Banner W

Uthålliga vatten- och avloppssystem

Vatten är en nyckelresurs för människa och miljö och en förutsättning för välfärd. Rent vatten och god sanitet hör till de allra största globala utmaningarna. För avloppssystemet finns det två stora utmaningar, dels att minska utsläppen från hela systemet även i ett förändrat klimat, dels att bättre bidra till hushållningen med resurser som energi, växtnäring, vatten och andra resurser. Globalt är det en mycket stor utmaning att många människor helt saknar tillgång till fungerande sanitetslösningar och avloppssystem.

Terminsblocket syftar till att ge studenten detaljerad processkunskap och en god helhetssyn och analysförmåga av samhällets VA-system, samt bli väl lämpad för en verksamhet som ingenjör inom området. Blocket ger också goda kunskaper inom modellering, styrning, systemsyn, projektplanering och projektledning vilket är användbart inom många yrkesområden.

Blocket ger kunskaper som är mycket eftertraktade inom all VA-verksamhet inklusive kommunala VA-organisationer (t ex reningsverk), konsultföretag, forskningsinstitut, länsstyrelser, SIDA och universitet (forskarstudier).

Presentation VA-blocket

Kurser som ingår i terminsblocket
TE0010 Val av VA-system 10 hp
1TV441 Ledningsnät och dricksvattenberedning 5 hp
1RT495 Reglerteknik II 5 hp
1RT361 Kommunal och industriell avloppsvattenrening 5 hp
TN0320 Små avloppssystem, näringsåterföring och slambehandling 5 hp

Ansvarig för terminsblock Uthålliga vatten- och avloppssystem: Bengt Carlsson

Foto: Björn Halvarsson

Markmiljö

Efterfrågan på bostäder är stor och förväntas enligt Boverkets prognoser ligga på 70 000 – 80 000 nybyggnationer per år fram till 2025. Många exploateringsprojekt sker idag i attraktiva, centrala lägen där det tidigare har varit olika typer av industriell aktivitet. Detta innebär att mark- och grundvatten ofta är förorenade med olika miljögifter. Ett exempel är Norra Djurgårdsstaden i Stockholm där 10 000 bostäder håller på att byggas på en gammal gasverkstomt förorenad med tungmetaller, cyanid och polycykliska aromatiska kolväten. I många exploateringsprojekt blir därför riskbedömning och sanering av de förorenade områdena en viktig del av byggprocessen. Under byggprocessen ställs också stora krav på en säker grundläggning, dels i samband med själva saneringen, dels för att undvika framtida sättningsproblem. En annan utmaning i det moderna, hållbara samhällsbyggandet är att skapa en effektivare resurshantering genom att ta till vara näring och energi i det hushållsavfall vi producerar.

Terminsblocket ger en fördjupad kunskap i riskbedömning av miljöföroreningar, vilket inkluderar en bedömning av risker för spridning till grund- och ytvatten, samt toxiska effekter på djur och människor. Olika typer av åtgärdstekniker behandlas utifrån såväl ett tekniskt perspektiv som ett hållbarhetsperspektiv. Blocket ger också en grundläggande, men praktisk tillämpbar kunskap i geoteknik med inriktning byggnadsgeologi. Inom blocket sker också en fördjupning inom olika avfallshanteringstekniker med fokus på ett kretsloppsanpassat samhälle.

Kurserna i blocket har en stark anknytning till en spännande och dynamisk arbetsmarknad där framtidens bostadsområden skall planeras och byggas. Undervisningen sker i nära samarbete med konsult- och entreprenörsbranschen. Föreläsare från bland andra Golder Associates, Sweco, Bjerking, Kemakta Konsult AB och Ecoloop medverkar på kurserna i blocket.

Presentation Markmiljö

Kurser som ingår i terminsblocket
TE0020 Förorenad mark – riskbedömning och åtgärder 20 hp
1TV445 Ingenjörsgeologi och geoteknik 5 hp
TE0014 Avfallshantering 5 hp

Ansvarig för terminsblock Markmiljö: Dan Berggren Kleja

Foto: Dan Berggren Kleja

Vattenresurser

Samhället ställer stora krav på en hållbar hantering av vattenresurserna, och stora utmaningar finns för planering p.g.a. klimatförändringar. Det gäller först och främst att säkra dricksvattenförsörjningen och vatten för matproduktion åt världens växande befolkning. Vi behöver vatten av god kvalitet och tillräcklig mängd. Utöver att tillgodose dessa grundläggande behov behöver samhället kunna hantera vattnet ur en mängd olika aspekter såsom skydd mot översvämningar, jordbrukets vattenreglering, upprätthållande av ekosystemfunktioner, utvinnande av vattenkraft och kring frågor som rör t.ex. markstabilitet, byggande och föroreningstransport. Globalt är vatten och dess interaktion i landskapet så viktig att livsmedelsförsörjning, dricksvattentillgång, markerosion, torka eller översvämningar är direkt relaterat till vattenreglering.

