Projektarbetspresentation Ulf Hävermark

  • Datum: –11.00
  • Plats: Insikten på våning 5 i MVM-huset, institutionen för energi och teknik, SLU
  • Kontaktperson: Ulf Hävermark
  • Seminarium

Gårdsbaserad uppgradering av biogas med askfilter

Biogas producerad i småskaliga gårdsanläggningar används oftast till kraftvärmeproduktion. De relativt låga elpriserna gör det dock svårt att uppnå bra lönsamhet för producenterna. Uppgradering av biogasen till fordonsgas skulle öka värdet på den såväl ekonomiskt som miljömässigt, men de etablerade teknikerna för uppgradering är för dyra för de små gasflöden som produceras på gårdsanläggningar.

RISE (f.d. JTI) utvecklar tillsammans med SLU en teknik att uppgradera biogas med askfilter. I korthet laddas ett filter med fuktad aska som innehåller bl.a. flera olika metalloxider. Ett biogasflöde leds sedan in i filtret där koldioxiden i biogasen reagerar med kalciumjonerna i askan och bildar kalciumkarbonat. På så sätt binds koldioxiden till askan och den utgående gasen har uppgraderats. Även svavelväte renas när gasen går genom askfiltret, vilket är ett krav om gasen ska användas som fordonsbränsle.

Flera försök i laboratorieskala har tidigare genomförts på RISE, och under våren 2017 samlades aska in från ett lokalt värmeverk att användas i det första av flera försök i demonstrationsskala. Försöket genomfördes på biogasanläggningen vid Sötåsens naturbruksgymnasium i Töreboda under tre dagar i april, och resultaten användes som underlag till detta projektarbete vars syfte var att undersöka prestandan på askfiltret, den uppgraderade gasens kvalitet samt ge underlag och erfarenheter inför kommande försök.

Är du sugen på att se presentationen? Kom förbi och lyssna!

Handledare: Johan Andersson, RISE
Ämnesgranskare: Åke Nordberg, SLU
Examinator: Daniel Nilsson, SLU