Allmän studieplan för teknisk fysik med inriktning mot industriell teknik

Teknisk fysik med inriktning mot industriell teknik
Engineering Science with Specialisation in Industrial Engineering and Management

TNTEKF19
Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Ämnesspecifika delar (*) fastställda av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden (forskarutbildningsnämnden) 2012-01-23, reviderade 2020-01-15, 2021-01-20 och 2022-08-24.

Fakultetsgemensamma delar fastställda av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2022-04-26 och reviderade 2023-02-07.

Fakultetsgemensamma delar gäller från och med 2022-07-01. Fakultetsgemensamma delar gäller även för doktorand som påbörjat forskarutbildning tidigare än 2022-07-01, undantaget om de skulle medföra försämrade villkor för forskarstuderande.

Ämnesbeskrivning *

Forskningsämnet industriell teknik omfattar studiet av hur ny teknik utvecklas, skapar värde, och ges spridning i det senmoderna industrisamhället. En central utgångspunkt är att de processer varigenom tekniska lösningar finner sin form och sina användningsområden, starkt påverkas av såväl ekonomiska som politiska och kulturella aspekter av tillvaron. Såväl forskning som utbildning präglas således av ett särskilt intresse för hur de omvandlingsprocesser genom vilka innovationer växer fram organiseras av en mängd samverkande faktorer och mekanismer.

Ämnet industriell teknik omfattar sålunda ett brett tvärvetenskapligt forskningsområde som strävar efter att bättre förstå tekniken i sitt sammanhang – och därigenom förutsättningarna och framtidsutsikterna för teknisk utveckling. Med utgångspunkt i olika typer av behov av tekniska lösningar präglas forskningen företrädesvis av longitudinella ansatser (t.ex. processorienterade och historiska studier av tekniska utvecklingsförlopp), som anlägger ett holistiskt perspektiv för att förstå utvecklingen och nyttjandet av tekniska tillämpningar inom olika samhällssektorer.

Forskningsområdet spänner över flera delområden, från samhällsvetenskapligt orienterade fält, såsom industriell ledning & organisation samt innovation & entreprenörskap, till mer tekniskt orienterade fält, såsom produktionsteknik och maskinkonstruktion.

 • Industriell ledning & organisation behandlar lednings- och styrningsproblematiker som präglar teknik- och kunskapsintensiva verksamheter. Ett centralt tema är det tvärfunktionella samspelet mellan tekniska, ekonomiska, och sociala/organisatoriska intressen inom teknikintensiva verksamhetsområden såsom energiproduktion eller livsvetenskaperna, men även inom traditionell verkstads- och processindustri.
 • Innovation & entreprenörskap behandlar innovationsprocessen från koncept till etablering av varor och tjänster som är av såväl teknisk som social karaktär. Ett centralt tema är det tvärfunktionella samspelet mellan tekniska, ekonomiska, och sociala/organisatoriska möjligheter och utmaningar under utvecklingsförloppets gång, från idé till kommersialisering. Affärsutveckling i syfte att skapa värde för kunder och nå eller skapa marknader för nya tekniker är andra central teman. Inom det här delområdet finns ett särskilt intresse för hur forskning kommer till användning och nyttiggörs i samhället – ofta betecknat akademiskt entreprenörskap.
 • Produktionsteknik är ett tekniskt ämne med tvärvetenskapliga inslag, som inriktar sig på framtagning av tekniska komponenter och system. Forskningen behandlar framförallt uppbyggnad och styrning av komplexa produktionsanläggningar, och kännetecknas av ett särskilt intresse för den kunskap som behövs för att underhålla, driva och utveckla befintliga produktionssystem med avseende på såväl driftsäkerhet som prestanda. Inom ramen för området faller även frågeställningar kring automatisering.
 • Maskinkonstruktion är ett tekniskt ämne som omfattar metoder ochverktyg för utveckling, konstruktion och analys av teknisk apparatur samt tekniska system och komponenter. Delområden kan bland annat vara: systemutvecklingsmetodik & konstruktionsmetodik; produktmodellering & simulering, konstruktionsoptimering; konstruktionsautomation med CAD.

Syfte och mål för utbildning

Övergripande syfte och mål för utbildningen

Utbildningen på forskarnivå ska utveckla de kunskaper och färdigheter som behövs för att självständigt kunna bedriva forskning (Högskolelagen, 1992:1434). Högskoleförordningens examensordning (bilaga 2, 1993:100) fastställer de krav som ska uppfyllas för doktorsexamen respektive licentiatexamen (se mall för individuella studieplanen).

