Exjobbspresentation - Ludwig Hägglund

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet sal 2001
  • Föreläsare: Ludwig Hägglund
  • Kontaktperson: Ludwig Hägglund
  • Seminarium

Simuleringsmodell för topplastsberäkning och visualisering av nettoeffektflöden i lågspänningsnät

En allt mer påtaglig elektrifiering av fordonflottan och ökad egenproduktion från solceller har gjort att nya utmaningar uppdagats i vår allra viktigaste del av infrastrukturen - elnätet. Dessa utmaningar kräver tillgång till mer information och underlag som underlättar för analys och planering. Utifrån detta ämnar detta arbete att gynna framfarten av nya tekniker och därmed underlätta för fortsatt användande av innovativa och hållbara lösningar. För att lyckas med detta konstruerades en simuleringsmodell med syfte att öka förståelsen för kommande generations produktions- och konsumtionsmönster där solceller och elbilsladdning stod i fokus.

Den resulterande modellen möjliggör simuleringar för solel och elbilsladdning i olika konstellationer där användaren själv specificerar utförandet utefter behov. Modellen har även validerats med hjälp av andra studier och liknande modeller. Utöver detta genomfördes ett antal demonstrationer av modellens funktioner och en jämförelse med Velanders formel för topplastberäkning. Resultaten från modelldemonstrationen visade bland annat på mycket outnyttjad kapacitet hos samtliga transformatorer i de studerade lågspänningsnäten. Den visuella delen av resultaten, som presenteras i grafer, möjliggör även ytterligare analys och förståelse för potentiella lastmönster. I jämförelsen med Velanders formel framgick det tydligt att denna konventionella metod ej är representativ för fall med produktion och konsumtmion av solel.

Handledare: Anders Grahn, AddSecure Smart Grids
Ämnesgranskare: Karin Thomas, Uppsala universitet
Examinator: Petra Jönsson, Uppsala universitet
Opponent: David Zetterberg