TUFF 2019 Projekt

Beviljade ansökningar 2019 inkl. sammanfattningar

Att förstå och utveckla teknologidentiteten i dialog med olika aktörer

Huvudsökande: Anne-Kathrin Peters
Medsökande: Tobias Wrigstad, Thomas Lind
Institution: Informationsteknologi
Sammanfattning: Teknologi har en stor betydelse för samhälsutveckling idag, men gruppen som har kompetens att bidra till teknologisk utveckling är homogen (ACM/IEEE 2013). Det finns strukturella problem i våra utbildningar, där teknisk utveckling konstrueras på ett sätt som exkluderar och marginaliserar människor (Salminnen-Karlsson 2011, Peters 2017).

Projektet syftar till att bättre föstå och förbättra lärandemiljön genom att skapa dialog mellan olika aktörer på  två kurser vid IT-institutionen om tillgängliga studentidentiteter och synliga professionella identiteter. Lärare och studenter involveras i att observera, reflektera över utbildningen, och diskutera erfarenheter samt behovet av en lärandemiljö där studenter med olika bakgrund och erfarenheter känner sig hemma, och där alla studenters kompetensutveckling stöds på ett mer effektivt sätt som en social process.


Kamrat- och läraråterkoppling förstärkt med automatiska tester

Huvudsökande: Emanuel Rubensson
Medsökande: -
Institution: Informationsteknologi
Sammanfattning: Vi föreslår ett studentprojekt i beräkningsvetenskap där studenterna successivt bygger upp en strukturerad programkod. Projektet består av 3-4 delar som svarar mot kursens indelning i block. Under arbetet med varje del har studenterna tillgång till automatiska tester som testar att respektive del fungerar som den ska och ger automatiserad omedelbar återkoppling. Efter varje block redovisas motsvarande del i projektet med en kort sammanställning följt av projektpass med kamrat- och läraråterkoppling och sist en deadline då de automatiska testerna ska gå igenom. Mået är att kombinationen av olika former av  återkoppling skall stärka studentens fömåga att själv styra sin prestation.


Developing Pedagogically Anchored Strategies for Using the Self-Flipped Classroom Concept

Huvudsökande: Åsa Cajander
Medsökande: Mats Daniels, Anne Petters
Institution: Informationsteknologi
Sammanfattning: Learning by making, as pointed out by for instance Seymour Papert, is a well known strategy for efficient learning. However, the ideas are rarely used in practice. The self-flipped classroom (SFC) concept is a promising idea for using the learning by making approach with a reasonable time cost for students. It is also a student contributing pedagogy, which is one of the focus areas in our faculty. We will adopt, implement and evaluate the SFC concept for two different courses, where we will have a focus on making videos. The overarching aim for this project is to develop pedagogically anchored strategies for using the SFC concept that will help teachers who want to use this concept in a scholarly manner. This work will include tailoring the SFC concept to two different course contexts, studying how the pedagogical interventions are received by the students, including effects on their learning, and working on dissemination of findings and observations.


Gamification in astronomy education

Huvudsökande: Erik Zackrisson
Medsökande: Ulrike Heiter, Andreas Korn, Kjell Olofsson, Martin Sahlén, Joel Johansson, Christian Binggeli, Anton Vikaeus
Institution: Fysik och astronomi
Sammanfattning: Gamification can serve as a powerful tool for making education fun and engaging, but potentially also help teach high-level skills that are otherwise only gained through painstaking experience. In this project, we will develop a new game format for teaching astronomy students about observational techniques and the strategic decisions often encountered in observational astronomical research. A prototype of this game format has already been tested in the MSc-level course Physics of Galaxies in 2017-2018 and has been very well received by the students. This game format will now be generalized to suit the content of three other MSc-level courses in astronomy.