Ämnesspecifika mål *

Genom handledning och avhandlingsarbete skall den forskarstuderande göras väl förberedd för att självständigt bedriva forskning på vetenskaplig grund. Den studerande skall efter genomförd utbildning vara väl förtrogen med vetenskapliga metoder inom ämnesområdet, ha uppnått ett kunskapsdjup inom det specifika området för avhandlingen och en bred kunskap inom ett vidare angränsande kunskapsområde, vilket också kan omfatta relevant kunskap om praktiska tillämpningar i näringsliv och samhället i övrigt. Efter avlagd doktorsexamen ska doktoranden även besitta förmåga att kritiskt granska egna och andras vetenskapliga arbeten.

Doktoranden skall även kunna presentera sina mål och resultat i muntlig och skriftlig form för olika målgrupper på engelska samt, när det gäller svensktalande doktorander, på svenska.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå regleras i högskoleförordningen enligt följande:

Grundläggande behörighet har den som

 • har avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. (7 kap. 39 § HF).

För att den som har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (under andra punkten ovan) ska anses behörig vid Uppsala universitet, ska det i de 60 högskolepoängen på avancerad nivå ingå ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng (AFUU § 2, UFV 2022/729).

Särskild behörighet *

Särskild behörighet har den som på ett tillfredsställande sätt och i tillräcklig omfattning avklarat kurser inom för ämnet relevanta områden. Särskild behörighet anses den ha som endera:
a) avlagt civilingenjörsexamen vid svensk teknisk högskola och därvid läst kurser inom ämnesområden av relevans för ämnet.
b) i annan ordning, inom eller utom landet förvärvat kunskaper av i huvudsak samma omfattning.

Utlysning, urval och antagning

Information och utlysning

Antagning ska ske i konkurrens efter öppen annonsering av doktorandplats, med undantag av de fall som anges i 7 kap. 37 § HF. Utlysningen ska vara tillgänglig lokalt och på universitetets webbsida (www.uu.se) minst tre veckor före ansökningstidens utgång och bör ges lämplig nationell och internationell spridning.

Urval

Urval bland sökande ska göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. De bedömningsgrunder som tillämpas vid urvalet är:

 1. kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och ämnet/inriktningen
 2. bedömd förmåga till självständigt arbete, exempelvis
  • förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
  • förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation
  • förmåga till självständig kritisk analys
 3. övriga erfarenheter relevanta för utbildning på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Bedömningsgrunderna kan exempelvis visas genom bilagda handlingar, intervju eller färdighetsprov. 

Därutöver görs en bedömning av den sökandes allmänna kompetens och personliga egenskaper, samt samarbetsförmåga. Vid likvärdig bedömning ges företräde till sökande från underrepresenterat juridiskt kön bland de forskarstuderande i ämnet/inriktningen.

Enbart det förhållandet att en sökande bedöms kunna få tidigare utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad för utbildningen får inte vid urval ge sökande företräde framför andra sökande (7 kap 41 § HF).

Antagning

Doktorand antas till utbildning på forskarnivå i ett forskarutbildningsämne/inriktning. Antagning av doktorand med heltidsanställning som doktorand vid Uppsala universitet beslutas av prefekten vid institutionen, utom i de fall som preciseras i fakultetens riktlinjer för utbildning på forskarnivå (TEKNAT 2021/301). Antagningar med annan finansieringsform beslutas av fakultetens arbetsutskott efter beredning i forskarutbildningsnämnden.

Utbildningens upplägg och innehåll

Utbildningen omfattar dels kurser och dels forskningsarbete och kan bedrivas i olika former som preciseras i den individuella studieplanen.

Forskningsprojektet ska vara väl avgränsat och ambitionsnivån sättas med hänsyn till såväl examensmål för utbildningen som nettostudietiden (högst 48 månader för doktorsexamen respektive högst 24 månader för licentiatexamen).

Fordringar för doktorsexamen *

För doktorsexamen fordras dels godkända prov på de kurser som ingår i den för varje doktorand fastställda individuella studieplanen, dels godkänt disputationsprov. Utbildningen, som leder till doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng (fyra års heltidsstudier), varav avhandlingsdelen omfattar minst 120 högskolepoäng och kursdelen omfattar minst 60 högskolepoäng.

Fordringar för licentiatexamen *

En etapp i utbildningen på forskarnivå om minst 120 högskolepoäng (två års heltidsstudier), kan avslutas med licentiatexamen. För denna fordras att doktoranden dels har blivit godkänd vid de prov som ingår i etappen, dels har fått en vetenskaplig uppsats som motsvarar studier om minst 60 högskolepoäng godkänd. Kursdelen omfattar minst 30 högskolepoäng.

Handledning

Det är prefektens ansvar att tillgodose att det finns tillräcklig tid för handledning av institutionens doktorander. En doktorand som begär det ska få byta handledare (6 kap 28 § HF).

