Allmän studieplan för beräkningsvetenskap

Beräkningsvetenskap
Scientific Computing

TNBEVE00
Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Beräkningsvetenskap med inriktning mot numerisk analys
Scientific Computing with Specialisation in Numerical Analysis

TNBEVE01
Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Ämnesspecifika delar (*) fastställda av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden (forskarutbildningsnämnden) 2008-07-02, reviderade 2018-05-17, 2019-05-15 och 2022-08-14.

Fakultetsgemensamma delar fastställda av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2022-04-26 och reviderade 2023-02-07.

Fakultetsgemensamma delar gäller från och med 2022-07-01. Fakultetsgemensamma delar gäller även för doktorand som påbörjat forskarutbildning tidigare än 2022-07-01, undantaget om de skulle medföra försämrade villkor för forskarstuderande.

Ämnesbeskrivning *

Beräkningsvetenskapens studieobjekt är de metoder som behövs för att utföra kvalificerade datorberäkningar. Det handlar dels om numerisk analys, det vill säga om utveckling och analys av numeriska metoder för effektiv beräkning av lösningar till problem formulerade som matematiska modeller, dels om beräkningsmodeller och -metoder för dataanalys, dels om studier av sådana algoritmer och tekniker, inklusive programvaruaspekter, som behövs för effektiv implementering av beräkningsmetoder på plattformar för högprestandaberäkning. Fokus är på metodutveckling, men det finns en nära koppling till olika tillämpningar. Ämnet beräkningsvetenskap är tvärvetenskapligt och har gränsytor mot matematik, datavetenskap och tillämpningsämnen, huvudsakligen inom naturvetenskap och teknik. Examensbenämningen är normalt "beräkningsvetenskap". För de doktorander vars forskning särskilt betonar utveckling och analys av numeriska metoder erbjuds även examensbenämningen "beräkningsvetenskap med inriktning mot numerisk analys".

Syfte och mål för utbildning

Övergripande syfte och mål för utbildningen

Utbildningen på forskarnivå ska utveckla de kunskaper och färdigheter som behövs för att självständigt kunna bedriva forskning (Högskolelagen, 1992:1434). Högskoleförordningens examensordning (bilaga 2, 1993:100) fastställer de krav som ska uppfyllas för doktorsexamen respektive licentiatexamen (se mall för individuella studieplanen).

Ämnesspecifika mål *

Utgående från den grundläggande utbildningen inom ämnesområdet skall utbildningen på forskarnivå ge ytterligare insikter inom ämnets viktigare delar samt fördjupade kunskaper inom minst ett delområde. Genom handledning och avhandlingsarbete skall doktoranden göras väl förberedd för kritisk och självständig forskningsverksamhet eller för annan yrkesverksamhet, där höga krav ställs på djupgående ämnesinsikt och forskningskunnande. Doktoranden skall även kunna presentera sina mål och resultat i muntlig och skriftlig form för olika målgrupper på engelska samt, när det gäller svensktalande doktorander, på svenska.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå regleras i högskoleförordningen enligt följande:

Grundläggande behörighet har den som

 • har avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. (7 kap. 39 § HF).

För att den som har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (under andra punkten ovan) ska anses behörig vid Uppsala universitet, ska det i de 60 högskolepoängen på avancerad nivå ingå ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng (AFUU § 2, UFV 2022/729).

Särskild behörighet *

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i beräkningsvetenskap och beräkningsvetenskap med inriktning mot numerisk analys har den som avlagt godkända prov inom för ämnet beräkningsvetenskap relevanta områden omfattande minst 90 högskolepoäng.

Utlysning, urval och antagning

Information och utlysning

Antagning ska ske i konkurrens efter öppen annonsering av doktorandplats, med undantag av de fall som anges i 7 kap. 37 § HF. Utlysningen ska vara tillgänglig lokalt och på universitetets webbsida (www.uu.se) minst tre veckor före ansökningstidens utgång och bör ges lämplig nationell och internationell spridning.

