Utskottet för lika villkor

Uppgifter

  • ha ett övergripande ansvar för att inom vetenskapsområdet följa och utvärdera lika villkorsarbetet,
  • vara områdesnämndens remissinstans,
  • planera och genomföra lika villkorsprojekt,
  • vara styrgrupp för fakultetens mentorsprogram, vars samordnare årligen ska avrapportera till utskottet hur programmet fortlöper,
  • utarbeta och följa upp områdesspecifika åtgärder för lika villkors­arbetet.

Sammansättning

Ställföreträdande vicerektor är ordförande. Utbildnings-, forsknings- och samverkans­­beredningen föreslår vardera två ledamöter av olika kön – arbetsutskottet beslutar därefter om en leda­mot från varje beredning. Förste vice ordförande i anställnings­beredningen är ledamot. Ytterligare två lärarledamöter utses av områdesnämnden på förslag från ställföre­trädande vicerektor. Två studentrepre­sentanter (varav lämpligen en doktorand) ingår i utskottet för lika villkor.

Fakultetens lika villkorssamordnare för studenter är adjungerad till utskottet, med närvaro- och yttrande­rätt. De fackliga organisa­tionerna får utse varsin representant med närvaro- och yttrande­rätt.

Utskottet för lika villkor utser vice ordförande inom sig.

Mandatperioden är treårig fr.o.m. 2021-01-01.

Ledamöter

Staffan Svärd, ordförande
Jörgen Olsson (utbildningsberedningen)
Ulf Jansson (forskningsberedningen)
Joëlle Rüegg (samverkansberedningen)
Ingemar Kaj (anställningsberedningen)
Karin Stensjö (lärarledamot)
Jonas Fransson (lärarledamot)
Astrid Magnusson (studentrepresentant)
Petra Muir (doktorandrepresentant)
Clara Gauffin (facklig representant)

(Utsedda för 2021-01-01 - 2023-12-31, student och doktorand utsedda för lå 2022-2023)

Protokoll
Senast uppdaterad: 2023-07-03