Doktorand

 Under utbildningen på forskarnivå ska tiden fördelas mellan:

  • Forskningsuppgift som ska leda fram till en licentiat- eller doktorsexamen
  • Kurser på forskarnivå, för introduktion, fördjupning och breddning
  • Ev. institutionstjänstgöring, t.ex. undervisning som assistent inom utbildningen på grundnivå och avancerad nivå

Alla doktorander ska ha en adekvat försörjning under hela studietiden, vilket garanteras av den institution där utbildningen bedrivs. Mer information om finansiering av doktorander.

Planering och uppföljning

Planering och uppföljning av forskarstudierna är ett gemensamt åtagande för den forskarstuderande, de utsedda handledarna och övriga ansvariga för institutionens utbildning på forskarnivå. Detta sker främst via de individuella studieplanerna som ska revideras årligen, samt i återkommande medarbetarsamtal mellan den forskarstuderade och institutionens prefekt eller den prefekten delegerat uppgiften till.

Om forskningsidé eller resultat bedöms som kommersialiserbar bör någon form av överenskommelse mellan de inblandade skrivas och UU innovation kopplas in i ett tidigt skede, före publicering av resultat.

Arbets- och studievillkor

Nedan finns en sammanställning av ett antal rättigheter och skyldigheter som gäller forskarstuderandes arbets- och studievillkor. Studerande på forskarnivå befinner sig i ett gränsland mellan studier och anställning, med betoning på det senare. Till vilken kategori man formellt hör är beroende av vilken typ av finansiering man har under sin utbildning.

Föräldraskap

Förlängning för föräldraledighet ska ske med utgångspunkt från antal föräldralediga dagar. Fakultetsnämnden kan (efter minst fyra månader sammanhängande föräldraledighet på heltid) även besluta om en upp till tre månaders förlängning (per barn) av nettostudietiden, utöver föräldraledigheten, som kompensation för den tid det tar att starta forskningsverksamhet. Förlängningen, som finansieras av institutionen, medges endast fram till disputationen.

Studieavbrott

Studieavbrott inom utbildning på forskarnivå på doktorandens begäran avser den situation där doktorand väljer att inte fortsätta sina studier (utan att avlagt examen).  Den som efter studieavbrott önskar återuppta utbildningen måste göra en ny ansökan om antagning. se universitets riktlinjer för utbildning på forskarnivå.

Senast uppdaterad: 2022-10-03