Urval

Urval bland sökande ska göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. De bedömningsgrunder som tillämpas vid urvalet är:

 1. kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och ämnet/inriktningen
 2. bedömd förmåga till självständigt arbete, exempelvis
  • förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
  • förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation
  • förmåga till självständig kritisk analys
 3. övriga erfarenheter relevanta för utbildning på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Bedömningsgrunderna kan exempelvis visas genom bilagda handlingar, intervju eller färdighetsprov. 

Därutöver görs en bedömning av den sökandes allmänna kompetens och personliga egenskaper, samt samarbetsförmåga. Vid likvärdig bedömning ges företräde till sökande från underrepresenterat juridiskt kön bland de forskarstuderande i ämnet/inriktningen.

Enbart det förhållandet att en sökande bedöms kunna få tidigare utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad för utbildningen får inte vid urval ge sökande företräde framför andra sökande (7 kap 41 § HF).

Antagning

Doktorand antas till utbildning på forskarnivå i ett forskarutbildningsämne/inriktning. Antagning av doktorand med heltidsanställning som doktorand vid Uppsala universitet beslutas av prefekten vid institutionen, utom i de fall som preciseras i fakultetens riktlinjer för utbildning på forskarnivå (TEKNAT 2021/301). Antagningar med annan finansieringsform beslutas av fakultetens arbetsutskott efter beredning i forskarutbildningsnämnden.

Utbildningens upplägg och innehåll

Utbildningen omfattar dels kurser och dels forskningsarbete och kan bedrivas i olika former som preciseras i den individuella studieplanen.

Forskningsprojektet ska vara väl avgränsat och ambitionsnivån sättas med hänsyn till såväl examensmål för utbildningen som nettostudietiden (högst 48 månader för doktorsexamen respektive högst 24 månader för licentiatexamen).

Fordringar för doktorsexamen *

För doktorsexamen fordras dels godkända prov på de kurser som ingår i den för varje doktorand fastställda individuella studieplanen, dels godkänt disputationsprov. Utbildningen, som leder till doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng (fyra års heltidsstudier), varav avhandlingsdelen omfattar minst 120 högskolepoäng och kursdelen omfattar minst 70 högskolepoäng.

Fordringar för licentiatexamen *

En etapp i utbildningen på forskarnivå om minst 120 högskolepoäng (två års heltidsstudier), kan avslutas med licentiatexamen. För denna fordras att doktoranden dels har blivit godkänd vid de prov som ingår i etappen, dels har fått en vetenskaplig uppsats som motsvarar studier om minst 60 högskolepoäng godkänd. Kursdelen omfattar minst 40 högskolepoäng.

Handledning

Det är prefektens ansvar att tillgodose att det finns tillräcklig tid för handledning av institutionens doktorander. En doktorand som begär det ska få byta handledare (6 kap 28 § HF).

Individuell studieplan

Huvudhandledare, i samråd med forskarutbildningsansvarig professor, är ansvarig för att ta fram en första individuell studieplan inför antagning. Prefekt fastställer studieplan i samband med antagning. Den individuella studieplanen ska innehålla en tidsplan för doktorandens utbildning, hur handledningen är organiserad samt en beskrivning av de åtaganden som doktoranden och institutionen har under utbildningstiden. I den individuella studieplanen anges även de kurser som ingår i doktorandens utbildning.

Den individuella studieplanen ska revideras minst årligen i samverkan mellan doktoranden och dennes handledare. Revideringen innebär en uppföljning av doktorandens progression i förhållande till examensmålen och tidigare plan, samt planering för fortsatt utbildning.

Uppföljning *

Kurser

Fakultetgemensamma kurser

Kurs i forskningsetik, med omfattning om minst 2 högskolepoäng och innehåll motsvarande de kurser som tillhandahålls vid fakulteten, ska ingå för licentiat- och doktorsexamen. Det är rekommenderat att introduktionskurs till studier på forskarnivå liksom kurs i vetenskapligt skrivande ingår.

