TUFF 2022 Projekt

Beviljade ansökningar 2022 inkl. sammanfattningar

Addressing global and local challenges of teaching nanotechnology for life sciences applications: Implementing continuous pedagogic improvement

Huvudsökande: Albert Mihranyan
Medsökande: -
Institution: Materialvetenskap
Sammanfattning: Nanotechnology education poses many challenges for the teachers. These challenges include cross-disciplinary and cutting-edge character of the field; rapid expansion of research database and lag in systematic adaptation of available data in textbooks, short history of the field, and poor coverage of risks associated with ethical, legal, societal, and environmental implications of nanotechnology. Also, there is a serious challenge for nanotechnology teacher training, and there is a need to elevate the teaching from the level of the individual expert-researcher to a pedagogic system. The present proposal thus focuses on overcoming the many challenges experienced in teaching nanotechnology for life science both from a local and global perspective. 


Advanced studies in Biology/Biotechnology/Bioinformatics - getting ready!

Huvudsökande: Fredrik Sundström
Medsökande: Tobias Jakobsson, Sanna Koskiniemi, Suparna Sanyal, Sophie Karrenberg, Claus Rüffler
Institution: Biologisk grundutbildning
Sammanfattning:  Master programs in biology receive students from all over the world arriving in Uppsala with vastly different academic and cultural backgrounds. To better prepare these students, as well as our own, for our programs we plan on setting up ?Elements?, a set up Quizzes linked to self-study education material, which students will gain access to after admission. Initially, this material will be on a variety of generic skills rather than subject specific, and at the level expected for someone with a Bachelor degree. On their first master course, students will have to pass these Quizzes in order to complete the course, and teachers will now be available in addition to self-study material. We expect this to improve passing rates in the first courses, leading to higher overall student retention in the programs, and allow teachers to maintain a higher quality on their courses. 


Studentaktivitet och livslångt lärande inom Elektriska energisystem

Huvudsökande: Hans Bernhoff
Medsökande: Jennifer Leijon
Institution: Elektroteknik
Sammanfattning:  Projektet syftar till att utveckla livslångtlärandekursen Elektriska energisystem, då kursen ska utökas från 5 hp till 10 hp. Målet är att ta fram nya studentaktiverande moment, en ny digital simuleringsövning, och minst en ny övning om metakognition. Studenterna inom kursen väntas bli mer aktiva i lärandet, och få analysera hur de kan lära sig ännu mer om energisystemen även i framtiden. Arbetet väntas ge lärarna goda erfarenheter från att utveckla och implementera studentaktiverande moment för livslångt lärande, vilket ger kunskaper som kan spridas och vidareutvecklas i andra kurser. Arbetet har bakgrund i pedagogisk litteratur och pedagogiska kurser. För att skapa dialog mellan lärare om det livslånga lärandet och studentaktiverande övningar föreslås en workshop. Arbetet presenteras även muntligt genom konferens och i en rapport, samt diskuteras med studenter och lärare, särskilt vid institutionen för elektroteknik. 


Development of chemistry students' writing skills via workshops on self- and peer- evaluation

Huvudsökande: Jeffrey Hawkes
Medsökande: -
Institution: Kemi - BMC
Sammanfattning:  Students in the Department of Chemistry have difficulty with scientific writing, and current attempts at training this skill are time consuming and often ineffective. In the proposed work, workshops will be conducted that aim to teach the students how to evaluate their own laboratory reports using focused writing exercises and formalised analysis of previous reports. Via self- and peer-review, the students will reflect upon how to improve their own reports. They will also be guided through an evaluation rubric, which will be used by teaching assistants to assess future reports. The success will be evaluated based on the quality of laboratory reports before and after the intervention workshops. The innovation is that this is the first such coordinated effort at a set of practical writing classes at the department.