Individuell studieplan

Huvudhandledare, i samråd med forskarutbildningsansvarig professor, är ansvarig för att ta fram en första individuell studieplan inför antagning. Prefekt fastställer studieplan i samband med antagning. Den individuella studieplanen ska innehålla en tidsplan för doktorandens utbildning, hur handledningen är organiserad samt en beskrivning av de åtaganden som doktoranden och institutionen har under utbildningstiden. I den individuella studieplanen anges även de kurser som ingår i doktorandens utbildning.

Den individuella studieplanen ska revideras minst årligen i samverkan mellan doktoranden och dennes handledare. Revideringen innebär en uppföljning av doktorandens progression i förhållande till examensmålen och tidigare plan, samt planering för fortsatt utbildning.

Uppföljning *

Kurser

Fakultetgemensamma kurser

Kurs i forskningsetik, med omfattning om minst 2 högskolepoäng och innehåll motsvarande de kurser som tillhandahålls vid fakulteten, ska ingå för licentiat- och doktorsexamen. Det är rekommenderat att introduktionskurs till studier på forskarnivå liksom kurs i vetenskapligt skrivande ingår.

Doktorander som undervisar bör läsa högskolepedagogisk utbildning. Detta anges i den individuella studieplanen, och kan antingen vara ett poängsatt kursmoment eller ske inom ramen för doktorandens institutionstjänstgöring.

Högskolepedagogisk utbildning om 5 veckor motsvarar vid fakulteten 7,5 hp, och kan ingå i forskarutbildningen.

Doktorander som inte har svenska som förstaspråk bör erbjudas grundläggande utbildning i svenska språket. Utbildningen kan vara ett poänggivande kursmoment i forskarutbildningen eller ske inom ramen för doktorandens institutionstjänstgöring.

Ämnesspecifika kurser *

Inom utbildningen på forskarnivå kan det förekomma olika slags kurser, såsom föreläsningar, litteraturstudier, praktiska övningar, fältstudier, etc. Kurserna skall stödja forskningsarbetet med att ge både djup kunskap inom specialområdet och bred kunskap i ett större angränsande område. Det skall också stödja forskningsarbetet genom att ge färdigheter i metodik samt skriftlig och muntlig framställning i olika former.

Vissa kurser från grundnivå och avancerad nivå av betydelse för utbildningen på forskarnivå kan tillgodoräknas.

För doktorsexamen är kurser i följande ämnen obligatoriska: Vetenskapsteori (10 högskolepoäng), Vetenskaplig metod (10 högskolepoäng) och Orientering i industriell teknik (10 högskolepoäng).  

För licentiatexamen är kurser i följande ämnen obligatoriska: Vetenskapsteori/metodik (10 högskolepoäng) och Orienteringskurs i industriell teknik (10 hp).

Dessutom är kursen Högskolepedagogisk grundkurs (7,5 högskolepoäng) obligatorisk för doktorander som undervisar.

Övriga kurser beror på det aktuella forskningsprojektets natur och fastslås i samband med inrättningen av den individuella studieplanen, exempel på sådana kurser är: Innovation Management, Temporära organisationer, Beslutsteori och Nätverksanalys.

Även kurser vid andra universitet kan ingå.

Examinator för kurser

Examinator för kurser

För kurser inom utbildning på forskarnivå är normalt kursansvarig lärare examinator. Prefekt utser examinator för kurs på forskarnivå. Examinators uppgift är endast att bestämma betyg på prov. Huvudhandledaren, i samråd med forskarutbildningsansvarig professor och övriga handledare, avgör vilka kurser och med vilken omfattning (antal högskolepoäng) doktoranden ska få räkna in i sin utbildning på forskarnivå, vilket ska dokumenteras i den individuella studieplanen.

Tillgodoräknande

Att avgöra vilka prov (kurser eller andra moment som genomförs under studietiden inom utbildning på forskarnivå) doktoranden ska få tillgodoräkna i sin utbildning på forskarnivå och med vilken omfattning (antal högskolepoäng), ankommer på huvudhandledaren, i samråd med forskarutbildningsansvarig professor och övriga handledare, vilket ska dokumenteras i den individuella studieplanen. Examinators uppgift är endast att bestämma betyg på prov.

Om tidigare utbildning eller verksamhet (som har genomförts före antagning till utbildning på forskarnivå) ska godtas för tillgodoräknande ska detta prövas (6 kap 8 § HF). Vid fakulteten är forskarutbildningsansvarig professor ansvarig för prövningen.

Avhandling, disputation och licentiatseminarium

Avhandling

Forskningsarbetet ska resultera i en vetenskaplig avhandling som ska försvaras vid en offent­lig disputation. Forskningsuppgiften kan utföras såväl enskilt som i samarbete med andra inom eller utom institutionen. Doktoranden ska dock tränas till en självständig forskningsinsats.