Doktorander som undervisar bör läsa högskolepedagogisk utbildning. Detta anges i den individuella studieplanen, och kan antingen vara ett poängsatt kursmoment eller ske inom ramen för doktorandens institutionstjänstgöring.

Högskolepedagogisk utbildning om 5 veckor motsvarar vid fakulteten 7,5 hp, och kan ingå i forskarutbildningen.

Doktorander som inte har svenska som förstaspråk bör erbjudas grundläggande utbildning i svenska språket. Utbildningen kan vara ett poänggivande kursmoment i forskarutbildningen eller ske inom ramen för doktorandens institutionstjänstgöring.

Ämnesspecifika kurser *

Inom utbildningen på forskarnivå kan det förekomma olika slags kurser, såsom föreläsningar, litteraturstudier, praktiska övningar, fältstudier, etc. Kurserna ska ge bredare insikter i ämnet som komplement till den specialistkompetens som vinns i forskningsarbetet.

För doktorsexamen ska kurser motsvarande normalt 70–90 högskolepoäng ingå. Det exakta poängtalet anges i den individuella studieplanen. För licentiatexamen ska kurser om 40 högskolepoäng ingå.

Kursdelen av forskarutbildningen bidrar till uppfyllelse av mål för examina på forskarnivå enligt Högskoleförordningen. Det gäller särskilt, men inte enbart, mål relaterade till ”Kunskap och förståelse”. För uppfyllelse av övriga mål sker träning och utvärdering enligt lärlingsmodell samt genom deltagande i seminarier, konferenser, etc, inom ramen för avhandlingsdelen av utbildningen.

Vissa kurser från grundnivå och avancerad nivå av betydelse för utbildningen på forskarnivå i beräkningsvetenskap och
beräkningsvetenskap med inriktning mot numerisk analys
kan tillgodoräknas.

Kursutbud och litteraturkursens innehåll revideras fortlöpande. Vid upprättande av doktorandens individuella studieplan skall följande
beaktas vad gäller kursdelen:

 • Ämnesspecifik bredd: Bland de ingående kurserna måste finnas sådana som med tillräcklig bredd behandlar numeriska metoder för olika typer av matematiskt formulerade problem. Detta tillgodoses med följande fyra obligatoriska kurser:
   

  (1) Matematiska grundvalar i beräkningsvetenskap, 7,5 hp (nyckelresultat från funktionalanalys och approximationsteori med relevans för Neurala Nätverk, grunder i sannolikhetslära).

  (2) Simuleringsteknologier, 7,5 hp (deterministiska och stokastiska tekniker för att simulera modeller).

  (3)  Numerisk linjär algebra med tillämpningar, 7,5 hp (fundamentala matrisuppdelningar och effektiv beräkning av dessa, iterativa metoder i underrum och accelerationstekniker, (icke-) randomiserade algoritmer med betoning på stora datamängder).

  (4) Tekniker och teknologier för utveckling av vetenskaplig mjukvara 7,5 hp (parallellberäkningar i delat minne, testförfaranden, reproducerbara experiment och beräkningsmiljöer, versionshantering och koddelning, underhåll av kod, licensfrågor).  

 •  Ämnesspecifik fördjupning: Kursdelen skall ge fördjupning inom de aspekter av beräkningsvetenskap som doktorandens forskning särskilt inriktas emot. Här kan med fördel ingå individuella läskurser, där doktoranden läser litteratur som behövs i avhandlingsarbetet. Denna del av utbildningen skall omfatta minst 20 högskolepoäng.
   
 • Övriga perspektiv: Ett ytterligare syfte med kursdelen är att ge andra perspektiv på forskningen än de rent ämnesspecifika. Det är även önskvärt med kurs i vetenskapsfilosofi. Därtill kan exempelvis ingå kurser som ger kompletterande kunskaper i matematik och datavetenskap samt kurser som förbereder för verksamhet i industrin.
   
