Finansiering

Medel till utbildning på forskarnivå kommer från interna medel och från externa anslagsgivare som t.ex. forskningsråd, stiftelser, sektorsorgan, myndigheter eller näringslivet.

Regelverket för forskarstuderande vars försörjning är externt finansierad är detsamma som för dem som är finansierade med högskolans egna medel.

Försörjning av forskarstuderande

Alla doktorander ska ha en adekvat försörjning under hela studietiden. Vid antagning av forskarstuderande gör institutionen därför ett åtagande att finansiera fyra års heltidsstudier på forskarnivå.

Enligt högskoleförordningen (kap 7) och Uppsala universitets antagningsordning och riktlinjer får endast så många forskarstuderande antas som kan erbjudas handledning, som har studiefinansiering enligt någon av alternativen nedan, och godtagbara studievillkor i övrigt, t.ex. tillräckliga medel för forskningsprojektens drift.

  • Anställning som doktorand under hela utbildningen. Antagna doktorander ska i första hand försörjas med anställning som doktorand.
  • Annan form av försörjning som garanterats under hela utbildningen, där den sökande ska kunna  ägna så stor del av sin tid till utbildning att den kan slutföras inom 8 år. Institutionen ska tillse att varje doktorand verksam i Sverige har minst samma finansiella nettonivå som doktorand med anställning, enligt doktorandstegen, under hela studietiden.
    Se mer om tilläggsfinansiering för stipendiedoktorander under regler och riktlinjer till vänster. Fakulteten uppmanar till återhållsamhet med stipendiefinansiering varför beslut om antagning görs av fakultetsnämndens arbetsutskott.

Vid varje antagning ska en individuell försörjningsplan för hela studietiden utarbetas i den individuella studieplanen. Försörjningsplanen ingår i den individuella studieplanen.

Så länge den forskarstuderande fullföljer sina åtaganden i den individuella studieplanen får inte försörjningsresurserna dras in.

Studier på deltid

Högskoleförordningen ger en möjlighet att anta doktorander med annan studietakt än normalt, om de själva begär det, dock lägst 50 % av heltid. Beslut om antagning till studier på deltid fattas av fakultetsnämndens arbetsutskott. Den totala nettostudietiden får ej överskrida 4 år.

När det gäller industridoktorander eller doktorander med anställning vid annat lärosäte, vars arbetsgivare önskar finansiera en utbildning på forskarnivå ska det vid antagning finnas en skriftlig avsiktsförklaring från finansiären, se under blanketter och mallar.

Förlängning av studietiden

Forskarutbildningstiden kan, om särskilda skäl föreligger, förlängas utöver de maximala fyra åren (dvs. 48 månader nettostudietid). Till sådana skäl hör till exempel förtroendeuppdrag, tjänstgöring inom totalförsvaret och föräldraledighet.

Förlängning för föräldraledighet ska ske med utgångspunkt från antal föräldralediga dagar. Fakultetsnämnden kan, utöver föräldraledigheten, (efter minst fyra månader sammanhängande föräldraledighet på heltid) även besluta om en upp till tre månaders förlängning (per barn) av nettostudietiden som kompensation för den tid det tar att starta forskningsverksamhet.

Ansökan om förlängning för förtroendeuppdrag, för föräldraledighet (utöver antal föräldralediga dagar skickas till fakultetsnämnden.
 

Senast uppdaterad: 2022-08-22