Rapporten för Projektarbete i energisystem

Resultatet av projektarbetet presenteras i en skriftlig rapport.

Arbeta in de kommentarer och förslag till ändringar etc som framkommit under presentationen i din rapport och skicka den nya versionen till 1) ämnesgranskaren och 2) examinator för en sista genomgång.

Rapporten ska inledas med ett engelskt abstract och en svensk sammanfattning. Därefter kommer Innehållsförteckningen. Låt sidnumreringen börja på sidan som följer efter Innehållsförteckningen.

En engelsk översättning av titeln ska ges om arbetet skrivs på svenska.

För studenter registrerade på SLU gäller

När rapporten är godkänd av ämnesgranskare och examinator skickar studenten texten som pdf-fil, i A4-format, till eva-lena.selfene@slu.se som gör i ordning framsida och den s k titelsidan och fogar samman med texten.

Läs om utformningen av rapporten vad gäller mall, abstract, innehållsförteckning mm för rapporter som publiceras på SLU.

Efter att studenten godkänts på kursen i LADOK publicerar institutionen för energi och teknik rapporten digitalt i Epsilon (SLU:s digitala arkiv för avhandlingar, studentarbeten mm) inom serien ”Projektarbete i energisystem”. Rapporten finns därefter tillgänglig på http://stud.epsilon.slu.se

För studenter registrerade på UU gäller

När examinatorn gett sitt godkännande ska du registrera och ladda upp slutversionen av rapporten i DiVA. Du loggar in i DiVA med ditt universitetskonto och lösenord A här. Rapporten kommer efter inmatning i DiVA finnas tillgänglig i Uppsala universitets publikationsdatabas.

När rapporten är publicerad i DIVA skickar du länken till Uppsala universitets examinator och till eva-lena.selfene@slu.se.