 • Självständighet: Vissa kurspoäng måste avse material som inhämtas i sin helhet genom självständiga litteraturstudier, utan stöd av organiserad undervisning i kursliknande form.

För doktorander som önskar examensbenämningen ”beräkningsvetenskap med inriktning mot numerisk analys” krävs att avhandlingsprojektet avser numerisk analys och att minst 40 högskolepoäng i kursdelen avser numerisk analys. Vidare krävs att kursdelen dels ger kännedom om aktuellt forskningsläge inom det område av numerisk analys som avhandlingsarbetet berör, dels ger kunskaper på forskarutbildningsnivå om etablerade metoder och tillhörande teori för numerisk lösning av ordinära differentialekvationer och partiella differentialekvationer samt om numerisk lineär algebra.

Examinator för kurser

Examinator för kurser

För kurser inom utbildning på forskarnivå är normalt kursansvarig lärare examinator. Prefekt utser examinator för kurs på forskarnivå. Examinators uppgift är endast att bestämma betyg på prov. Huvudhandledaren, i samråd med forskarutbildningsansvarig professor och övriga handledare, avgör vilka kurser och med vilken omfattning (antal högskolepoäng) doktoranden ska få räkna in i sin utbildning på forskarnivå, vilket ska dokumenteras i den individuella studieplanen.

Tillgodoräknande

Att avgöra vilka prov (kurser eller andra moment som genomförs under studietiden inom utbildning på forskarnivå) doktoranden ska få tillgodoräkna i sin utbildning på forskarnivå och med vilken omfattning (antal högskolepoäng), ankommer på huvudhandledaren, i samråd med forskarutbildningsansvarig professor och övriga handledare, vilket ska dokumenteras i den individuella studieplanen. Examinators uppgift är endast att bestämma betyg på prov.

Om tidigare utbildning eller verksamhet (som har genomförts före antagning till utbildning på forskarnivå) ska godtas för tillgodoräknande ska detta prövas (6 kap 8 § HF). Vid fakulteten är forskarutbildningsansvarig professor ansvarig för prövningen.

Avhandling, disputation och licentiatseminarium

Avhandling

Forskningsarbetet ska resultera i en vetenskaplig avhandling som ska försvaras vid en offent­lig disputation. Forskningsuppgiften kan utföras såväl enskilt som i samarbete med andra inom eller utom institutionen. Doktoranden ska dock tränas till en självständig forskningsinsats.

Doktorsavhandlingen kan utformas antingen som en monografi, d.v.s. ett enhetligt, sammanhängande vetenskapligt verk, eller som en sammanläggningsavhandling, d.v.s. en sammanläggning av vetenskapliga delarbeten med en sammanfattning av dessa. Avhandlingsarbetet ska motsvara minst 120 högskolepoäng (6 kap. 4-5 §§ HF, samt Bilaga 2, Examensordning). Avhandlingar inom fakulteten ska innehålla en populärvetenskaplig svensk sammanfattning om minst två sidor.

Doktorsavhandlingen ska antingen uppfylla krav som kan ställas för publicering i en internationell vetenskaplig tidskrift med oberoende kvalitetsgranskning, eller utgöra en sammanfattning av vetenskapliga delarbeten med motsvarande kvalitetskrav. Om doktoranden har författat ett delarbete tillsammans med en annan person får det beaktas endast i den mån som den enskilda insatsen kan urskiljas. Detta bör ske genom en beskrivning av doktorandens bidrag i de delarbeten som en sammanläggningsavhandling baserar sig på. Om delar av arbetet tidigare publicerats av doktoranden i licentiatavhandling ska detta tydliggöras.

Licentiatavhandlingen är mindre till omfattningen, men samma kvalitetskrav för ingående delarbeten gäller som för doktorsavhandlingen.