Integration of multiple teaching formats into Project-Based Learning in atmospheric modelling course: an approach toward self-driven learning

Huvudsökande: Lichuan Wu
Medsökande: Erik Sahlée
Institution: Geovetenskaper
Sammanfattning:  The engagement and learning strategies of students vary significantly with the individual knowledge background. At the same time, the diverse background may provide a unique environment for the students to be familiar with a real-world project and foster their team working skills, critical thinking, and reflection within real-world practices. In particular, the meteorological students will face complex real-world projects in their working life which they need to practice and master at the university. Given the two-fold reasons, in this project, we aim to implement the project-based learning approach (an active student-centred form) as the stem of the atmospheric numerical modelling course and multiple teaching formats (i.e., lab, seminar, workshops, lectures) as the branches and leaves to promote self-driven learning among students. We expect the teaching method can activate student?s engagement and critical thinking of students and promote their deep learning and collaboration skills. 


Att läsa vetenskapliga artiklar med ett kritiskt förhållningssätt  - kursmål, undervisning och examination

Huvudsökande: Maria Selmer
Medsökande: Andrea Hinas, Erik Holmqvist
Institution: Cell och Molekylärbiologi
Sammanfattning:  De flesta kurser där vår institution (cell- och molekylärbiologi, ICM) undervisar innehåller moment där studenter läser vetenskapliga artiklar, och detta gäller sannolikt stora delar av TekNat. Målen med dessa moment varierar, men en gemensam nämnare är att studenterna skall lära sig att förstå och kritiskt granska denna typ av litteratur. Detta förväntas ge både ämneskunskap och mer generella färdigheter gällande att bedöma innehåll och kvalité hos (natur)vetenskaplig litteratur. Trots många gemensamma nämnare utgår planering, genomförande och uppföljning av dessa moment oftast inte från någon gemensam grund. Detta projekt syftar till att utvärdera och utveckla kursmål, undervisningsformer och examinationsformer som säkerställer att studenterna utvecklar sin förmåga att läsa vetenskapliga artiklar med ett kritiskt förhållningssätt.


Understanding complex Modern Physics concepts and activating students with demonstrations

Huvudsökande: Rebeca Gonzalez Suarez
Medsökande: -
Institution: Fysik och astronomi
Sammanfattning:  I teach students in diverse undergraduate engineering, meteorology, and high school teacher programs, from year 1 to 4 (E4, ES3, KandFyMe3, MasFE1, gylärarfy3). When these students take the ?Modern physics? course (1TE078) it is usually the very first time they come across quantum mechanics and relativity concepts. These are cornerstones of modern physics that require a paradigm-shift with respect to classic mechanics. It is a difficult adaptation and students find it hard, as the evaluations have shown through the years. This project aims to improve the students' understanding and activation by systematically introducing demonstrations in every lecture of the Modern Physics course, and updating the already existing ones. Classroom demonstrations are known to be effective student-centered tools, and have been successful in this course for years, generating a very positive response from the students. However, not all the lectures have a demonstration associated and some of the existing demonstrations are outdated. This project will connect education and modern research (such as gravitational waves) via new demonstrations. Due to the current relevance of online teaching and the recent evidence that shows that online demonstrations have unexpected complementary benefits that could provide, in some cases, superior activation with respect to classroom-based demonstrations, videos will be designed and produced (Greg Kestin, Kelly Miller, Logan S McCarty, Kristina Callaghan, and Louis Deslauriers. Comparing the effectiveness of online versus live lecture demonstrations. Physical Review Physics Education Research, 16(1):013101, 2020). These will be used in future teaching either online or supporting more traditional teaching in a blended solution adding group discussions. Quiz and work materials will be produced and released for each of the demonstrations, which will make it easier to extend this approach to other programs. 


