TUFF 2021 Projekt

Beviljade ansökningar 2021 inkl. sammanfattningar

Förbättrad inlärning av grundläggande koncept och begrepp på en metodkurs genom kontinuerliga digitala tester

Huvudsökande: Anders Brantnell
Medsökande: Fouad El Gohary, Thomas Lennerfors, Håkan Kullvén
Institution: Samhällsbyggnad och industriell teknik
Sammanfattning:  Masterstudenter som läser kursen kvalitativ och kvantitativ metod har svårigheter med vetenskapliga koncept och begrepp. Dessa leder till svårigheter att skriva en bra forskningsplan och genomföra en pilotstudie som är en del av examinationen på metodkursen. Metodkursen förbereder studenterna att skriva en masteruppsats. Detta projekt ämnar förnya metodkursen genom att förbättra inlärning av koncept och begrepp genom kontinuerliga digitala tester och involvering av studenter. En digital frågebank kommer att byggas upp som innehåller frågor om de olika delarna i metodkursen. Studenterna får möjlighet att arbeta med frågorna i egen takt och genom detta få feedback på deras progression. Studenterna kommer att ha möjlighet att bidra med frågor till frågebanken. Projektet kommer att utvärderas genom att studera betygen mellan studenter som deltog i projektet och som tog kursen året innan.


Design av en interaktiv online tutorial med programmeringsinslag

Huvudsökande: Benjamin Eriksson
Medsökande: Gabriella Andersson, Arnaud Ferrari
Institution: Fysik och Astronomi
Sammanfattning:  Programmeringsfärdigheter hos ingenjörer och naturvetare efterfrågas både inom industrin och den akademiska världen. Studenter bör således uppmuntras att utnyttja de verktyg de lärt sig i programmeringskurser även i kurser där programmering inte är det primära fokuset. Detta tydliggör för studenterna nyttan med programmeringsfärdigheter. Syftet med projektet är att utveckla och utvärdera en interaktiv online tutorial med programmeringsinslag för datalaborationen i kursen Mekanik Baskurs. Detta ersätter en passiv förberedande föreläsning där teori tidigare togs upp. Designen bygger på Kolbs teorier om lärprocesser och inspireras av Flipped Classroom-metodiken. Dessutom utnyttjas Matlab Live Script för att tillverka interaktiva dokument som studenterna aktivt kan arbeta med och där de kan experimentera med koden. Modellen för projektet kan appliceras på andra kurser för att digitalisera kursmoment och införa programmeringstekniska element.


Engaging students in online earth sciences education through windowsill and backyard experiments based on low-cost but high-tech sensors

Huvudsökande: Benjamin Fischer
Medsökande: Rickard Pettersson, Thomas Grabs, Alizée Lehoux, Johan Arnqvist and Erik Sahlée
Institution: Geovetenskaper
Sammanfattning:  Laboratory exercise and field measurements are a core in educating earth science students of Uppsala University. These hands-on lectures activate students, promotes deep learning and is also highly appreciated by students. COVID19 caused in many ways a disruption, such that these important hands-on lectures were postponed or skipped making that a vital component in earth science education is missing - affecting directly student’s education and development. The purposed project seeks to develop windowsill and backyard experiments using low-cost but high-tech sensors (e.g. Arduino or Raspberry pi) to enable and explore novel teaching methods in online earth science education consisting of 1) how to use low cost but high tech sensors consisting the basics of electrical components 2) how to assemble and program simple sensors and microcontrollers 3) develop a simple experiment and 4) pose a scientific question, perform and take ownership of a science experiment 5) students present their project and results in a distance class room. The final teaching material can be used in different earth science courses of Uppsala University. This would prepare the Department of Earth Sciences not only for anomalies such as Covid19 but also enables new interactive ways in on campus teaching.


Utveckling av digitala interaktiva laborationer i elkraftteknik

Huvudsökande: Cecilia Boström
Medsökande: Mikael Bergkvist
Institution: Elektroteknik
Sammanfattning:  Syftet med projektet är att ta fram laborationer inom området elkraftteknik som kan utföras digitalt utan att man tappar de interaktiva momenten som existerar vid en vanlig laboration i labsal. För kurser med stora studentgrupper, +100, är det en utmaning att få till studentaktiverande undervisningsformer med de givna resurser som finns för undervisningen där speciellt laborativa inslag är dyra och får stå tillbaka även om både nyttan och nödvändigheten för förbättrad inlärning och förståelse är stor. De digitala laborationerna kommer att ske i ett format där studenten aktivt får delta, göra analyser och val. Vi hoppas att projektet ska kunna främja studenternas lärande och leda till ett bättre studieresultat där andelen godkända studenter av kursen förväntas öka. Indirekt får studenterna öva i kritiskt tänkande och reflektera över sitt eget lärande. 


