Utbildningsberedningen

Uppgifter

  • beredning av utbildningsärenden inför beslut i områdes­nämnden,
  • beredning inför beslut i områdesnämnden om verksamhetsplanering för utbildning, resurs­fördelning och dimensionering,
  • följa upp och utveckla övergripande principer för områdets kvalitets- och utvärderings­arbete samt utbildningsutbud, lärarrekry­tering, peda­go­gisk utveckling och forsknings- och yrkeslivsanknytning inom utbild­ning­en,
  • följa upp och utveckla övergripande principer för utbildningens inter­nationalisering och samarbeten nationellt och internationellt,
  • följa upp och lämna förslag vad gäller lokal- och utrustningsfrågor, student- och lärar­service, studentrekrytering samt marknadsföring,
  • utse en ledamot i samverkansberedningen,
  • samverkan med forskningsberedningen och samverkansberedningen i övergripande frågor.

Sammansättning

Prodekan för utbildning är ordförande i utbildningsbered­ningen. Ordförandena i FUN, NUN och TUN samt ämneskoordinatorerna, som utses av sektionsdekanerna, är ledamöter.    Tre studentrepresentanter (varav lämpligen en doktorand) med en gruppsuppleant ingår i utbildnings­­bered­ningen. En representant från TUR har närvaro- och yttranderätt.

Utbildningsberedningen utser vice ordförande inom sig. Utbildningsberedningen föreslår två leda­möter av olika kön till utskottet för lika villkor. Arbetsutskottet beslutar därefter om vem av dessa som blir ledamot i utskottet för lika villkor, tillika utbildningsberedningens ledamot med särskilt ansvar för att lika villkor beaktas i beredningens arbete. Personal vid områdeskansliet utgör utbildningsberedningens kanslistöd.

Mandat­perioden är treårig fr.o.m. 2021-01-01.

Ledamöter

Lisa Freyhult, ordförande
Gesa Weyhenmeyer (ordf. NUN)
Jan Andersson (ordf. TUN)
Jörgen Olsson (ordf. FUN)
Jörgen Östensson (matematik)
Hans Karlsson (datavetenskap)
Andreas Lindblad (fysik)
Annica Nilsson (teknik)
Felix Ho (kemi)
Mikael Thollesson (biologi)
Sebastian Willman (geovetenskap)
Maja Elmgren (representant för TUR med närvaro och yttranderätt)
Vakant (doktorandrepresentant)
Max Johansson Saarijärvi (studentrepresentant)
Vakant (studentrepresentant)
Filip Bodlund Trostén (gruppsuppleant studenter)

(Utsedda för 2021-01-01—2023-12-31,
studenter utsedda för lå 2023-2024)

Senast uppdaterad: 2023-09-01