Doktorsavhandlingen kan utformas antingen som en monografi, d.v.s. ett enhetligt, sammanhängande vetenskapligt verk, eller som en sammanläggningsavhandling, d.v.s. en sammanläggning av vetenskapliga delarbeten med en sammanfattning av dessa. Avhandlingsarbetet ska motsvara minst 120 högskolepoäng (6 kap. 4-5 §§ HF, samt Bilaga 2, Examensordning). Avhandlingar inom fakulteten ska innehålla en populärvetenskaplig svensk sammanfattning om minst två sidor.

Doktorsavhandlingen ska antingen uppfylla krav som kan ställas för publicering i en internationell vetenskaplig tidskrift med oberoende kvalitetsgranskning, eller utgöra en sammanfattning av vetenskapliga delarbeten med motsvarande kvalitetskrav. Om doktoranden har författat ett delarbete tillsammans med en annan person får det beaktas endast i den mån som den enskilda insatsen kan urskiljas. Detta bör ske genom en beskrivning av doktorandens bidrag i de delarbeten som en sammanläggningsavhandling baserar sig på. Om delar av arbetet tidigare publicerats av doktoranden i licentiatavhandling ska detta tydliggöras.

Licentiatavhandlingen är mindre till omfattningen, men samma kvalitetskrav för ingående delarbeten gäller som för doktorsavhandlingen.

Huvudhandledare ska, i samråd med forskarutbildningsansvarig professor och övriga handledare, bedöma när avhandlingsarbetet fortskridit så långt att tid för disputation resp. licentiatseminarium kan fastställas. 

Disputation

Former för disputation och betygsättning av doktorsavhandling regleras i högskoleförordningen och i fakultetens riktlinjer för utbildning på forskarnivå (TEKNAT 2021/301) samt Antagningsordning och föreskrifter för betyg inom utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (UFV 2022/729).

Doktorsavhandlingen ska försvaras muntligt vid en offentlig disputation. En av fakulteten utsedd betygsnämnd beslutar om betyg för doktorsavhandlingen.

Licentiatseminarium

Fakultetens riktlinjer för utbildning på forskarnivå (TEKNAT 2021/301) sammanfattar regler för licentiatseminarium.

Betyg för licentiatavhandlingen beslutas av forskarutbildningsansvarig professor, eller annan professor som denne delegerar uppgiften till, i samråd med huvudhandledaren och externa granskaren. Den som är huvud- eller biträdande handledare för doktoranden får inte vara examinator.

Examen *

Följande examensbenämningar är fastställda för Teknisk fysik med inriktning mot industriell teknik:

Filosofie licentiat- och doktorsexamen
Teknologie licentiat- och doktorsexamen

Den engelska översättningen för båda examina är Degree of Doctor/Licentiat of Philosophy.

I examensbeviset anges såväl ämne som inriktning. Examensbenämning (teknologie respektive filosofie licentiat- och doktorsexamen) ska avgöras av innehållet i utbildningen på forskarnivå och inte av doktorandens examen från behörighetsgivande utbildning. I det fall en doktorand vill ändra sin examensbenämning till annan än den för forskarutbildningsämnet fastställda krävs dispens av fakultetsnämnden (arbetsutskottet). Anhållan om byte av examensbenämning ska ske senast i samband med utseende av opponent och betygsnämnd eller inlämning av avhandling till tryckning, vilketdera av dessa som först inträffar.

Bevis om doktors- och licentiatexamen utfärdas efter ansökan i Ladok.

Regelverk och ansvarsfördelning för utbildningen

Utbildningen på forskarnivå regleras i högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100). Dessa kompletteras med följande lokala föreskrifter: Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (UFV 2022/728), Antagningsordning och föreskrifter för betyg inom utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (UFV 2022/729) och Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten (TEKNAT 2021/301).

Ansvaret för utbildning på forskarnivå vilar ytterst på konsistoriet och rektor (2 kap. 2-3 §§ HF). Genom delegation har områdesnämnd eller fakultetsnämnd det övergripande ansvaret och tillsynsansvaret medan det löpande ansvaret utövas av den institution där doktoranden är registrerad. Nyckelfunktioner inom utbildning på forskarnivå är prefekt, forskarutbildningsansvarig professor, studierektor på forskarnivå och handledare. Se fakultetens arbetsordning (TEKNAT 2019/177) för beskrivning av roller och ansvar.

Övrigt *

Forskning i industriell teknik innebär nästan alltid samarbete över ämnesgränser. God samarbetsförmåga samt förmåga att inhämta relevant kunskap från andra ämnesområden är därför nödvändig. Forskningens relevans för samhälleliga behov kräver också god förmåga att kommunicera vetenskapliga resultat så att mottagare utanför universitetet kan tillgodogöra sig kunskapen.

Senast uppdaterad: 2023-02-17