Konkretiserande och aktiverande lektioner i elektromagnetism

Huvudsökande: Elin Bergeås Kuutmann
Medsökande: Petra Jönsson
Institution: Fysik och astronomi
Sammanfattning: Projektets syfte är att hitta metoder för att göra det teoretiska kunskapsstoffet i kursen Elektromagnetism 1 mer konkret för ingenjörsstudenter genom att låta studenterna utföra enkla mätuppgifter i samband med lektioner som förklarar teorin ingående. Ett sådant upplägg har två syften: 1. Att konkretisera teorin Jag räknar ut vad spänningen över kondensatorn borde vara och nu mäter jag precis exakt det jag räknade ut. 2. Att aktivera studenterna Jag räknar och jag mäter. Traditionellt är fysikkurser ofta uppdelade i en teoretisk del (föreläsningar och lektioner) och en laborativ del med konkreta mätuppgifter. Projektet är nyskapande såtillvida att dessa två aspekter ska blandas på ett sätt som kan göra kunsapsstoffet mer konkret, genom att konceptuellt förena teorin och de praktiska momenten.


Flipping the Physics Classroom — a working group

Huvudsökande: Marco Chiodaroli
Medsökande: Ali Al-Adili, Erik Andersson Sundén, Agnese Bissi, Li Caldeira Balkeståhl, Rikard Enberg, Lisa Freyhult, Virginia Grande, Sophie Grape, Cecilia Gustavsson, Katerina Günter, Tomas Kubart, Magdalena Larfors, Arne Sahlberg, Karin Schönning, Andreas Solders, Diego Tarrío, Erik Zackrisson
Institution: Fysik och astronomi
Sammanfattning: The flipped-classroom model, which relies on moving traditional lecturing away from the classroom to make time for higher-level activities, has recently at- tracted considerable attention in higher-education research. In the Department of Physics and Astronomy at Uppsala University, several courses have introduced flipped components. However, such implementations have been enacted on a case-by-case basis with comparatively little coordination among different instructors. This project aims at creating a working group comprised of 18 core participants that will assist, promote, and coordinate implementation of flipped pedagogical methods in individual courses. The impact of flipped classrooms on student learning gains, attitudes, and preferences will be evaluated with a mixed-method pilot study which will include two focus groups, survey research, and comparison of final-exam scores.


Lesson 2020 -- computer supported active learning in tutorial classes

Huvudsökande: Tomas Kubart
Medsökande: Uwe Zimmermann
Institution: Teknikvetenskaper
Sammanfattning: Tutorials represent a very important learning activity with great potential for student activities as well as student-teacher interactions. We propose to implement digital supported tutorials in the course Electric Measurement Techniques (1TE720) using the new platform Studium. The goal is to improve students learning in the problem solving tutorials without increasing work load on the instructor. Specifically, the intention is to facilitate active participation of students during the lessons by employing a Challenge-based model of instructions to complement the traditional instructor centred approach. Studium is suitable for implementation of the challenge-based tutorials. In the project, problems suitable for the digital tutorials will be designed and implemented. Digital activities offer a continuous formative assessment that will be used to follow students understanding. Data collected during the pilot will help to evaluate efficacy of the approach.


Webbaserad inlärningsmetod med individanpassat tempo och återkoppling

Huvudsökande: Markus Gabrysch
Medsökande: Johan Forslund
Institution: Teknikvetenskaper
Sammanfattning: Studenterna har olika fökunskaper och därmed olika förmåga att förstå de olika tillämpningarna i kursen Kraftelektronik 2 (f.d. Växelriktardesign) innehåll. Tanken är att ha ett upplägg  där studenterna får en introduktion av läraren till varje delområde, sedan inspelade föreläsningar tillsammans med övningar att göra som rättas online. Då kan de studenter som redan kan det gå vidare, och de som behöver mer hjäp kan i sin egen takt hänvisas till relevanta källor och ta sig vidare. Lärarna finns tillgängliga på online-forum där alla kan ställa frågor. Varje delområde avslutas med ett gemensamt seminarium, och sedan kommer gemensam introduktion till nästa delområde.


