TUFF 2018 Projekt

Beviljade ansökningar 2018 inkl. sammanfattningar

Målfokuserat digitalt repetitionsmaterial med aktiv studentåterkoppling

Huvudsökande: Örjan Stenflo
Medsökande: Tilo Wiklund
Institution: Matematiska
Sammanfattning: Det är vanligt att studenter vid kurser på matematiska institutionen använder tidigare kurstillfällens tentamina, eventuellt tillsammans med lösningsförslag, som sitt huvudsaliga repetitionsmaterial. Detta projektet ämnar utforma alternativ till dessa, i form av en samling (kortare) hyperlänkade videosekvenser med möjlighet för studenter att ge återkoppling. Vi planerar utforma videofilerna för kursen 1MS005 (Sannolikhet & Statistik). Filerna bör dock kunna återanvändas på ett flertal liknande kurser som tex. 1MS008, 1MS034, och 1MS321. Utöver detta bör den övergripande strukturen och eventuella tekniska lösningar kunna användas på många kurser vid institutionen.


Learning by asking not just answering

Huvudsökande: Mikael Laaksoharju
Medsökande: Felix Ho
Institution: Informationsteknologi
Sammanfattning: A key skill for software designers is to be able to ask the kind of questions that elicit the necessary information in order to develop fit-for-purpose products. The goal of this project is to use the formulation of questions as a teaching and learning tool that not only enhances students deeper understanding of key concepts and principles, but also their ability to pose open-ended exploratory questions, which is essential for their professional development. A series of seminars will be developed that focus on students posing and refining questions rather than giving answers, thereby encouraging them to reflect on their range of knowledge and understanding. The student-generated questions will also be used as part of the final examination for the course. In this sense, students become active and responsible participants in even the design of course assessment.


Bootstrapping Program Design and Implementation with ”SIMPLE”

Huvudsökande: Tobias Wrigstad
Medsökande: -
Institution: Informationsteknologi
Sammanfattning: Learning how to program is a complicated process in which a student must combine many skills: understanding the syntax and semantics of a particular programming language, computational thinking and algorithms, understanding the software stack, etc. This project focuses on part of this process – the stepping from problem to design to code. This is neglected by the current programming courses for several reasons: it is a process which is hard to formalise and codify it has historically been learned mostly as a side-effect of more well-understood aspects of programming there is no well-established theory of progression for students etc. Also, because of a lack of a standard terminology, discussing design and coding is difficult, and students must change their mental models between courses to adapt to how the next teacher approaches the subject.

This project will develop a toolbox (a process or methodology) for stepping from problem to design to code, focusing on students at the first two years of the IT/DV programmes at the department of information technology, supported by course-agnostic online resources. We will introduce a clearly defined process with well-defined terminology to be used across several courses, at increasing levels of complexity. Initially, we focus on two courses at the IT and DV programmes (on the 1st and 2nd year). This allows us to test and evaluate, and work with a tighter feedback loop. Ultimately, we strive to include several other courses on these and other programmes. A *very* rough embryo exemplifying some aspects of what we will develop is already in use and can be viewed here: http://wrigstad.com/ioopm/simple.php.


Reflektiv praktik inom teknat fakultets lärarprogram genom LEGO® SERIOUS PLAY®

Huvudsökande: Jannika Andersson Chronholm
Medsökande: -
Institution: Fysik och astronomi
Sammanfattning: Teknat fakultet ansvarar för flera lärarprogram inom naturvetenskap. Inom projektet vill jag kartlägga dessa lärarstudenters syn på yrkesmässiga utmaningar inom den naturvetenskapliga lärarprofessionen med hjälp av LEGO® SERIOUS PLAY®  (LSP). Studenterna får genom projektets verkstäder reflektera över sin yrkesroll vilket kommer den enskilde studenten till gagn och dessutom kan studenternas reflektioner analyseras och ge en bild av hur lärarutbildningen vid fakulteten kan utvecklas. Syftet med projektet är att ge lärarstudenterna vid fakulteten en bättre utbildning som ger studenterna verktyg för att utvecklas professionellt.


