Energisystemalumner i arbetslivet

De som läst på energisystemprogrammet har fått jobb på
- större och mindre energibolag, kärnkraftverk samt myndigheter som arbetar med energifrågor
- företag som utvecklar teknik och system för solceller, vågenergi och biogas
- Uppsala universitet, SLU, KTH, Umeå universitet, Chalmers samt på universitet utomlands som doktorander och forskare
- privata företag där de ansvarar för energiplanering, energihandel, energieffektivisering och miljösamordning

Här kan du se var några av dem arbetar.

Rafael är professor i elektricitetslära

Rafael Waters är professor i elektricitetslära med inriktning mot förnybar elproduktion. Han har forskat på vågkraft och jobbat med utveckling och kommersialisering av vågkraftverk på Seabased. Idag kombinerar han universitetet med ett engagemang som fritidspolitiker och ett jobb som projektledare på STUNS inom utvecklingen av hållbara smarta städer – med fokus på Uppsala. Miljöintresse och en önskan att bidra konkret till hållbar utveckling ledde Rafael till att studera vid Civilingenjörsprogrammet i Energisystem.

Svante är doktorand

Svante W Monie är doktorand på Uppsala universitet inom forskargruppen Bebyggelsen Energisystem där han undersöker hur termiska energilager kan användas som en buffert inom energisystemet för att öka andelen förnybar energi.

Emma är energimarknadsanalytiker

Emma Wiesner arbetar som energimarknadsanalytiker och är trainee på konsultföretaget Sweco. Hon tittar på energimarknader, styrmedel och tar fram scenarier och strategier. I arbetet ingår analys av politiska vektyg, skatter och handelssystem för utsläpssrätter. Energisystemsprogrammets bredd och möjlighet att lära om energimarknader, miljöekonomi och miljöjuridik har varit en stor resurs i arbetet att förstå hur samhälle och politik hör ihop med tekniska utmaningar i framtidens energisystem.

Johanna är specialist inom kraftsystemanalys

Johanna Lundkvist arbetar som specialist kraftsystemanalys på Trafikverket. Hon tittar på framtida effektbehov för järnvägen och tar fram åtgärdsförslag. I arbetet ingår även strategiskt arbete för underhåll och investering för järnvägens elinstallationer. Energisystemsprogrammets systemfokus har varit en stor resurs i arbetet kring systemuppbyggnadsfrågor men också för tekniska lösningar på detaljnivå.

Ylva är utvecklingsledare

Ylva Gullberg arbetar som utvecklingsledare på Energikontoret Region Örebro län, som är ett regionalt energikontor. De arbetar med energi- och klimatfrågor i Örebroregionen och arbetar mestadels i projektform. Ylva leder just nu ett projekt för att hjälpa företag att energieffektivisera och ett för att främja solel. Ylva tycker att det är roligt att få jobba med solenergi, som är hennes stora intresse, och att få göra aktiviteter som hon tror kommer till verklig nytta.

Kristin är processanalytiker

Kristin Johansson arbetar som processanalytiker på Ragn-Sells. Hon gör livscykelanalyser på några av företagets olika återvinningsprocesser och produkter, däribland återvunna däck samt en process för fosforåtervinning ur slamaska. Energisystemprogrammets bredd och systemfokus har bidragit till att man snabbt kan sätta sig in i nya miljö- och teknikområden.

Charlotta är projektledare

Charlotta Porsö arbetar med klimat- och energifrågor på miljöförvaltningen på Stockholms Stad. Innan dess doktorerade hon på SLU och studerade klimateffekterna av att producera och använda träpellets från olika alternativa råvaror som t.ex. salix, poppel och grot ur ett livscykelperspektiv.

Anders är bitr. programstudierektor för ES och W samt forskare

Anders Eriksson är bitr. programstudierektor för ES och W samt forskare på institutionen för energi och teknik, SLU, där han tidigare också har disputerat. Forskningen kretsar kring försörjnings- och värdekedjor för biomaterial i den framväxande bioekonomin. Effektivare försörjningssystem måste tas fram då mer hållbar biomassa tas tillvara när vi ersätter fossilbaserade produkter med förnybara alternativ. Handel och marknadsfrågor är ett stort intresse och han är idag kursansvarig för kursen Energihandel.

Pauline är Energi- och klimatrådgivare

Pauline Saers arbetar som energi- och klimatrådgivare i Uppsala Län. Tjänsten är finansierad av Energimyndigheten och hon jobbar tillsammans med sina kollegor för att målgrupperna hushåll, föreningar, organisationer och företag ska göra klimatsmarta val. Det handlar om allt från att energieffektivisera byggnader till installation av solceller och laddstolpar. Arbetet är väldigt utåtriktat och hon kommer dagligen i kontakt med personer som söker råd. En stor del av tjänsten är även att projektleda och kommunicera de insatser som gruppen utför.

Lyssna på Pauline på Ingenjörspodden, i ett inslag från 2013.
Lyssna på Pauline i alumnfilmen om energisystemprogrammet 2018.

Hilda är enhetschef

Hilda

Hilda Dahlsten är enhetschef på Svenska kraftnät. Hon ansvarar för framtidsscenarier, analys av det framtida överföringsbehovet och samhällsekonomiska analyser av investeringar i stamnätet.

Elias är elkraftkonstruktör

Elias

Elias de Faire är elkraftkonstruktör på WSP. Han arbetar med olika delar av kraftförsörjningsystem inom stora projekt, främst för tunnelbana men även för byggnads- och anläggningsel. Konkreta arbetsuppgifter är att sätta sig in i krav från beställare och andra teknikområden knutna till projektet och sedan ta fram underlag för byggnation till beställaren eller kunden.

Anna är hållbarhetschef

Anna

Anna Freiholtz är hållbarhetschef på Uppsalahem och arbetar inom fastighetsbranschen med frågor inom energianvändning , energieffektivisering, miljö och hållbarhet. Arbetsuppgifterna inkluderar ledarskap, utveckling av företagets miljöledningssystem, utbildning av medarbetare, rapportering till ledning och styrelse, energiuppföljning och projektplanering

Henrik är projektledare

Henrik

Henrik Olsson är projektledare på JTI, Institutet för Jordbruks- och Miljöteknik, som är ett bolag inom SP-koncernen. Där arbetar han med tillämpad forskning och konsultverksamhet riktad mot biologisk avfallshantering och biogasproduktion. Jobbar framförallt med tekniska frågor och utredningar.

Maja är utredare

Maja

Maja Lundbäck är utredare inom systemteknik på Strålsäkerhetsmyndigheten. Hon jobbar med anläggningskonstruktion och säkerhetsprinciper för kärnkraftverk. Huvuduppgifterna är för tillfället åtgärder efter Fukushima-olyckan samt att öka anläggningarnas robusthet mot elstörningar. I jobbet ingår att agera pådrivande och utöva tillsyn mot kärnkraftverk i Sverige.

Joseph har startat eget företag

Joseph

Joseph Shaya driver ett rekryterings- och bemanningsbolag med fokus på ingenjörer och teknologer, shayasolutions.

Björn är drivmedelsstrateg

Björn

Björn Isaksson är drivmedelsstrateg på Biogas Öst och har koll på allt ifrån produktion till användning av biodiesel, etanol, biogas, metanol, DME, vätgas och el. Han ansvarar även för projektet "Utveckling av innovativa koncept för konkurrenskraftig produktion av flytande biogas" samt är engagerad i utveckling av projekt som innefattar flera olika förnybara alternativ inom transportområdet”.