New Pedagogical Model: Delivering Agile and Scrum courses using Scrum method

Huvudsökande: Ibrahim Alaff
Medsökande: Åse Linne, Marcus Lindahl, Lars Degerman
Institution: Teknikvetenskaper
Sammanfattning: The idea of the project is to prototype delivering three project management courses using AgilePM/Scrum method, i.e. deliver the courses as agile/scrum projects. In this project the following would be repeated for each of the three courses, a) preparation phase, where students are trained in scrum practices and transform the Syllabus into a backlog b) Course delivery stage using incremental approach via one-week sprints, where the students and teacher use all AgilePM/Scrum tools (sprint backlog, sprint planning, daily scrum, etc) c) Evaluation and assessment, Where the main two teachers involved carry out periodic assessment at set points. They would be joined by two assessors, carry out evaluation and testing at preset points. Anticipated benefits of project include, but not limited to, enhance quality of delivering PM courses, establish foundation for culturally sensitive model for teaching PM using agile methods, more empowered students/graduates and achieving higher levels of per-to-per and deep learning. All these benefits and more can be visualized if the pedagogical idea implemented and supported properly.


Bakvänd pedagogik för att lära fysiker kemi

Huvudsökande: Jonas Mindemark
Medsökande: David Brandell, Felix Ho
Institution: Kemi - Ångström
Sammanfattning: Grundläggande materialkemi för Q1 är dessa studenters enda grundkurs i kemi och en nyckelkurs för fortsatta programstudier, men har präglats av dålig närvaro, bristande studentengagemang och dålig genomströmning.  Utmaningen består i att ge denna studentgrupp tillräcklig förståelse av basala kemiska begrepp för att senare både kunna tillgodogöra sig mer avancerade materialkemiska kurser och läsa kurser tillsammans med studenter på K-programmet. Projektet syftar till att ge kursen en tydligare struktur med 4 tematiska block, där varje block har en lärsekvens som inleds med en laborations övning eller ett seminarium där studenterna naturligt kommer att aktiveras och börja fundera över kursmaterialet, upptäcka kunskapsluckor och formulera frågor som sedan kan besvaras under föreläsningar och lektionsövningar.


Utveckling av examination i partnerskap mellan lärare och studenter

Huvudsökande: Marcus Lundberg
Medsökande: Maja Elmgren, Antonia Kotronia
Institution: Kemi - Ångström
Sammanfattning: I ett tidigare projekt har kursen ’Fysik för  kemister’ gjorts om av en utvecklingsgrupp bestående av både studenter och lärare, vilket ledde till avsevärt högre betyg på kursvärderingarna. Projektmedlemmarna röstade fram examinationen, som idag sker genom skriftlig tentamen, bland de viktigaste områdena att förbättra men när alla fritt fick välja vad de skulle utveckla så valde ingen examination eftersom det ansågs för svårt. Vi vill nu bygga ett nytt partnerskap som bara fokuserar på nya typer av examination. För att göra det överkomligt kommer vi att först ta fram en mängd konkreta exempel på olika examinationsformer, som lärare och studenter sedan får utveckla. Projektets mål är att gynna lärandet på kursen, ge studenterna i projektet större sjävförtroende att påverka sin egen utbildning samt att inspirera andra lärare på fakulteten att utveckla kurser i partnerskap mellan lärare och studenter.


Studentaktivering på nätbaserade kurser

Huvudsökande: Erik Sahlée
Medsökande: Monica Mårtensson
Institution: Geovetenskaper
Sammanfattning: Under VT2019 gör vi en satsning inom e-lärande genom att utveckla en helt nätbaserad distanskurs på temat klimat. Från en omvärldsanalys förväntar vi oss ett stort antal sökande, och den pedagogiska utmaningen blir att kunna få alla studenter att fullfölja kursen. Nyckeln tror vi är att kontinuerligt aktivera studenterna och skapa flera kontaktytor mellan lärare, studenter och mellan studenter. Häri ligger den pedagogiska förnyelsen: vi vill prova olika studentaktiverande moment på en nätbaserad kurs inom den nya kursplattformen Studium. De moment vi tänker oss att införa är 1) Forum 2) Quiz 3) miniuppsatser 4) grupparbeten 5) Live streaming och 6) litteraturseminarie online. Inom några av dessa moment tänker vi oss även att tillämpa någon form av peer learning.

Senast uppdaterad: 2021-01-26