Med utgångspunkt i de grundläggande kunskaperna i fluidmekanik, markvetenskap och om vattnets kretslopp och dess komponenter som studenterna inhämtat i tidigare kurser avser terminsblocket att ge metoder för beräkningar av vattenflöden över och under markytan och hur dessa metoder kan tillämpas på praktiska problem.

Terminsblocket ger en god helhetssyn av vattenkretslopp och förmågan att analysera dess komponenter och samhällets hantering av vattenresurserna, samt goda kunskaper inom databashantering, modellering och projektplanering. Dessa färdigheter är högt eftertraktade i kommuner, länsstyrelser, Jordbruksverket, samt andra myndigheter, organisationer och konsultföretag som jobba med vatten nationellt och internationellt.

Presentation Vattenresurser

Kurser som ingår i terminsblocket
MV0190 Vattenresursteknik 5 hp
1TV442 Grundvatten 5 hp
1TV443 Avrinning 5 hp
1TV444 GIS för vattenresurser 5 hp
MV0189 Projekt vattenresurser 10 hp

Ansvarig för terminsblock Vattenresurser: Abraham Joel

Luftvård och klimat

Luften är en nyckelresurs för människa och miljö och en förutsättning för liv. Smutsig luft är ett problem på global skala och i städerna utmanas vi även av höga bullernivåer. Vädret kan påverka samhället positivt och negativt och framtida förändringar i klimatet hör till de allra största utmaningarna. För att minska sårbarheten och förbättra miljön och samhällsekonomin till följd av klimatförändringar kommer större krav att ställas på ”klimattålighetsanpassning” av vårt samhälle.

Terminsblocket syftar till att ge dig som student detaljerad kunskap om klimat, meteorologi och effekterna av dessa på t.ex. ljud utomhus, spridning av luftföroreningar och vindenergi. Genom praktiska övningar kan studenterna använda dessa kunskaper, för att bedöma miljömässiga effekter av planerad verksamhet. Detta kan göras genom modellering och mätningar av luftkvalitet och buller i städer och genom att använda och värdera klimatdata från klimatmodeller och utsläppsscenarier. Dessa arbetsmetoder kan hjälpa oss att finna lösningar på luftkvalitetsproblem och hur vi i framtiden bättre ska kunna ”klimattålighetsanpassa” teknik och samhälle samt miljöanpassa företag och myndigheter. I blocket kommer flera gästföreläsare från företag, myndigheter och universitetet. Bl.a. tas geologisk lagring av koldioxid, klimatmodellering och vindkraftsprojektering upp.

Blocket ger kunskaper som är eftertraktade inom främst konsultföretag där beräkningar av spridning av luftföroreningar och utomhusakustik görs, men även vindkraftsprojektering är en sektor. Dessutom behöver det i många sammanhang göras värderingar av klimatdata som ska ligga till grund för planering och utformning av verksamhet. Arbetsplatser förutom konsultverksamhet kan vara miljöavdelning på kommun, länsstyrelser, energiföretag samt universitet (forskarstudier).

Presentation av terminsblocket

Kurser som ingår i terminsblocket
1TV028 Luftmiljö och tillämpad meteorologi 15 hp
1TV036 Fördjupning i meteorologi och klimat 5 hp
1TV022 Projekt luftvård och klimat 10 hp

Ansvarig för terminsblock Luftvård och klimat: Björn Claremar

Miljömanagement

Miljömanagement handlar om hur företag och organisationer arbetar med hållbarhetsfrågor såsom miljö- och naturresurshantering. I centrum för miljömanagement står miljöstrategier och hur organisationer sätter mål, planerar, leder, genomför och följer upp sitt miljöarbete. Inom Miljömanagementblocket lär man sig att till exempel