Creating an interactive digital textbook as enhanced teaching material

Huvudsökande: Hanna Johannesson
Medsökande: Fabien Burki, Aaron Vogan
Institution: Organismbiologi
Sammanfattning:  The 10hp first cycle course "Diversity and Evolution of Microbial Eukaryotes - protists and fungi", will be offered for the first time next academic year (2021-2022). We propose to develop a digital textbook for the course, in the form of an open access website that will be allowed to evolve over time, to immerse students in a new activating and community-built learning environment. This unique digital textbook will be integrated in Studium with links and embedded videos for active interaction with the students. We believe that the digitalization of textbook material with enhanced media content, followed by in-class problem-based teaching, will engage the students to a much higher degree than traditional teaching material. Such interactive teaching material is particularly important for teaching rather descriptive topics, such as fundamentals in biology.


Filmbaserade presentationer för att underlätta, bredda och fördjupa inlärningen av biologisk mångfald

Huvudsökande: Martin Ryberg
Medsökande: Petra Korall, Elisabeth Långström, Fredrik Sundström, Mikael Thollesson
Institution: Organismbiologi
Sammanfattning:  Den biologiska mångfalden är en av de mest slående egenskaperna hos liv på jorden, och för att förstå den behöver man ha kunskap om dess beståndsdelar, t. ex. ett antal olika taxa såsom arter. Filmer har visat sig kunna komplettera men inte ersätta studier av riktiga organismer, eftersom själva hanteringen av organismerna bidrar med en viktig dimension. I en film kan man dock enkelt peka ut olika strukturer och karaktärer, och man kan visa karaktärer som är svåra att observera eller bevara till laborationer. Studenten kan även välja att ta del av information vid olika tidpunkter, och växla mer fritt mellan olika inlärningsmetoder såsom att få material presenterat för sig, läsa om ämnet , och eventuellt praktiskt handhavande av material. Om man delar upp filmerna på ett bra sätt kan studenten välja att fokusera på valda delar så att hen kan välja/välja bort material som ger bredd eller djup. Sådant material kan underlätta för vissa studenter men överlasta andra.


From blackboard to interactive apps: exploring new pathways to digital, student-active mathematical physics teaching

Huvudsökande: Oleg Kochukhov
Medsökande: Miora Andriantsaralaza, Ansgar Wehrhahn
Institution: Fysik och astronomi
Sammanfattning:  Traditional teaching of advanced natural science and engineering disciplines requires discussing complicated analytical formulas and relations, which is typically done using blackboard. This classical style of teaching is increasingly problematic due to low level of student activation, cognitive difficulty of comprehending equations without the aid of visual clues, and difficulty of converting this teaching to online formats. In this project we will use modern software engines for analytical calculations to create a set of cross-platform interactive visualizations apps for illustrating and explaining multi-parametric relations. We will test different pedagogical forms of deploying these apps in the Fluid Mechanics master course. The project will greatly benefit students participating in that course and will also illuminate pathways for digitalization of mathematical physics teaching.


Revision av kursliteratur för mekanik baskurs

Huvudsökande: Susanne Mirbt
Medsökande: Lisa Freyhult, Mattias Klintenberg
Institution: Fysik och astronomi
Sammanfattning: Ett bra läromedel är till stor hjälp för att planera och undervisa en kurs. En lärobok som aktivt används är också ett viktigt stöd för studenterna i deras lärande och bidrar till att forma deras bild av ämnet. Kurslitteraturen behöver vara inkluderande, ändamålsenlig och uppmuntra till aktivt lärande. I detta projekt avser vi revidera kurslitteratur som används i mekanik. Vi avser granska kurslitteraturen ur ett normkritiskt perspektiv, strukturera om problemen så att de uppmuntrar till att använda effektiva metoder för problemlösning, revidera delar av innehållet för att bättre möta studenternas svårigheter inom ämnet samt komplettera boken med digitala resurser som kan användas av lärare och studenter.


Digitalisering av examination av, och hjälp med, programmeringsuppgifter

Huvudsökande: Tobias Wrigstad
Medsökande: Jonas Norlinder
Institution: Informationteknologi
Sammanfattning: Projektet går ut på att ta utveckla stödsystem för att minska avstånd mellan lärare och studenter, lärare och lärare, och studenter och studenter, avseende flera kritiska moment av programmeringsundervisning när dessa digitaliseras. 


Active learning with physics apps connecting master and bachelor education

Huvudsökande: Vitaliy Goryashko
Medsökande: -
Institution: Fysik och astronomi
Sammanfattning: Erasmus exchange students consistently show much stronger background in optics compared to local students. Hence, the key pedagogic goals of the project: (i) enhance active learning among master students studying optics and (ii) engage master students in helping bachelor students to familiarize with new concepts and overcome the barrier between the educational cycles. The practical realization of the two goals: (i) master students taking the course "Optics and Photonics" will do a 3-credit project, in which they build apps in Mathematica to illustrate concepts in optics. This will activate deep learning. The focus of the master students is on the concept while the teacher will help with building the app. (ii) The apps can be used by bachelor students as an interactive tool for mastering key concepts of waves and optics in the 1st cycle course "Vågor och optik". The proposed digital educational model can potentially be applied to other master and bachelor courses to ensure better progression from bachelor to master levels. 

Senast uppdaterad: 2021-01-29