Ta tillvara pandemins lärdomar:  vidareutveckling av digitala hjälpmedel för grundkurserna i organisk kemi

Huvudsökande: Rikard Emanuelsson
Medsökande: Christine Dyrager, Lukasz Pilarski, Jan Streuff
Institution: Kemi - BMC
Sammanfattning: De olika grundkurserna i organisk kemi har uppemot 300 studenter som läser kursen under sitt första år på universitetet. Kurserna består traditionellt sett av ungefär 18 föreläsningar och därtill 9 problemlösningstillfällen samt 7 heldags laborationer. Under pandemin utvecklades korta videos, självrättande quiz och elektroniska laborationer för att genomföra undervisningen med delvis eller helt omvända (flipped) klassrum. Projektet syftar till att bearbeta och utveckla detta material och införa det som en digital resurs i undervisningen och som ett verktyg för lärande i organisk kemi. Varje student kommer till oss med olika förutsättningar och lär sig på olika sätt. Speciellt studenter från icke-akademiska hem och med annan etnisk bakgrund har i studier visats missgynnas av enbart traditionell undervisning.  Med det digitala materialet ger vi studenterna ytterligare möjligheter att repetera och lära på sina egna villkor och i sin egen takt. 


Interdisciplinary thinking in archaeogenomics: improving sustainable partnerships across disciplines starts in the classroom

Huvudsökande: Rita Peyroteo Stjerna
Medsökande: Carina Schlebusch, Imke Tara Lankheet, Décio Muianga
Institution: Organismbiologi
Sammanfattning: With this project, we want to develop pedagogical tools to integrate interdisciplinary thinking modules in two courses at the Human Evolution Program where we teach Archaeogenomics. This is a fast-growing field concerning the Natural Sciences and Humanities. Due to the increased complexity of the subject, it became emergent to work across disciplines both inside and outside academia, but it has been difficult to connect students from diverse backgrounds before the PhD level. This is not ideal. It is urgent to improve sustainable partnerships across disciplines, and the goal of this project is to have it start in the classroom. To do this, we want to establish a student-partnership through a series of workshops designed in the framework of Active Reflexivity and Active Student Participation. Our team consists of two educators and two PhD students with interdisciplinary background, and we will involve students and departments at both Faculty of Science and Technology and Faculty of Arts.


Ett sammanhållet spår för akademiskt skrivande på masterprogrammet i biologi med tydlig progression

Huvudsökande: Sanna Koskiniemi
Medsökande: Brita Svensson
Institution: Cell och molekylärbiologi
Sammanfattning: Projektet innebär att införa ett sammanhängande spår för akademiskt skrivande på masterprogrammet i biologi. Projektet grundar sig på den pedagogiska idén att självstudier är ett utmärkt sätt att hantera heterogena studentgrupper där förkunskaperna varierar stort. Vi föreslår att skapa ett stimulerande och motiverande digitalt arbetsmaterial (korta videor samt quiz) för sådana självstudier. På så sätt kan vi på ett enkelt sätt införa ett skrivspår som tillåter progression i skrivandet från kurs till kurs och med en relativt liten insats från de individuella lärarna. Vi siktar in oss på två av inriktningarna på masterprogrammet i biologi, men materialet som tas fram kan med enkelhet användas på andra inriktningar och även andra masterprogram på fakulteten. 


Etikstrimmor

Huvudsökande: Thomas Lennerfors
Medsökande: -
Institution: Samhällsbyggnad och industriell teknik
Sammanfattning: Även om etiska frågor diskuteras i fakultetens utbildningsprogram finns risken att etik ses som ett särskilt, distinkt område, skilt från övriga studier. Inom ramen för den etiksatsning som görs på fakulteten, ämnar föreliggande projekt att med bas i forskning och beprövad erfarenhet utveckla så kallade etikstrimmor (ethics across the curriculum) där etiska frågor integreras i hela utbildningar. I projektet tar vi fram förslag på etikstrimmor för å ena sidan kandidat, master, högskoleingenjörsprogram och civilingenjörsprogram på Teknat, och å andra sidan stöttar vi utvecklingen av etikstrimmor för civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi samt masterprogrammet i industrial analytics. Att skapa en struktur med innehåll och pedagogiska aktiviteter för etikstrimmor är inte nytt internationellt, men har stor relevans och är en nyhet lokalt och nationellt. 

Senast uppdaterad: 2022-08-30