Virtual Reality in the Astronomy Classroom

Huvudsökande: Erik Zackrisson
Medsökande: Nino Dawod, Andreas Korn, Ulrike Heiter, Martin Sahlén, Kjell Olofsson, James Silvester, Christian Binggeli, Alvin Gavel, Joel Johansson, Ansgar Wehrhahn, Adam Hjorth
Institution: Fysik och astronomi
Sammanfattning: Virtual reality (hereafter VR) can be a powerful technique for interacting with 3-dimensional models and for the exploration of complex data sets. As a pedagogical tool, VR should be especially useful for disciplines such as astronomy in which the physical environment studied remains out of reach and where direct laboratory experiments of many key processes are impossible for practical reasons. The goal of this project is to make use of the recently inaugurated Ångström Visualization Lab and to develop and implement VR exercise sessions for five of our BSc/Msc-level astronomy courses: Celestial Mechanics, Physics of Planetary Systems, Physics of Stars, Physics of Galaxies and Cosmology. In these sessions, students will gain hands-on experience in simulating dynamical astrophysical processes in an interactive VR environment and also to use VR to explore multidimensional data from astronomical sky surveys.


Studentaktiverande moment i kursen Roterande elektriska maskiner

Huvudsökande: Hans Bernhoff
Medsökande: Jennifer Leijon
Institution: Teknikvetenskaper
Sammanfattning: Kursen Roterande elektriska maskiner kommer att flyttas från rskurs två till tre, och i samband med detta och med erfarenhet från kursens tidigare år ser vi ett stort behov av förändring och översyn av kursens upplägg. Särskilt vill vi inkludera fler studentaktiverande moment, där studenterna förbereder sig inför föreläsningar och lektioner, och känner sig motiverade under arbetets gång. Inom ramen för detta projekt vill vi: 1) Uppdatera det befintliga kurskompendiet, samt inkludera ett nytt kapitel om exempelvis elmaskiner i elbilar, för att ge studenterna ökad verklighetsanknytning. 2) Inkludera webbaserade självrättande tester för att studenterna ska kunna förbereda sig och smälta kursinnehållet bättre. 3) Införa formativa kursvärderingar under kursens gång för att få en uppfattning om hur det går för studenterna. 4) Införa fler varierande moment under föreläsningar, lektioner och studiebesök (såsom arbete med klickers, videofilmer, posters osv) för att inte konsekvent gynna eller missgynna en students lärstil. För att genomföra detta vill vi anställa en amanuens som tillsammans med oss som ska undervisa i kursen hjälper oss med utvecklandet.


Anpassning av undervisning och examination utifrån betygskriterier och ambition

Huvudsökande: Steffi Knorn
Medsökande: Kjell Staffas
Institution: Teknikvetenskaper
Sammanfattning: Huvudsyftet är att utveckla effektiva undervisnings- och examinationsformer anpassat efter individens förutsättningar och ambitioner, samt förtydliga kursmålen och dess examination för studenten. Detta borde leda till en bättre insikt i kursens konceptuella bidrag till ingenjörsrollen, samt en mer utvecklad självinsikt för studenten när hen planerar sina studier. Lärandemålens kategorisering utgår från Blooms reviderade taxonomi och undervisningsformer och examinationen utformas efter komplexiteten hos lärandemålen. Kunskapsmålen blir härmed tydligare betygsdefinierade vilket underlättar för studenterna som nöjer sig med en trea, och blir tydligare vilka krav som ställs för de högre betygen. Projektet skall utveckla en modell för hur undervisningen kan uppdelas i en nödvändig del för att klara kursen och de bitar som är önskvärda (och därigenom kvalificerar en för ett högre betyg), samt koppla examinationsformer till de olika momenten. Då det är studenter från flera olika ingenjörsprogram som testas kommer projektet att ge en bred kunskap om hur olika koncept, undervisningsformer/upplägg och dess examination fungerar mellan olika program, kanske framförallt med kopplat till deras matematiska bakgrund då den skiljer sig ganska markant åt. Programmen är F, IT och E (EI).