  • Bedöma lämplig planerings-och koordineringsmetodik i relation till olika projekt
  • Genomföra en livcykelsanalys av ett produktionssystem
  • Förstå olika aktörers perspektiv, drivkrafter, relationer mm kring miljö och hållbar utveckling
  • Diskutera miljöbedömnings- och MKB-processer och deras roll i planerings- och beslutsprocesser,
  • Redogöra för marknadsföringens funktion i företag, organisationer och i samhällsekonomin,
  • Hantera verktyg och processer för miljömanagement

Miljömanagementblocket är relevant för alla miljö- och vatteningenjörer, eftersom alla större företag och organisationer jobbar med miljömanagement på något sätt. Det kan handla om hur ett företag tar sitt sociala ansvar, eller implementering av ett miljöledningssystem såsom ISO9001 för att förbättra företagets miljöprestanda.

Miljömanagementblocket ger dig en orientering om hur aktörer i form av organisationer interagerar inom miljö- och naturresursförvaltning och vilka drivkrafter, processer och verktyg som finns när det gäller att koppla samman miljö- och naturresursaspekter samt hållbarhetsfrågor med strategier, verksamhetsstyrning, kvalitetssäkring, utveckling av produkter och tjänster, public relations och andra omvärldsrelationer. Alla dessa aspekter är relevanta för företag i dagens samhälle. De flesta företag som anställer ingenjörer inom miljö- och vattenteknik har en verksamhet som berörs av miljömanagement. Genom att följer detta block får du en bra grund för att jobba vidare med hållbarhetsfrågor på företag.

Presentation av terminsblocket

Kurser som ingår i terminsblocket
1TE061 Industriell projektledning 5 hp
TN0313 Livscykelanalys för miljö- och vattenteknik 5 hp
1TV027 Miljömanagement – projektkurs 10 hp
MX0112 Miljökonsekvensbeskrivning 5 hp
FÖ0452 Marknadsföring för ingenjörer 5 hp

Ansvarig för terminsblock Miljömanagement: Roger Herbert

Ekosystemmodellering

Människan är beroende av jordens ekosystem och de tjänster de genererar. Varje ekosystem karakteriseras av olika unika fysikaliska, kemiska och biologiska processer. I forskningssammanhang används så kallade ekosystemmodeller för att beskriva dessa processer och för att öka vår förståelse av komplexa system. Inom miljö- och klimatsektorn är ekosystemmodeller viktiga redskap för planering och för framtagning av underlag till miljöförvaltning och politiska beslut.

Terminsblocket fokuserar på akvatiska ekosystem, vattenkvalitetsfrågor och konsekvenser av mänsklig påverkan för ekosystemtjänster. Blocket syftar till att ge studenten förmågan att kritiskt analysera, beskriva, modellera och bedöma komplexa dynamiska system med hjälp av avancerade matematiska och statistiska metoder. Studenten får en ökad systemförståelse och praktiskt träning genom ett fältmoment. Genom olika projektarbeten får studenten dessutom möjlighet att utveckla sin förmåga att planera och arbeta självständigt och i grupp, att presentera resultat i skriftlig och muntlig form samt att kritiskt granska sina egna och andras resultat. Kopplingar görs till aktuella tillämpningsområden inom exempelvis miljöförvaltning och forskning. Blocket ger därmed fördjupade kunskaper – såväl konceptuella som tillämpbara - om akvatiska ekosystem och deras modeller för yrkesverksamhet inom ekosystem-, klimat- och miljöinriktade sektorer, näringar, konsultföretag och forskningsgrenar. Blocket ger också generella kunskaper och tillämpnings-exempel inom energi- och miljösektorn för att kalibrera och validera modeller för tidsserier och dynamiska system.

Presentation av terminsblocket

Kurser som ingår i terminsblocket
1MB940 Akvatiska ekosystem och ekosystemtjänster 5 hp
1RT890 Empirisk modellering 10 hp
1TV446 Modellering av akvatiska ekosystem 15 hp

Ansvarig för terminsblock Ekosystemmodellering: Thomas Grabs

Originalfoto: Harmful Algal Bloom by Aerial Associates Photography, Inc. by Zachary Haslick

Kurskopplingar

Se vilka andra kurser som krävs för att få läsa kurserna i de olika terminsblocken i den schematiska översikten.

Länkar till kursplaner

Länkar till kursplaner hittar du i Studieplanen.