TUR

TUR - Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd - ger stöd och ledning för fakultetens pedagogiska utvecklingsarbete.
Activitiviteter våren 2020  -- Pedagogiska resurser

TUR - fakultetens pedagogiska råd

TUR, Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd, ger stöd och ledning för fakultetens pedagogiska utvecklingsarbete. TUR verkar för att studenter, lärare och pedagogiska ledare på alla nivåer ska arbeta tillsammans i en reflekterad och vetenskapligt förankrad praktik. En ökad kunskap om universitetspedagogik och ämnesdidaktik borgar för välgrundade beslut och leder till genomtänkt förnyelse av undervisning och examination, kurser och program.

TUR ansvarar för fakultetens fortbildning av universitetslärare genom kurser samt genom seminarier, verkstäder och konferenser (TUK). TUR ger stöd i form av olika nätverk och ger anpassat stöd till pedagogiska ledare och lärare, utbildningsprogram och institutioner. TUR genomför undersökningar bland studenter och lärare, till grund för fortsatt pedagogisk utveckling. 

TUR:s uppdrag är också att ge stöd i arbetet med utveckling av prioriterade områden i relation till Uppsala universitets pedagogiska program, fakultetens pedagogiska handlingsplan och utvecklingsfokus för utbildningsutvärderingar. Vidare arbetar TUR strategiskt för attt främja dialog om utbildningsuteckling på lokal, nationell och internationell nivå. 

TUR:s program för hösten 2019

Sammansättning

Rådet består av lärarrepresentanter utsedda av fakultetsnämnden samt studeranderepresentanter utsedda av berörd studentkår. Rådet har en representant i tekniska utbildningsnämnden, en i naturvetenskapliga utbildningsnämnden och en i utbildningsberedningen.

Ledamöter 2019

Maja Elmgren - Institutionen för kemi - Ångström
Felix Ho - Institutionen för kemi - Ångström
Björn Victor - Institutionen för informationsteknologi
Stefan Pålsson - Institutionen för informationsteknologi
Jannika Andersson Chronholm -  Institutionen för fysik och astronomi
Thomas Lennerfors - Institutionen för teknikvetenskaper
Katarina Andreasen - Institutionen för biologisk grundutbildning
Brita Svensson - Institutionen för ekologi och genetik
Nicusor Timneanu - Institutionen för fysik och astronomi
Magnus Jacobsson - Matematiska institutionen
Mattias Kynde Hämberg (stud) - studiebevakare med utbildningsansvar (naturvetenskap)
William Eulau (stud) - studiebevakare med utbildningsansvar (teknik)
(Utsedda för 2019-01-01—2019-12-31, studentrepresentanter utsedda för 2019)