Finansiering

Medel till utbildning på forskarnivå kommer från statsbudgeten och från externa anslagsgivare som t.ex. forskningsråd, stiftelser, sektorsorgan, statliga verk eller näringslivet. Mer information om forskningsfinansiering på Uppsala universitets Medarbetarportal.

Regelverket för forskarstuderande vars försörjning är externt finansierad är detsamma som för dem som är finansierade med högskolans egna medel. Förutom försörjningen finns kostnader för handledning, service, förbrukningsmateriel, instrument, resor, lokaler och administration.

Försörjning av forskarstuderande

Enligt högskoleförordningen (kap 7) och Uppsala universitets antagningsordning och riktlinjer får endast så många forskarstuderande antas som kan erbjudas handledning, som har studiefinansiering enligt någon av alternativen nedan, och godtagbara studievillkor i övrigt, t.ex. tillräckliga medel för forskningsprojektens drift.

  • Anställning som doktorand under hela utbildningen. Antagna doktorander ska i första hand försörjas med anställning som doktorand.
  • Annan form av försörjning som garanterats under hela utbildningen, där den sökande kan ägna så stor del av sin tid till utbildning att den kan slutföras inom 8 år. Fakulteten uppmanar till återhållsamhet med denna typ av försörjning och beslut om antagning görs av fakultetsnämndens arbetsutskott. Fakulteten har beslutat om tolkning av universitetets riktlinjer för tilläggsfinansiering vid stipendiering, se under regler och riktlinjer.

Vid varje antagning ska en individuell försörjningsplan för hela studietiden utarbetas i samarbete mellan doktorand, handledare och forskarutbildningsansvarig professor. Försörjningsplanen ingår i den individuella studieplanen.

Vid antagning av forskarstuderande gör institutionen ett åtagande att finansiera fyra års heltidsstudier på forskarnivå både vad gäller försörjning av den studerande, handledning och övriga rimliga resurser för utbildningsinsatsen. 

Vid antagning till utbildning på forskarnivå som ska avslutas med licentiatexamen gäller motsvarande åtagande, dock endast för två års heltidsstudier. Antagning till licentiatstudier beslutas av fakultetsnämnden.

Så länge den forskarstuderande fullföljer sina åtaganden i den individuella studieplanen får inte försörjningsresurserna dras in.

Forskarstudier får ej påbörjas före formell antagning, s.k. skuggdoktorander är inte tillåtna.

Studier på deltid

Högskoleförordningen ger en möjlighet att anta doktorander med annan studietakt än normalt, om de själva begär det, dock lägst 50 % av heltid. Beslut om antagning till studier på deltid fattas av fakultetsnämndens arbetsutskott. Deltidsdoktorander får, efter ansökan, övergå till högre studietakt. Den totala studietiden får ej överskrida 4 år.

Om det gäller doktorander med anställning utanför högskolan, vars arbetsgivare önskar finansiera en utbildning på forskarnivå ska det vid antagning finnas en skriftlig avsiktsförklaring från finansiären, se under blanketter.

Förlängning av studiefinansiering

Forskarutbildningstiden kan, om särskilda skäl föreligger, förlängas utöver de maximala fyra åren (dvs. 48 månader heltid forskarutbildningstid) Till sådana skäl hör till exempel förtroendeuppdrag, tjänstgöring inom totalförsvaret och sammanhängande föräldraledighet om mer än fyra månader. Se även universitetets riktlinjer för utbildning på forskarnivå.

Ansökan om förlängning, med styrkta skäl, samt finansieringsplan, skickas till fakultetsnämnden, lämpligen mot slutet av utbildningstiden.