Didaktiska kurser

TUR erbjuder avgiftsfria fortbildningskurser för medarbetare med grundläggande pedagogisk utbildning och/eller gedigen erfarenhet av undervisning. Kurserna ges omväxlande på svenska och engelska.

Aktuella kurser är:

Andra kortare kurser arrangeras löpande. I TUR:s kalendarium hittar du aktuell information.

Ämnesdidaktisk kurs

Kursen tar sin utgångspunkt i ämnesdidaktiska modeller, begrepp och forskningsresultat kring undervisning och lärande inom teknik, naturvetenskap, datavetenskap och matematik. Kursen inleds med introduktion till ämnesdidaktik som grund för fördjupning inom olika områden och praktiskt arbete. Under kursen varvas teorigenomgångar, praktiska övningar och diskussioner. Innehållet kommer delvis att anpassas efter deltagarnas bakgrunder och intressen. Kursen har sex träffar och förutom dessa ingår arbete mellan träffarna, t ex läsning och reflektion av texten. Kursen avslutas med ett individuellt projekt, kopplat till det egna ämnet och deltagarens undervisningsverksamhet.
Kursens omfattning: Två veckor. 2022 ges kursen på svenska.
Mer information om kursen  
Kontaktperson: Stefan Pålsson


Ingenjörsdidaktisk kurs

Kursen behandlar hur vi som lärare kan arbeta för att våra ingenjörsstudenter skall utveckla de kunskaper och färdigheter som de behöver för att få en bra start i yrkeslivet och bli fortsatt konkurrenskraftiga. Hur ska vi stödja utveckling av yrkesrelaterade färdigheter och göra utbildningarna mer yrkeslivsanknutna? Hur kan vi blir effektivare på att möta krav i examensordningen och från tidigare utvärderingar? En del av detta kan innebär att vi ska använda nya undervisnings- och examinationsmetoder så att våra studenter blir bättre rustade att möta framtidens krav?
Kursens omfattning: Två veckor. 2022 ges kursen på svenska.
Mer information om kursen
Kontaktperson: Björn Victor

Etik i teknik- och naturvetenskaplig utbildning

I kursens första del diskuteras etikens grunder och etik i specifika ämnesområden inom teknik- och naturvetenskap. I den andra delen genomför deltagarna ett projekt som syftar till att integrera etiken i exempelvis ett undervisningsmoment på en kurs, ett utbildningsprogram, eller ett ämnesområde. Kursen tar sin utgångspunkt ur etisk teori samt forskningslitteratur inom ämnesområdet etik, samt närliggande områden.
Kursens omfattning: Första delen motsvarar en veckas heltid. Båda delarna tillsammans motsvarar två veckor. 2022 ges kursen på engelska.
Mer information om kursen
Kontaktperson: Maja Elmgren och Björn Victor

Handledarkurs för muntliga presentationsövningar

Kursen introducerar en modell för positiv återkoppling och diskuterar handledarens roll i muntlig kommunikationsträning. Kursen syftar till att ge en ökad förmåga att specifikt och konkret återkoppla på muntliga presentationer.
Kursens omfattning: Två dagar.
Mer information om kursen
Kontaktperson: Katarina Andreasen

Handledarkurs för skriftliga presentationsövningar

Kursens syfte är att ge ökad medvetenhet om skrivprocessen samt ökad förmåga att ge specifik och konkret återkoppling på studenttexter.
Kursens omfattning: Två dagar.
Kontaktperson: Katarina Andreasen

Senast uppdaterad: 2022-06-28