Banner W

Examensarbete på miljö- och vattenteknikprogrammet

Examensarbetet utförs vanligtvis i slutfasen av studierna och är en kurs som ska ge dig som student träning i att planera, genomföra, dokumentera och redovisa ett självständigt arbete. Samtidigt ska det förmedla kontakt med forsknings- och utvecklingsarbete. I kursen ingår även inläsning och redovisning av utvald fördjupningslitteratur. Examensarbetet kan utföras vid ett företag, en myndighet eller en universitetsinstitution, i Sverige eller utomlands.

Det är lokalantagning till Examensarbete i miljö- och vattenteknik och som student ska du INTE ansöka hos antagning.se. Ansökan ska göras på blankett enligt nedan.

Exjobbspresentationer

Innehåll

Presentation och opposition

När du påbörjar examensarbetet bokas tid och plats för det obligatoriska seminariet där både examinator och ämnesgranskare skall närvara. Du kan föreslå dag eller vecka för din presentation på anmälningsblanketten. Rapporten skall fortlöpande diskuteras med ämnesgranskaren.

Det är obligatoriskt att vara opponent. Lämpligtvis görs detta när du är ungefär halvvägs med ditt eget examensarbete. Titta i listan över kommande exjobbspresentationer nedan och mejla en förfrågan om att få opponera på ett examensarbete till någon av examinatorerna. Gör gärna detta i god tid i samband med att du påbörjar exjobbet. Om det inte finns arbeten att opponera på inom rimlig tid kan i nödfall två studenter opponera på samma exjobb.”