna med hänsyn till internationali­sering, forskning samt samhällets och yrkeslivets behov,
 • formulera och revidera mål för respektive utbildningar samt följa upp målen,
 • följa och stödja utbildningsprogramansvarigas och programråds arbete och vid behov besluta om uppdrag för dessa,
 • bereda förslag till nya utbildningsprogram,
 • inrätta nya kurser,
 • vid behov besluta om revidering av utbildningsplaner, studieplaner och kursplaner för program samt för fri­stående kurser inom respektive utbildningsnämnd (områdesnämnden fastställer utbildnings­plan och studieplan för nyinrättade pro­gram),
 • utse examinatorer,
 • samarbeta med övriga utbildningsnämnder.
   

Sammansättning

Ordinarie ledamöter: Ordförande (T), sex lärare, tre yrkeslivsrepresentanter, fem studenter. Suppleanter: Tre lärare och tre studenter.

Lärarledamöters institutions- och ämnestillhörighet ska tillgodose bredd och representativitet för respektive nämnds utbildningsansvar. Lärarledamot får inte vara studierektor, utbildningsprogramansvarig eller ämnes­koordinator. Minst en lärarledamot bör vara utnämnd till excellent lärare. Lärar- och yrkeslivs­representanter utses av områdesnämnden (vid fyllnadsval, av arbetsutskottet) på förslag från T efter samråd med prodekan för utbildning. Nämnden utser vice ordförande inom sig. Fakultetens utbildningsledare och en representant för TUR (med yttrande­rätt) deltar i samman­träden.

Normalt genomförs tre protokollförda sammanträden per termin.

Ledamöter

Greger Thornell, ordf., (inst. för teknikvetenskaper)
Johan Chau Söderström(inst. för fysik och astronomi)
Jan Andersson (inst. för cell- och molekylärbiologi)
Sandra Eriksson (inst. teknikvetenskaper)
Hans Karlsson (inst. för kemi - Ångström)
Åsa Cajander (inst. för informationsteknologi)
Roger Herbert (inst. för geovetenskaper)
Katarina Hedman, (extern ledamot, AstraZeneca)
Anna Andersson (extern ledamot, ABB)
Pelle Rangsten (Extern ledamot, Ascilion AB)
Karl Wildt (studentrepresentant)
Nir Teyar (studentrepresentant)
Ylva Jansson (studentrepresentant)
Jacob Stålhammar (studentrepresentant)
Agnes Olofsson (studentrepresentant)

suppleanter:
Magnus Jacobsson (matematiska institutionen)
Erik Lewin (inst. för kemi - Ångström)
Vakant (lärarrepresentant)
Fredrik Jonasson (studentrepresentant)
Albin Åbrink (studentrepresentant)
Amanda Gustafsson (studentrepresentant)

(Ledamöter utsedda för 2019-01-01—2021-12-31, ordförande utsedd för 2020-07-01—2023-06-31, studenter utsedda för lå 2020—2021)

Programråd

Varje program, har ett programråd som leds av programansvarig.

Programrådets huvudsakliga uppgifter är att stärka programmets kvalitet och främja dess utveckling, samt att fungera som ett rådgivande organ för programansvarig vad gäller dennes uppgifter.
Programrådens uppgifter

Programråd