Från företag till begrepp: Atlas Copco industriteknik och kursen industriell ekonomi

Huvudsökande: Håkan Kullvén
Medsökande: -
Institution: Teknikvetenskaper
Sammanfattning: Projektet syftar till att utveckla kursen i industriell ekonomi, vilken ges för totalt cirka 300-400 studenter fördelat på tre kurser per år i Uppsala och en per år på Gotland så att den tar en genomgående utgångspunkt i ett och samma företag genom hela kursen, som komplement till dagens upplägg med olika företag i case som belyser teorier och modeller. Syftet är att stärka kopplingen till ingenjörens vardag att de ekonomiska modellerna ska bli mer av komplement till den tekniska vetenskapen än fristående. Tanken är alltså att utgå från verklighetens beslutssituationer och från det förklara användbara modeller och teorier i stället för att som nu utgå från modeller och teorier och visa på hur de kan användas. Detta är viktigt, då mycket av materialet (främst litteraturen) mer har ett företagsekonomiskt perspektiv. Detta perspektivär bra i många sammanhang, men är för modellbaserat och för lite baserat i företagets specifika situation för att vara fullt användbart för ingenjörsstudenter.


Criteria based assessment and grading in electro-technical project course (1TE668)

Huvudsökande: Erland Strömstedt
Medsökande: -
Institution: Teknikvetenskaper
Sammanfattning: The project focuses on developing and implementing suitable criteria for assessment and grading of all examined course parts in the course 1TE668 Project work in electro-technical engineering (15 hp) given to two educational programs in electrotechnical engineering (E and EI) during period 2 and 3 during the first year of studies. The course has rather broad course objectives (see course sullabys). The aim is to create a clearer and more motivating way of enhancing the student learning, performance and sense of constructive alignment between the course objevtives and the examination, which is challenging in a technical project course like this one. Evaluation of the outcome will be done through surveys and course evaluations. Division for Quality Enhancement (Quality and Evaluation), offers course evaluation seminars, which will be asked to support the development of a good survey.


Development of laboratory classes for the new course Transform methods with Applications

Huvudsökande: Irina Temiz
Medsökande: Tatiana Potapenko
Institution: Teknikvetenskaper
Sammanfattning: The pedagogic project aims to develop laboratory exercises complementary to a course on transform methods with applications to electrical power engineering. During the laboratory classes, an illustration of abstract mathematical notions will be done using an electrical equipment. The project will be performed with a consultation with Jörgen Ostensson, a university senior lecturer, Institute of Mathematics, who is responsible for lecture classes within the course, as well as Mikael Bergkvist, a senior lecturer, and Markus Gabrysh, docent, senior lecturer, who lead courses in electrical engineering where the knowledge from the course on transform methods with application will be used. The course is planned to be an interdisciplinary course between Department of Engineering Sciences (Div. of Electricity) and Department of Mathematics and, at the first place, planned for international master students


Implementation of Peer Assisted Study Sessions (PASS) in the Cell Biology undergraduate program at Uppsala University

Huvudsökande: Alexandra Coutinho
Medsökande: Katarina Andreasen, Anna-Kristina Brunberg
Institution: Organismbiologi
Sammanfattning: Peer Assisted Study Sessions (PASS), is a student centered teaching and learning program where students collaborate and assist each other in the learning process under the guidance of one or more trained PASS facilitators (who are students themselves). A PASS class comprises of 15 to 20 undergraduate students led by 2 student facilitators who have taken the course within the previous couple of years. During these sessions the class work through a variety of different lessons related to the material taught at lectures for that week. The PASS tutorial system is intended for undergraduate courses with a large student cohort, with a history of being challenging to students and that have a high failure rate. The goal of PASS is to make lecture material more understandable, and make it easier for students to receive help or constructive feedback without having to seek help from academic staff. In working together not only are lecture topics better consolidated, but by proxy students also improve study and learning skills integral to the University experience. The aim of this project is to run a trial PASS class in the Cell Biology course at Uppsala University in order to discern whether it will be of benefit as a teaching tool in other undergraduate subjects that meet the above mentioned criteria.


Utformning och bedömning av teoretiskt förankrade förändringsprojekt för hållbar utveckling

Huvudsökande: Sara Andersson
Medsökande: -
Institution: Geovetenskaper
Sammanfattning: Projektet ämnar pedagogisk förnyelse av den projektprocess som genomförs inom ramen för momentet Förändringsprocesser ledarskap, kommunikation och organisation (6hp) som är en del av kursen Hållbar utveckling B vid CEMUS, Institutionen för geovetenskaper. TUFF-medel söks för att designa om strukturen på det förändringsprojekt som studenterna genomför inom momentet, så att projekten knyts än tydligare till forskningsbaserade teorier om samhällsförändring och så att studenterna kan få mer stöd från varandra i genomförandet. TUFF-medel söks också för att förfina momentets betygskriterier för att på ett tydligare visa hur studenternas projektprocesser bedöms och betygsätts.