Huvudhandledare ska, i samråd med forskarutbildningsansvarig professor och övriga handledare, bedöma när avhandlingsarbetet fortskridit så långt att tid för disputation resp. licentiatseminarium kan fastställas. 

Disputation

Former för disputation och betygsättning av doktorsavhandling regleras i högskoleförordningen och i fakultetens riktlinjer för utbildning på forskarnivå (TEKNAT 2021/301) samt Antagningsordning och föreskrifter för betyg inom utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (UFV 2022/729).

Doktorsavhandlingen ska försvaras muntligt vid en offentlig disputation. En av fakulteten utsedd betygsnämnd beslutar om betyg för doktorsavhandlingen.

Licentiatseminarium

Fakultetens riktlinjer för utbildning på forskarnivå (TEKNAT 2021/301) sammanfattar regler för licentiatseminarium.

Betyg för licentiatavhandlingen beslutas av forskarutbildningsansvarig professor, eller annan professor som denne delegerar uppgiften till, i samråd med huvudhandledaren och externa granskaren. Den som är huvud- eller biträdande handledare för doktoranden får inte vara examinator.

Examen *

Följande examensbenämningar är fastställda för Beräkningsvetenskap och Beräkningsvetenskap med inriktning mot numerisk analys:

Filosofie licentiat- och doktorsexamen
Teknologie licentiat- och doktorsexamen

Den engelska översättningen för båda examina är Degree of Doctor/Licentiat of Philosophy.

I examensbeviset anges såväl ämne som inriktning. Examensbenämning (teknologie respektive filosofie licentiat- och doktorsexamen) ska avgöras av innehållet i utbildningen på forskarnivå och inte av doktorandens examen från behörighetsgivande utbildning. I det fall en doktorand vill ändra sin examensbenämning till annan än den för forskarutbildningsämnet fastställda krävs dispens av fakultetsnämnden (arbetsutskottet). Anhållan om byte av examensbenämning ska ske senast i samband med utseende av opponent och betygsnämnd eller inlämning av avhandling till tryckning, vilketdera av dessa som först inträffar.

Bevis om doktors- och licentiatexamen utfärdas efter ansökan i Ladok.

Regelverk och ansvarsfördelning för utbildningen

Utbildningen på forskarnivå regleras i högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100). Dessa kompletteras med följande lokala föreskrifter: Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (UFV 2022/728), Antagningsordning och föreskrifter för betyg inom utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (UFV 2022/729) och Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten (TEKNAT 2021/301).

Ansvaret för utbildning på forskarnivå vilar ytterst på konsistoriet och rektor (2 kap. 2-3 §§ HF). Genom delegation har områdesnämnd eller fakultetsnämnd det övergripande ansvaret och tillsynsansvaret medan det löpande ansvaret utövas av den institution där doktoranden är registrerad. Nyckelfunktioner inom utbildning på forskarnivå är prefekt, forskarutbildningsansvarig professor, studierektor på forskarnivå och handledare. Se fakultetens arbetsordning (TEKNAT 2019/177) för beskrivning av roller och ansvar.

Övrigt *

Om doktoranden inte avlägger licentiatexamen ska istället ett halvtidsseminarium ges, som annonseras inom institutionen med minst två veckors framförhållning. Halvtidsseminariet ska bestå av en presentation om ca 45 minuter där doktoranden ska formulera sitt vetenskapliga problem, översiktligt presentera sin forskning, dess metodik och uppnådda resultat, samt planerad forskning, på ett sätt som är tillgängligt för åhörare med bakgrund inom beräkningsvetenskap. I seminariet ska en extern granskare delta. Efter presentationen följer en vetenskaplig diskussion där externa granskaren och övriga åhörare ger återkoppling. Den för licentiat- och doktorsexamen obligatoriska kursen i forskningsetik måste vara avklarad före halvtidsseminariet.

Senast uppdaterad: 2023-02-17