Exjobbspresentation - Albert Bergström

  • Datum: –11.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet sal 2001
  • Föreläsare: Albert Bergström
  • Kontaktperson: Albert Bergström
  • Seminarium

Techno-economical analysis of commercial battery storage systems in Northern Europe

Solceller installeras idag världen över i en takt som aldrig tidigare gjorts, även här i den norra delen av Europa. Vid installation på fastigheter matchar dock sällan den intermittenta kraftproduktionen från solcellerna med fastighetens elbehov. För att överbrygga detta problem kan exempelvis batterilager användas för att bättre balansera elproduktionen med elkonsumtionen. Detta görs genom att ladda batterierna med solel då den momentana produktionen överstiger elbehovet för att sedan ladda ur batterierna när det momentana elbehovet överstiger produktionen. Batterier kan dessutom användas för elförsörjning vid strömavbrott och för s.k. ”peak shaving”, då batteriet används för att minska effekttoppar vilket avlastar fastighetens elnätsanslutning och det lokala elnätet.

Detta exjobb har utförts i samarbete med en tysk distributör av solcells- och batterisystem, EWS, och har undersökt de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för investeringar i fastighetsanslutna batterilager lokaliserade hos företagskunder i Skandinavien, Nederländerna och Polen. Arbetet har genom fallstudier även jämfört olika batteriteknologier för detta ändamål, som litium-jon, natrium-jon, nickel-metallhydrid och vanadin redox. Dessa tekno-ekonomiska simuleringar utfördes i simuleringsmjukvaran HOMER Grid.
 

Handledare: Moritz Winner, EWS GmbH & Co. KG
Ämnesgranskare: Cecilia Boström, Uppsala universitet
Examinator: Petra Jönsson, Uppsala universitet
Opponent: Ludwig Hägglund