Your Future is not Enough - A critical look at envisioning and backcasting in Education for Sustainable Development

Huvudsökande: Sachiko Ishihara
Medsökande: Thomas Schallhart
Institution: Geovetenskaper
Sammanfattning: In order to make the world sustainable, we need to be able to imagine such a world. However, our capability to envision futures is strongly limited by the context we are situated in - our class, gender, ethnicity, age, educational background, etc. With a new innovation in the course Global Challenges and Sustainable Futures at CEMUS that runs in the fall semester, we would like to tackle this limitation. Students imagine different future scenarios for a region or city of their choice, critically reflect in class on their initial visions and rework them according to the reflections. We will evaluate the method and by developing this , contribute to a wider discourse around using futures thinking methods such as envisioning and backcasting in Education for Sustainable Development (ESD).


Tvärvetenskaplig undervisning genom studentaktiverande pedagogik

Huvudsökande: Sanna Mels
Medsökande: Karl Nilsson, Maria Klemm
Institution: Geovetenskaper
Sammanfattning: Genom vårt projekt vill vi utveckla ett upplägg som kombinerar pedagogiska idéer om tvärvetenskapliga och studentaktiverande undervisningsmetoder. Den pedagogiska förnyelsen eller kanske snarare rivstarten består i att utarbeta ett upplägg och innehåll som ska vara specifikt sammansatt och ändamålsenligt för det nya, internationella och tvärvetenskapliga kandidatprogrammet energiomställning hållbarhet och ledarskap som startar HT 2018 på Campus Gotland (CG). I det här projektet kommer fokus att ligga på att utforma och implementera detta på termin 1 (HT 2018). I nästa steg är målet att använda erfarenheter och metoder i programmet i sin helhet och även att sprida dessa till andra kurser och program inte minst genom det kontaktnät som skapas under projektet.


Utvecklande av betygskriterier vid muntlig examination

Huvudsökande: Malin Östman
Medsökande: Alexis Engström 
Institution: Geovetenskaper
Sammanfattning: Vid CEMUS- Centrum för Miljö och utvecklingsstudier, ges i nuläget ca 20 kurser varje år på alla nivåer. Examinationen på kurserna genomförs på olika sätt, men generellt kan man säga att för en uppgift att vara betygsgrundande (3,4,5) är den skriftlig och individuell. Vi tror att vissa av kursernas kursmål (exempelvis de som handlar om att kritiskt reflektera kring sin egen roll i hållbarhetsproblematiken) bättre skulle examineras genom ett samtal eller diskussion med examinerande part. Vi tror att denna typ av muntlig examination skulle både öka kvalitén på examinationen (genom exempelvis en tydligare koppling mellan undervisningsmetod och examination) men även studenternas möjlighet att pröva på olika examinationsformer och därmed gynna fler lärstilar.

Genom detta projekt vill vi undersöka möjligheten att utveckla rättssäker och bra muntlig examination som ett komplement till den skriftliga examinationen. Vi vill identifiera på vilka kurser detta är möjligt och önskvärt. Vi vill vidare utveckla ett material med tydliga betygskriterier som ska fungera som ett stöd för examinatorn vid muntlig examination. Här kommer vi titta på andra kurser och program för att se hur vi kan utveckla befintligt material och matriser för att passa våra kursmål. Vi kommer intervjua både lärare, amanuenser och studenter i denna process. Vårt mål är att vid projektets slut ha ett färdigt dokument som underlättar för muntlig betygsatt (3,4,5) examination och som hjälper examinerande part att säkert kunna betygsätta studenterna. Ett sådant material måste naturligtvis också finnas tillgängligt fär studenterna, så de på ett enkelt sätt kan se vilka betygskriterier som gäller. Efter projektet har tagit fram material baserat på noggrant förarbete vill vi pröva detta material på en kurs. Idén är vidare att detta utvärderas med hjälp av studenter, examinerande part och amanuenser. Materialet kan sedan anpassas och förbättras i relation till dessa resultat.

Senast uppdaterad: 2021-01-26